30. júna 2016 • Legislatíva

Akcesorická povaha podnájmu

Dňa 30.1.2013 vydal Najvyšší súd Slovenskej republiky judikát, ktorý sa zaoberá akcesorickým charakterom podnájmu dohodnutého na dobu neurčitú.

Žalobkyňa sa v predmetnom spore domáhala zaplatenia nájomného za podnájom nebytových priestorov od neziskovej organizácie. Súd nemal za sporné, že zmluva o podnájme nebytových priestorov bola medzi oboma zmluvnými stranami uzatvorená určito, jasne, slobodne a zrozumiteľne.

Nezisková organizácia však predmet podnájmu neužívala, čo ju nezbavovalo povinnosti platiť dohodnuté nájomné. Prvostupňový aj odvolací súd rozhodli v prospech žalobkyne a nezaoberali sa existenciou platného nájomného vzťahu medzi žalobkyňou a vlastníkom veci ako prenajímateľom, hoci ten je predpokladom existencie platného podnájomného vzťahu medzi žalobkyňou a žalovanými.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací po preskúmaní skutkového stavu dospel k právnemu záveru o tom, že medzi žalobkyňou a neziskovou organizáciou bola uzavretá platná zmluva o podnájme nebytových priestorov, a že žalovaným vznikla povinnosť zaplatiť dlžné nájomné. Podnájomný vzťah je vo svojej podstate odvodený od nájomného vzťahu a je od tohto hlavného nájomného vzťahu závislý čo do svojho vzniku a čo do svojho trvania.

Táto akcesorická povaha podnájmu sa prejavuje v tom, že ak zanikne hlavný nájomný vzťah, zaniká aj vzťah od neho odvodený, t.j. podnájomný vzťah. Bez ohľadu na to, či podnájom bol dohodnutý na dobu určitú, alebo neurčitú, tento následok bude platiť. Podnájom dohodnutý na dobu neurčitú môže trvať maximálne po dobu trvania nájmu, nemožno s touto skutočnosťou spájať neplatnosť nájmu.

Uvedená interpretácia súdu rešpektuje aj základné zásady súkromného práva, a to zásadu „pacta sunt servanda“ (zmluvy sa majú dodržiavať) a zásadu „actus interpretandus est potius, ut valeat quam, ut pereat“ (úkon treba vykladať skôr tak, aby platil, ako by neplatil).

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny