Správa aktív

Riadime a spravujeme aktíva privátnych klientov ako aj inštitucionálnych investorov.

Cieľom je priniesť klientom vyšší výnos ako v prípade štandardných bankových produktov a súčasne chrániť vložený kapitál. Aktíva sú umiestňované na finančných trhoch podľa vzájomne odsúhlasenej investičnej stratégie. Svojim klientom ponúkame prístup na tuzemské a zahraničné finančné trhy a profesionálny investičný servis. Spoločnosť si vybudovala vlastné obchodné oddelenie špecializujúce sa na dosahovanie nadštandardných výnosov so silným dôrazom na ochranu kapitálu.

Rešpektujeme klientove požiadavky a predstavy ohľadne výnosu, rizika a menovej štruktúry. Investičné portfólio vytvárame klientovi na mieru s cieľom maximalizovať výnos pri zachovaní akceptovateľného rizika.

Portfólio je možno podľa meniacej sa situácie na trhu a požiadaviek klienta modifikovať, tvoria ho likvidné cenné papiere.

Klient neprestáva byť majiteľom nám zvereného finančného majetku počas celého obdobia jeho obhospodarovania. Majetok klientov je zo zákona účtovaný oddelene od majetku našej spoločnosti.

Sympatia Financie, o.c.p., a.s. má vytvorené všetky predpoklady pre poskytovanie takýchto služieb:

  • licenciu od Úradu pre finančný trh a Národnej banky Slovenska,
  • technické a personálne vybavenie,
  • odborné schopnosti a skúsenosti.

Klienta obsluhuje jeho osobný poradca, ktorý s ním udržuje pravidelný osobný kontakt. Maximálna diskrétnosť je samozrejmosťou.

Klient je pravidelne (minimálne 2x ročne) informovaný o všetkých realizovaných transakciách a o vývoji a stave svojho majetku.

Ponúkame klientom naše profesionálne schopnosti a skúsenosti. Našim prvoradým cieľom je ich maximálna spokojnosť a výnos.

Investície do cenných papierov (dlhopisy, akcie) prinášajú v zásade vyšší výnos ako klasické vkladové účty v rovnakej mene.

Investičné poradenstvo

Pomáhame zorientovať sa a správne investovať.

Operácie na finančných trhoch si vyžadujú silný know-how. Sympatia rozumie investíciám a aktívne pomáha klientom zorientovať sa a správne investovať. Naše investičné poradenstvo zahŕňa komplexnú škálu finančných transakcií a finančných nástrojov. Radíme našim klientom ako správne zrealizovať nielen ich investičné stratégie, ale taktiež sme aktívni v poradenských službách týkajúcich sa investičných služieb, podnikových financií a M&A transakcií. V rámci skupiny taktiež zabezpečujeme pre klientov komplexný poradenský servis pri všetkých typoch finančných a podnikových transakcií.

Spoločnosť si aj vzhľadom na priamu dlhodobú angažovanosť vo svete finančných trhov a Private equity projektov vybudovala silný poradenský a investičný tím, ktorý je schopný tieto investície v plnej miere efektívne zabezpečiť aj po procesnej stránke.

Právne služby

Poskytujeme komplexné právne služby a právne poradenstvo takmer vo všetkých oblastiach práva.

Naše právne služby zahŕňajú zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, tvorbu a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych podaní, ako aj prípravu právnych analýz a stanovísk. Právne služby poskytujeme v slovenskom, nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku.

Obchodné právo a korporátne právo (vrátane fúzií a akvizícií - M&A)

Poradenstvo v oblasti uzatvárania obchodných zmlúv je zamerané na uspokojovanie potrieb všetkých našich klientov.

Agenda zakladania obchodných spoločností zahŕňa identifikáciu rizík a výhod s nimi spojených pri vstupe podnikateľa na slovenský trh a pri výkone podnikateľských aktivít využívajúc výhody trhovej ekonomiky. Zaručujeme bezproblémové rýchle zakladanie nových subjektov. Popri zakladaní nových spoločností a zápise zmien do obchodného registra pomáhame našim klientom v každodennej činnosti, pripravujeme priebeh valných zhromaždení a podobne.

Našim lokálnym ako aj zahraničným klientom sme asistovali pri niekoľkých projektoch zlučovaní spoločností, splynutí ako aj rozdelení spoločností.

Bankové a finančné právo, právo cenných papierov

Medzi hlavné činnosti v tejto oblasti patria úverové transakcie, právna pomoc klientom najmä v oblasti získavania potrebných licencií a povolení, ako aj finančné reštrukturalizácie a reorganizácie. Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo pri uzatváraní úverových zmlúv, zmlúv o postúpení pohľadávok, resp. prevzatí záväzkov, ako aj zabezpečovacích inštitútoch. Poskytujeme komplexné vymáhanie pohľadávok a iných nárokov z úverových a obdobných zmlúv a komplexné zabezpečenie prevodov cenných papierov.

Hospodárska súťaž

Zameriavame sa predovšetkým na poradenstvo klientom vo veciach protimonopolného schvaľovania domácich a zahraničných transakcií a zmlúv obmedzujúcich hospodársku súťaž.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Venujeme sa vypracovávaniu návrhov na vyhlásenie konkurzu a povolenie reštrukturalizácie, zastupovaniu klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, zastupovanie v konaniach vyvolaných resp. súvisiacich s konkurzom alebo reštrukturalizáciou (incidenčné a excidančné konania). V spolupráci s kolegami zo Sympatia Advisors pripravujeme reštrukturalizačné posudky a reštrukturalizačné plány, tzv. protiposudky ako aj finančné analýzy reštrukturalizačných plánov.

Právo nehnuteľností

Aktivity našich právnikov v oblasti práva nehnuteľností zahŕňajú poradenstvo pri akvizíciách, financovaní, výstavbe, prenájme a predaji nehnuteľností, ako aj vyjednávanie zmluvných podmienok počas jednotlivých fáz developerských projektov.

Due Diligence

Vykonávame právne zhodnotenie a analýzu právneho stavu vybraných obchodných spoločností . V tejto súvislosti hodnotíme z právneho hľadiska dokumentáciu spoločnosti za účelom zistenia a odstránenia rizík súvisiacich s už realizovanou agendou spoločnosti. Závery právnych auditov bývajú obvykle významné pre postavenie spoločnosti a jej podnikanie v súlade s platným právnym poriadkom, ako aj prípravou na možnú fúziu alebo akvizíciu.

Občianske právo

Náš team Vám pomôže pri vypracovaní a posúdení zmlúv, vyporiadaní spoluvlastníctva, spísaní žalôb a iných podaní v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi vo všetkých druhoch konaní.

Sporová agenda

Zastupujeme klientov v súdnych ako aj v rozhodcovských konaniach. V tejto súvislosti poskytujeme právne služby v obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, ako aj v občianskoprávnych sporoch, ako aj právnu pomoc pri uskutočňovaní výkonu rozhodnutia vrátane uznávania a výkonu cudzích súdnych rozhodnutí a rozhodcovských nálezov. Zároveň našim klientom odporúčame predchádzať súdnym sporom a zastupujeme ich pri vyjednávaní čo najvýhodnejších podmienok mimosúdnych riešení.

Správne právo

Podnikateľské aktivity našich klientov vyžadujú vydávanie širokej škály súhlasov, licencií, povolení a iných listín vydávaných štátnymi orgánmi na rôznych úrovniach štátnej a verejnej správy. Komplexné právne poradenstvo poskytujeme i v oblasti zastupovania klientov v katastrálnych konaniach, v stavebných konaniach, v priestupkových konaniach či pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi.

Pracovné právo

Našim klientom poskytujeme komplexné právne služby v oblasti pracovného práva, naše zameranie je najmä na pracovné zmluvy, otázky ukončenia pracovného pomeru, zodpovednosti za škodu v pracovno-právnych vzťahoch, kolektívne vyjednávanie a zamestnanecké rady, vzťahy pred vznikom pracovného pomeru a nediskrimináciu, ochranu osobných údajov zamestnancov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a zamestnanecké výhody.

Emisie dlhopisov a služby kapitálových trhov

Zabezpečujeme kompletný servis spojený s primárnou a sekundárnou emisiou dlhopisov.

Našim cieľom je spájať investorov, ktorí disponujú financiami a chcú ich efektívne zhodnotiť s podnikateľmi, ktorí riadia výnimočné projekty s veľkým potenciálom. Na financovanie projektov efektívne využívame dlhopisové financovanie, ktoré sme už zrealizovali na viacerých projektoch pre domácich aj zahraničných investorov.

Dlhopisy sú alternatívnou formou financovania. Stávajú sa obľúbeným nástrojom najmä z týchto dôvodov:

  • Transparentnosť
  • Bezpečnosť
  • Prevoditeľnosť/obchodovateľnosť
  • Nízke náklady

Sympatia zabezpečuje kompletný servis súvisiaci s emisiou dlhopisov a jej registrácie v Centrálnom depozitári cenných papierov SR. Nakoľko sme členmi CDCP SR, služby spojené s registráciou a realizáciou emisie spracujeme spoľahlivo, rýchlo a s nízkymi nákladmi pre klienta.

Naše služby zahŕňajú nielen operácie na primárnom trhu, ale aj na sekundárnom trhu po emitovaní dlhopisov. Máme vytvorenú kvalitnú infraštruktúru a skúsený tím spolupracovníkov, ktorí sa podieľali na emisiách pre mnohých klientov a vo vysokých finančných objemoch.

Okrem emisií na dlhopisovom trhu zabezpečujeme aj emisie cenných papierov pre akciové spoločnosti, kde využívame naše členstvo v CDCP na diskrétne a spoľahlivé služby pre našich klientov. Okrem spomenutých činností sme schopní zabezpečiť aj vedenie registra emitenta, vedenie účtov majiteľov cenných papierov a administráciu a vyplácanie výnosov zo spravovaných cenných papierov.

Projektové financovanie a projektový manažment

Úspešne spájame podnikateľské subjekty hľadajúce kapitál s inštitucionálnymi a individuálnymi investormi.

Projektové financovanie

Úspešne spájame podnikateľské subjekty hľadajúce kapitál s inštitucionálnymi a individuálnymi investormi.

Svojim klientom poskytujeme poradenstvo pri napĺňaní individuálnych investičných zámerov. Vo vzťahu ku klientovi pristupujeme ako partner vo všetkých fázach projektových činností. Financovanie projektov zabezpečujeme formou priamej kapitálovej účasti, alebo formou pôžičiek, úverov a emisiou dlhopisov. Vo fáze realizácie vieme zabezpečiť všetky podporné činnosti od právnych služieb, cez služby ekonomických a finančných poradcov.

Projektový manažment

Našim klientom aktívne pomáhame s riadením projektov a spoločností a participujeme na riadení, alebo priamo riadime projekty do ktorých sme my alebo naši klienti investovali.

Máme za sebou niekoľko úspešných projektov, ktorých realizácia stojí na silnom profesionálnom investičnom tíme.

Projektový manažment v niektorých prípadoch zahŕňa všetky činnosti od riešenia strategických otázok, finančných, daňových, právnych a obdchodných otázok cez denný manažment až po marketing predaj respektíve exit projektov.

Poradenstvo v oblasti podnikových financií

Sme pripravení poskytnúť svojim klientom komplexné odborné poradenstvo a servis v širokom spektre oblastí.

V rámci našich aktivít a štruktúry skupiny Sympatia sme vytvorili silný tím odborníkov, ktorí vedia našim klientom poskytnúť komplexné odborné poradenstvo a servis v oblasti kúpy a predaja spoločností, podnikového financovania, emisie dlhopisov a akcií, reštrukturalizácii dlhov a rekapitalizácii spoločností vrátane právneho a daňového poradenstva.

Transakčné poradenstvo

Poradenstvo v oblasti kúpy a predaja spoločností, fúzií, oceňovania, korporátnych reštrukturalizáciách

Financovanie

štruktúrovanie podnikového financovania, predaj dlhopisov privátnym a inštitucionálnym investorom, získavanie kapitálu od privátnych a inštitucionálnych investorov

Reštrukturalizácie a rekapitalizície

Reštrukturalizácie dlhov a záväzkov voči bankám a ostatným veriteľom, strategické poradenstvo a zlepšovanie výkonnosti spoločností

Služby kapitálových trhov

Naša licencia obchodníka s cennými papiermi nám umožňuje emitovať akcie alebo dlhopisy na verejných kapitálových trhoch. Poskytujem služby emisie dlhopisov a konvertibilných dlhopisov, primárne verejné emisie (IPO) a sekundárne verejné emisie (SPO).

Vedenie účtov majiteľa CP

Poskytuje komplexné služby člena CDCP.

Služby člena poskytujú autorizovaní pracovníci spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi normami SR a s využitím programového vybavenia centrálneho depozitára cenných papierov.

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. ponúka otvorenie a vedenie 3 typov účtov majiteľa cenných papierov podľa druhu zvereného majetku:

  • Strategický účet - určený pre majiteľov kontrolných alebo významných akcionárskych podielov,
  • Portfóliový účet - výhodný pre majiteľov cenných papierov vložených do riadenia a správy spoločnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s. v rámci zmluvy o riadení portfólia,
  • Obchodno - investičný účet - pre ostatných klientov (napr. pre vlastníkov akcií z 1. vlny kupónovej privatizácie, ktorí majú záujem toto portfólio ďalej navyšovať, alebo pre majiteľov cenných papierov, ktorých zámerom je obchodovať s týmito cennými papiermi).

Ako obchodník s cennými papiermi s platným povolením NBS naša spoločnosť zrealizuje nákup a predaj cenných papierov na účet majiteľa cenných papierov otvorený aj u iného člena centrálneho depozitára. Spoločnosť zabezpečí pripísanie zdedených cenných papierov na účet majiteľa cenných papierov. Sympatia Financie, o.c.p., a.s. informuje bezplatne klientov o aktuálnom stave ich majetkového účtu 1-krát ročne stavovým výpisom a pri každej zmene zmenovým výpisom z účtu majiteľa cenných papierov. Výpisy doručí poštou alebo odovzdá osobne.