25. apríla 2016 • Legislatíva

Krátko k postúpeniu pohľadávok banky na cyperskú spoločnosť

Krajský súd v Trnave dňa 29.2.2016 vydal prelomový judikát, ktorý zásadným spôsobom upravuje podmienky postúpenia pohľadávky bankou v prípade spotrebiteľských zmluvných vzťahov.

V predmetnom spore sa cyperská spoločnosť domáhala ochrany práv vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola pôvodne uzavretá medzi bankou a žalovanou (fyzickou osobou – nepodnikateľom). Banka ako pôvodný veriteľ postúpila pohľadávku zmluvou o postúpení pohľadávok na postupcu, ktorý ju ďalej zmluvou o postúpení pohľadávok postúpil na spoločnosť so sídlom na Britských Panenských Ostrovoch , ktorá ju následne zmluvou o postúpení pohľadávok postúpila na žalobcu, spoločnosť so sídlom na Cypre. Krajský súd v odôvodnení rozhodnutia jednoznačne uviedol, že v prípadoch viacnásobného postúpenia tej istej pohľadávky na spoločnosti, majúce sídlo mimo územia Slovenskej republiky, je potrebné skúmať, či nedochádza konaním postupcov pohľadávok k nekalej obchodnej praktike. Dôsledkom postúpenia pohľadávky je zmena na strane veriteľa bez zmeny obsahu práva na plnenie. Môže sa zdať, že postúpenie pohľadávky nemôže mať za následok zhoršenie postavenie dlžníka. Práve predmetná vec je však typická tým, že aj postúpenie pohľadávky môže predstavovať nekalú obchodnú praktiku. V tomto prípade všeobecné obchodné podmienky banky, ktoré boli súčasťou spotrebiteľského zmluvného vzťahu stanovili oprávnenie banky kedykoľvek postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky , bez ohľadu na právny vzťah, z ktorého vyplývajú. Klient bol oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči banke výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom banky. Súdu nebolo zrejmé, prečo by mal mať dodávateľ právo postúpiť svoju pohľadávku voči spotrebiteľovi na tretie osoby bez všetkého a prečo by takéto právo mal mať spotrebiteľ len po predchádzajúcom písomnom súhlase dodávateľa a vyhodnotil takúto zmluvnú podmienku ako absolútne neplatnú.

Banky sú osobitné subjekty, podliehajúce dohľadu Národnej banky Slovenska a podnikajúce podľa osobitného zákona. Dlžník banke zveruje o sebe množstvo dôverných údajov a preto mu môže záležať na tom, aby ostal v zmluvnom vzťahu len s týmto subjektom.

Právni predchodcovia žalobcu postúpili pohľadávku na žalobcu bez súhlasu spotrebiteľa. V zmysle judikatúry, postúpenie pohľadávky na neznámy zahraničný subjekt výrazne sťažuje pozíciu spotrebiteľa a odrádza ho od ochrany svojich práv, pretože spotrebiteľ by v prípade úspešného výsledku súdneho konania len ťažko uplatňoval práva na náhradu trov konania, právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, či právo na primerané finančné zadosťučinenie. Postúpenie pohľadávky na „skrachovaný subjekt“ (obdobne na subjekt v Karibiku či na Cypre) je nekalou obchodnou praktikou, a v prípade, ak sa uplatňuje právo po jej použití, súd môže odmietnuť poskytnúť ochranu takto uplatnenému právu.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny