18. septembra 2016 • Legislatíva

Neplatnosť právneho úkonu v dôsledku omylu konajúceho

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal dňa 23.2.2011 rozsudok, na základe ktorého boli spresnené podmienky neplatnosti právneho úkonu v dôsledku omylu konajúceho podľa § 49a prvej vety Občianskeho zákonníka.

Žalobca v prejednávanej veci poukazoval predovšetkým na fakt, že žalovaný predstiera neexistujúci skutkový stav, ktorým žalobcu uviedol do omylu a spôsobil mu škodu. V prípade, ak by žalovaný nevydal skladové vyhlásenie, ktorým vyššie spomínaný neexistujúci skutkový stav predstiera, zo strany žalobcu by nedošlo k podpisu zmluvy a k zaplateniu kúpnej ceny.

V zmysle § 49a Obč. zák. právny úkon je neplatný vtedy, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca. Okrem toho osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala, alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Najvyšší súd z predmetného skutkového a právneho stavu vyvodil, že žalovaný poskytnutím nepravdivých informácií nepochybne uviedol žalobcu do omylu a týmto konaním spôsobil neplatnosť právneho úkonu.

Z uvedených dôvodov Najvyšší súd zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa o tom, že u žalovaného nie sú dané predpoklady zodpovednosti za vzniknutú škodu, nakoľko toto rozhodnutie vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci a vec vrátil Krajskému súdu na ďalšie konanie.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny