19. októbra 2017 • Legislatíva

Existencia nedostatkov technickej jednoty listiny nie je dôvodom, ktorý by spôsoboval neplatnosť uzavretej zmluvy

Platnosť právneho úkonu sa posudzuje z viacerých hľadísk. Okrem iného platný právny úkon musí spĺňať náležitosti vôle a jej prejavu, predmetu a subjektov, nemenej dôležitá je aj forma právneho úkonu.

Občiansky zákonník vo svojom ustanovení § 40 uvádza, že ak „právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov, je neplatný.“ Nakoľko Občiansky zákonník vychádza zo zásady bezformálnosti právnych úkonov, právny úkon je možne urobiť v akejkoľvek forme, ktorá nevzbudzuje pochybnosti o tom, čo chcel konajúci prejaviť , a to konkludentne alebo výslovným spôsobom vykonania právneho úkonu – ústne, písomne, osobitnou písomnou formou. Zároveň s poukazom na skutočnosť, že pre súkromnoprávne vzťahy je charakteristická preferencia výkladu uchovávajúceho právny úkon v platnosti, a nie v neplatnosti.

Výnimkou zo zásady neformálnosti právnych úkonov je ustanovenie § 46 Občianskeho zákonníka, ktoré zakladá formálnosť právnych úkonov. Obligatórnu písomnú formu musia mať o.i. zmluvy o prevodoch nehnuteľností, pričom povinne tieto zmluvy obsahujú aj podpisy jej účastníkov.

V súvislosti s technickou jednotou vyhotovenia dokumentu Občiansky zákonník neustanovuje špeciálne požiadavky na prevedenie listiny. Pri posudzovaní platnosti právnych úkonov v modernom súkromnom práve sa uplatňuje názor, že ustanovenia o neplatnosti právnych úkonov pre rozpor so zákonom sa vykladajú reštriktívne a nie extenzívne, pričom prioritne sa hľadajú dôvody pre platnosť právneho úkonu ako pre jeho neplatnosť.

V tejto súvislosti slovenské súdy konštatovali, že „Právny úkon nemôže byť postihnutý neplatnosťou pri nedodržaní takej formy náležitosti, splnenie ktorej zákon (dohoda) výslovne pre určitý právny úkon nestanovuje. Jednoduchú písomnú formu musia mať podľa ustanovenia § 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka zmluvy o prevodoch nehnuteľností.

Pre zachovanie jednoduchej písomnej formy, ktorej pojmové náležitosti sú písomnosť a podpis, zásadne postačuje, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu (písomný návrh a jeho písomné prijatie môže byť urobené na osobitných listoch). Zákon v ustanovení § 46 ods. 2 veta druhá Občianskeho zákonníka stanovuje u zmluvy o prevode nehnuteľností ako ďalšiu náležitosť písomnej formy, že písomné prejavy účastníkov takejto zmluvy, včítane ich podpisov, musia byť na tej istej listine.

Žiadnu osobitnú pojmovú náležitosť v prípade, že túto zmluvu tvorí viac ako jeden list neurčuje. Nevyžaduje pevné spojenie jednotlivých listov a neurčuje ani konkrétny spôsob, ako majú byť jednotlivé listy spojené, aby zodpovedali požiadavke uvedenej v cit. zák. ustanovení.

Ak teda občiansky zákonník výslovne nevyžaduje v prípade, že zmluva o prevode nehnuteľnosti pozostáva z viac ako jedného listu, pevné spojenie jednotlivých listov formou ich zošitia šnúrou, ako špecifickú pojmovú náležitosť zodpovedajú požiadavke uvedenej v § 46 ods. 2 veta druhá Občianskeho zákonníka, nemôže mať nedodržanie takéhoto spojenia bez ďalšieho za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu (rozsudok Najvyššieho súdu 6Cdo/64/2011).

Pokiaľ sa jedná o technickú jednotu zmluvy o prevode nehnuteľnosti ako právneho úkonu uzavretého podľa Občianskeho zákonníka a príloh vyžadovaných katastrálnym zákonom (napr. geometrického plánu), technickú jednotu zmluvy o prevode nehnuteľností a príloh predkladaných podľa katastrálneho zákona možno považovať iba za procesnú technickú otázku správou katastra žiadanú formou predkladania návrhov na vklad a ich príloh do katastra nehnuteľností. Existencia nedostatkov technickej jednoty listiny je zákonným dôvodom na prerušenie katastrálneho konania, ale nie je dôvodom, ktorý by spôsoboval neplatnosť právneho úkonu uzavretej zmluvy“. (rozhodnutie Najvyššieho súdu 3SžoKS/55/2006).

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny