26. apríla 2016 • Legislatíva

K postúpeniu pohľadávky banky zodpovedajúcej nesplácanému dlhu

Krajský súd v Prešove ako súd odvolací skúmal rozhodnutie prvostupňového súdu, vo veci postúpenia pohľadávky z banky na nového veriteľa s poukazom na ust. § 92 ods. 8 Zákona o bankách.

Medzi bankou a pôvodným dlžníkom bola uzatvorená zmluva o splátkovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver, kt. mal byť splácaný mesačnými splátkami. Keďže dlžník bol so splácaním úveru v omeškaní, banka postúpila pohľadávku na základe zmluvy o postúpení pohľadávok na žalobcu, s odvolaním sa na § 92 ods. 8 Zákona o bankách.

V zmysle spomínaného ustanovenia, ak je napriek písomnej výzve banky alebo pobočky zahraničnej banky jej klient nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku, môže banka alebo pobočka zahraničnej banky svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe, a to aj osobe, ktorá nie je bankou, aj bez súhlasu klienta. Súd sa v konaní zaoberal otázkou, či bol pri postúpení pohľadávky dodržaný postup v zmysle tohto ustanovenia a teda, či nový veriteľ na základe postúpenia platne nadobudol postúpenú pohľadávku.

Odvolací súd dňa 03.02.2016 potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu, ktorým bola zmluva o postúpení pohľadávky vyhlásená za neplatný právny úkon v zmysle ust. § 39 Občianskeho zákonníka. Z § 92 ods. 8 Zákona o bankách vyplýva, že banka môže postúpiť inému subjektu iba tú časť pohľadávky, ktorá zodpovedá nesplácanému dlhu. Dôvodová správa k tomuto ustanoveniu uvádza, že tento odsek upravuje možnosť použiť inštitút postúpenia svojej pohľadávky zodpovedajúcej nesplácanému dlhu, a to aj osobe, ktorá nie je bankou.

Pokiaľ teda banka postúpila zmluvou predmetnú pohľadávku z úveru v celom rozsahu, postupovala v rozpore s týmto ustanovením. Keďže ku dňu postúpenia pohľadávky ešte nebol splatným celý úver (nedošlo k vyhláseniu jeho mimoriadnej splatnosti ani k odstúpeniu od úverovej zmluvy), banka nebola oprávnená postúpiť svoju pohľadávku z úveru, vrátane úrokov z neho v celosti inému subjektu.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny