Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach klienta ako dotknutej osoby

 

Tieto informácie sú určené pre klientov spoločnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s., so sídlom: Vajnorská 21 A , 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 842 369, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2995/B (ďalej len „Sympatia“) vo vzťahu ku ktorým Sympatia vykonáva investičné služby a investičné činnosti a vedľajšie investičné služby pri výkone činnosti obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „Klient“) v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoCP“). Sympatia má povinnosť plniť si informačnú povinnosť voči Klientovi ako dotknutej osobe.

Sympatia v tejto súvislosti týmto informuje Klienta, že spracúva osobné údaje Klienta za účelom:

 • výkonu a správy poskytovanej investičnej služby zo strany obchodníka v zmysle ZoCP (ďalej len „účel investičnej služby“) a
 • priameho marketingového spracúvania osobných údajov Klienta s cieľom vykonania marketingového prieskumu a oboznámenia Klienta s produktovým portfóliom Sympatie v prípade, ak Klient udelil Sympatii súhlas so spracúvaním osobných údajov Klienta na tento účel (ďalej len „účel marketingu“).

Účel investičnej služby a účel marketingu ďalej spoločne len „obidva účely“.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), ktoré nadobudli účinnosť dňa 25.05.2018, Vás spoločnosť Sympatia informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov:

Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
so sídlom: Vajnorská 21 A, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 35 842 369
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2995/B
tel. číslo: +421 2 3263 0700
e-mail: info@sympatia.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby a spôsob uplatnenia práv

Sympatia nemá v súlade s Nariadením ani v zmysle Zákona OOÚ povinnosť určiť zodpovednú osobu.

V prípade Vašich otázok sa neváhajte obrátiť na legal@sympatia.sk alebo tel. číslo: +421 2 3263 0700.

Svoje práva a požiadavky môžete uplatniť elektronickou poštou na vyššie uvedenú adresu, osobne alebo iným vyššie uvedeným spôsobom. V prípade, ak svoju žiadosť, námietku, stanovisko alebo odvolanie súhlasu doručíte inak ako listom s Vašim podpisom, elektronickou poštou s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo osobne, môžeme od Vás požadovať dodatočné dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, inak nebudeme povinní Vašej požiadavke vyhovieť. Vašej žiadosti nemusí byť vyhovené ani v prípadoch, ktoré upravujú právne predpisy.

Vaše požiadavky budú vybavené najneskôr do jedného mesiaca od ich doručenia. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, ak ide o odôvodnený prípad a s ohľadom na komplexnosť a počet požiadaviek. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať.

Informácie, potvrdenia a oznámenia Vám budeme poskytovať bezodplatne. V prípade opakovaných žiadostí alebo žiadostí, ktoré sú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, môžeme od Vás požadovať zaplatenie administratívnych nákladov vynaložených na ich vybavenie, alebo môžeme jej vybavenie odmietnuť.

V prípade, ak Vás kontaktujeme telefonicky alebo nás kontaktujete priamo Vy, budú tieto telefonické rozhovory nahrávané. O tejto skutočnosti budete poučení na začiatku telefonického rozhovoru. V prípade, ak si prajete, aby rozhovor nebol nahrávaný, kontaktujte nás iným spôsobom alebo požiadajte o telefonické kontaktovanie z nemonitorovanej linky.

Zdroje spracúvania osobných údajov

Sympatia získava Vaše osobné údaje priamo od Vás. Osobné údaje (i) sú uvedené predovšetkým na zmluvách, ktoré sme s Vami uzavreli, alebo (ii) ste ich vyplnili vo formulári, prípadne (iii) ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo (iv) sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Spôsob spracúvania osobných údajov

Sympatia spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým elektronicky prostredníctvom automatizovaných informačných systémov, ktoré prevádzkuje sama.

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje Klienta určené, ako aj právny základ spracúvania

 • účel investičnej služby – právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR v spojení s ustanovením § 73a ZoCP, pričom právnym základom spracúvania sú pre tento účel aj iné právne predpisy, ako zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Ďalšie súvisiace osobitné predpisy“);
 • účel marketingu – právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR v spojení s udeleným súhlasom Klienta, ak bol udelený.

Kategória dotknutých osobných údajov Klienta

 • účel investičnej služby – kategória osobných údajov Klienta uvedená v ustanovení § 73a ZoCP a Ďalších súvisiacich osobitných predpisoch;
 • účel marketingu – bežné osobné údaje.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov Klienta

 • príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development (platí pre obidva účely);
 • príjemcovia poskytujúci Sympatii služby súvisiace s vykonávaním platobného styku podľa osobitného predpisu (platí pre účel investičnej služby);
 • príjemcovia zabezpečujúci pre Sympatiu zasielateľskú činnosť vrátane tlače zásielok, vkladanie zásielok do obálok, zasielanie zásielok poštovou službou, prijímanie vrátených zásielok a doručeniek (platí pre obidva účely);
 • príjemcovia poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov (platí pre obidva účely);
 • príjemcovia poskytujúci audit účtovnej závierky Sympatie (platí pre obidva účely).

Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov

Poskytnutie údajov Klienta vo vyššie uvedenom rozsahu je zákonnou požiadavkou. Sympatia nesmie Klientovi poskytovať investičné služby a investičné činnosti a vedľajšie investičné služby bez poskytnutia údajov o Klientovi. V prípade, ak potenciálny klient prejavil o investičné služby a investičné činnosti a vedľajšie investičné služby preukázateľný záujem, Sympatia nie je oprávnená poskytnúť mu investičné služby a investičné činnosti a vedľajšie investičné služby bez poskytnutia vyššie uvedených údajov o klientovi.

Dobrovoľnosť alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov Klienta

 • účel investičnej služby – Sympatia nemôže realizovať pre Klienta investičnú službu bez poskytnutia osobných údajov Klienta podľa § 73a ZoCP a v súlade s Ďalšími súvisiacimi osobitnými predpismi;
 • účel marketingu – Klient poskytuje osobné údaje Klienta dobrovoľne, neudelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov Klienta na účel marketingu nemá žiaden vplyv na vykonanie investičnej služby pre Klienta zo strany Sympatie; Klient môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania

Sympatia vykonáva profilovanie osobných údajov Klienta, t.j. vykonáva automatizované spracúvanie osobných údajov Klienta, ktoré pozostáva z použitia osobných údajov Klienta na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa Klienta, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov Klienta súvisiacich s jeho majetkovými pomermi, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom, a to najmä na účely oboznámenia Klienta s aktuálnym produktovým portfóliom Sympatie tak, aby produkty zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám Klienta a na účely identifikovania potenciálnych podvodov a problémov v oblasti FATCA, CRS a v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (platí pre obidva účely).

Zdroj, odkiaľ pochádzajú osobné údaje Klienta, ak osobné údaje Klienta neboli získané od Klienta

Ak osobné údaje Klienta získala Sympatia z iného zdroja ako je samotný Klient, týmto zdrojom bol najmä zákonný alebo splnomocnený zástupca Klienta (platí pre obidva účely).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Sympatia nezamýšľa preniesť osobné údaje Klienta do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. V prípade Klienta z tretej krajiny Sympatia uplatňuje výnimku pre osobitné situácie v zmysle ustanovenia článku 49 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (platí pre obidva účely).

Práva dotknutej osoby

Sympatia Vás týmto v súlade s Nariadením a Zákonom OOU v prípade, ak sa na takýto zmluvný vzťah uplatňuje, ako klienta v postavení dotknutej osoby informuje o právach dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:

 • Doba uchovávania osobných údajov Poskytnutie investičnej služby (ďalej len „Zmluva“) a doba nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinností Sympatie vyplývajúcich z tejto Zmluvy a ZoCP, a to aj na dobu 10 rokov po zániku Zmluvy;
 • Účel marketingu – doba trvania Zmluvy a doba jedného roka po zániku Zmluvy alebo do dňa doručenia odvolania súhlasu Klienta so spracúvaním osobných údajov Klienta na účel marketingu, resp. do dňa, ktorý je ako deň účinnosti odvolania súhlasu v takomto doručenom odvolaní uvedený.
 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa klienta:Ako klient máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o:a) účele spracúvania osobných údajov,
  b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
  c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
  d) dobe uchovávania osobných údajov,
  e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
  g) zdroji osobných údajov,
  h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 • Právo na opravu osobných údajov:Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak 
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
  • Klient odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  • Klient namieta spracúvanie osobných údajov,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
  • Klient má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
  • Klient namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Klient namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Klient na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • klient namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov:Klient má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Klient,
  b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Odvolanie súhlasu:Klient má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Klient môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil, a to zaslaním odvolania súhlasu na adresu: Sympatia Financie, o.c.p., a.s., Vajnorská 21 A, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto alebo e-mailom na adrese: info@sympatia.sk
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov:V prípade ak má Klient podozrenie, že došlo k porušeniu jeho práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona OOU. Vzor návrhu: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf
 • Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:Takúto činnosť prevádzkovateľ nevykonáva.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov:Klient má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Klienta alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.Klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu. Ak Klient namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Zásady spracúvania osobných údajov

(a) ZÁSADA ZÁKONNOSTI: Osobné údaje spracúvame spravodlivo, transparentne a len na základe zákonného dôvodu (súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej alebo inej fyzickej osoby, plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, oprávnený záujem spoločnosti Sympatia). Pri spracúvaní nebudeme porušovať práva dotknutej osoby.

(b) ZÁSADA OBMEDZENIA ÚČELU: Osobné údaje môžeme spracúvať len na konkrétny, presne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, inak len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(c) ZÁSADA MINIMALIZÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Môžeme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme, alebo tie, ktoré nám umožňuje spracúvať zákon. Nepotrebné osobné údaje nebudeme spracúvať ani ich vyžadovať. Je zároveň aj na Vás, aby ste nám poskytli len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na účel, pre ktorý ich budeme spracúvať a neposkytovali nám nadbytočné údaje (napr. pri vzájomnej komunikácii a pod.).

(d) ZÁSADA SPRÁVNOSTI: Spracúvame len správne a aktuálne osobné údaje. Ak sú nami spracúvané osobné údaje nesprávne alebo neúplné, tak ich opravíme alebo doplníme. Nesprávne osobné údaje vymažeme. Správnosť osobných údajov taktiež závisí aj od Vás, a preto je nevyhnutné, aby ste nám vždy poskytli správne a úplné osobné údaje.

(e) ZÁSADA MINIMALIZÁCIE UCHOVÁVANIA: Osobné údaje budeme spracúvať len po dobu potrebnú na splnenie účelu alebo stanovenú právnym predpisom. Dlhšie ich budeme spracúvať len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(f) ZÁSADA INTEGRITY A DÔVERNOSTI: Osobné údaje ochránime pred stratou, náhodným vymazaním, poškodením, odcudzením alebo zničením. Zabezpečíme, aby nedochádzalo k nezákonnému spracúvaniu osobných údajov. Bezpečnosť osobných údajov je dôležitá a zabezpečujeme ju prostredníctvom štandardných primeraných technických a iných opatrení.

(g) ZÁSADA ZODPOVEDNOSTI: Zodpovedáme za bezpečnosť a ochranu osobných údajov Vám a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený preskúmavať spracúvanie osobných údajov v rámci konania o ochrane osobných údajov.


 

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov SR

Adresa: Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220
E-mail:

 • všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
 • pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
 • emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

 

Zásady používania súborov cookies

V súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.

Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných Sympatiou vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení Vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Sympatia nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na Vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Máte záujem?

Spýtajte sa nás na čokoľvek! Nechajte nám telefónne číslo a my Vám zavoláme naspäť.

Naplánujte si hovor

Odoberajte novinky z našich projektov

Prihláste sa na odber noviniek z našich projektov a buďte na pravidelnej báze informovaní o aktuálnom dianí.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny