17. novembra 2016 • Legislatíva

Elektronické schránky pre právnické osoby podľa zákona o e-Governmente

Elektronické schránky právnických osôb boli zriadené na portáli www.slovensko.sk v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o e-Governmente).

K povinnej aktivácii týchto schránok došlo dňa 1.8.2016, nakoľko však nie všetci podnikatelia ešte disponujú elektronickými občianskymi preukazmi, potrebnými pre vstup do schránky, bolo vládou Slovenskej republiky schválené prechodné obdobie do dňa 1.1.2017, v rámci ktorého sa podnikatelia do schránok môžu prvýkrát prihlásiť.

Účelom uvedených opatrení a zavedení elektronických schránok je elektronizácia komunikácie orgánov verejnej správy a podnikateľov. Elektronická schránka je podobná e-mailovej schránke, avšak s jej používaním sa spájajú oveľa významnejšie právne účinky. V zmysle zákona o e-governmente bude orgán verejnej moci povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky.

Doručovanie sa, podobne ako pri listinných zásielkach, bude členiť na doručovanie do vlastných rúk a obyčajné doručovanie. Doručovanie sa vykoná do elektronickej schránky a v prípade, ak sa nedoručuje do vlastných rúk, elektronická správa sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po jej uložení do schránky. Pre prípad doručovania do vlastných rúk sa správa považuje za doručenú v dvoch prípadoch:

  • Potvrdením doručenky, a to v deň a v čase, ktorý je v nej uvedený, alebo
  • Márnym uplynutím úložnej lehoty 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia správy do schránky

Ani zákon o e-governmente teda neopomína fikciu doručenia, ktorá môže mať za následok, že rozhodnutie týkajúce sa právnickej osoby nadobudne svoje právne účinky bez toho, aby o tom vedenie spoločnosti vedelo. Práve pre tento prípad je dôležité nepodceňovať povinnú aktiváciu elektronických schránok a ich pravidelné kontrolovanie.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny