Investičné portfóliá

Sympatia Financie poskytuje svojim klientom investičnú službu riadenia portfólia, kde klienti zverujú svoje finančné prostriedky do správy Sympatie, ktorá pre nich vytvára a riadi na mieru stavané portfólio. S dôverou sa na nás obrátilo už množstvo klientov, ktorým sme pripravili čo najoptimálnejšie investičné portfólio z pohľadu viacerých kritérií. Nezameriavame sa len na správny pomer očakávanej výnosnosti a prijateľného rizika, no snažíme sa zabezpečiť prepojenie medzi konkrétnym aktívom, resp. finančným nástrojom a investičnými cieľmi klienta. To predpokladá správnu orientáciu na finančnom trhu a schopnosť vyhľadať, zhodnotiť a odporučiť investičné príležitosti.

Pre klientov vytvárame nasledovné portfóliá šité na mieru potrieb klienta:

 • Portfólio zložené z nástrojov peňažného trhu
 • Dlhopisové portfólio
 • Akciové portfólio
 • Derivátové portfólio
 • Zmiešané portfólio ako kombinácia vyššie uvedených portfólií

Každé portfólio je vytvorené podľa individuálnych požiadaviek klienta a posúdení, ktoré finančné nástroje a transakcie sú pre neho vhodné z pohľadu jeho finančnej situácie, skúseností, vedomostí a investičných preferencií.

Neustále hľadáme investičné príležitosti smerujúce k maximalizácii potenciálneho výnosu z investície. Nakoľko klasické kapitálové trhy v súčasnej dobe ponúkajú výnos blížiaci sa k nule, sú veľmi atraktívne krajiny vyznačujúce sa vysokou produktivitou práce a progresívnym hospodárskym rastom. Tieto sa vyznačujú relatívne vyššími úrokovými sadzbami a tým pádom aj vyššími výnosmi na kapitálových trhoch.

Jedná sa o tzv. Emerging Markets - rozvíjajúce sa trhy, na ktoré sa pri investovaní špecializujeme. Investície na týchto trhoch ponúkajú klientovi možnosť vytvoriť individuálne portfólio s preferovaným pomerom rizika a očakávaným výnosom z investície. Zhodnotenie investície v rámci Emerging Markets portfólia dosahuje dlhodobo a stabilne nadštandardný výnos blížiaci sa k dvojcifernému zhodnoteniu.

Fondy POLARIS

Polaris Finance SICAV spravuje fondy pre profesionálnych investorov s cieľom dosiahnuť nadštandardné zhodnotenie pri minimalizácii rizika.

Projektové investície

Našim klientom umožňujeme investovať priamou alebo nepriamou formou do konkrétnych projektov mimo finančných trhov.

Investície sú štandardne realizované vo forme pôžičiek, úverov, emisie dlhopisov, ako aj formou priamych kapitálových investícií (Private Equity).

Realizácia projektových investícií je postavená na kvalitnom investičnom a manažérskom tíme.

Dosahujeme požadované výnosy pri minimalizácii investičného rizika

 • investície podliehajú dôkladnej finančnej, právnej a skutkovej analýze
 • investície sú zabezpečené a kryté nehnuteľnosťami a inými kvalitnými aktívami

Pôsobíme v celej Európe a špecializujeme sa na stredoeurópske trhy.

Aktuálne sme aktívni v sektoroch:

 • rezidenčných a priemyselných nehnuteľností
 • energetiky a sieťových odvetví
 • strojárstva
 • zdravotnej techniky

Okrem samotných investícií do nehnuteľností zabezpečujeme spolu s partnermi aj komplexný development rozsiahlych real-estate projektov.