15. marca 2018 • Legislatíva

Nová právna úprava týkajúca sa boja proti praniu špinavých peňazí, ktorá transponuje 4. smernicu EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí

Národná rada Slovenskej republiky zavádza niekoľko zmien do slovenskej právnej úpravy zameranej na boj proti praniu špinavých peňazí, najmä v súvislosti s konečnými užívateľmi výhod, pričom väčšina zmien sa týka najmä zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Povinnosť povinných osôb identifikovať konečných užívateľov výhod

Od 15. marca 2018 je každá právnická osoba zapísaná v obchodnom registri SR, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani účelové združenie majetku bez právnej subjektivity, povinná identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a zároveň, v listinnej alebo elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:

– pri fyzickej osobe – meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti;

– pri fyzickej osobe-podnikateľovi – popri údajoch uvedených vyššie aj adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.

Právnická osoba je povinná uchovávať údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod sa v súlade s týmto Zákonom rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod (zákon poskytuje demonštratívny výpočet konečných užívateľov výhod).

Všetky uvedené údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia.

Povinnosť povinných osôb zaregistrovať konečných užívateľov výhod

Do 31. decembra 2019 musia všetky právnické osoby, ktoré už existujú alebo vzniknú do 31. októbra 2018, zaregistrovať informácie o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri SR.

Tieto informácie budú súčasťou neverejnej časti obchodného registra SR a dodatočná registrácia konečných užívateľov výhod nebude podliehať žiadnemu poplatku.

Novozaložené právnické osoby zapisujúce sa do obchodného registra po 01. novembri 2018 budú povinné identifikovať konečného užívateľa výhod už pri svojom vzniku v súlade so Zákonom, a teda informácia o konečnom užívateľovi výhod bude zaregistrovaná do obchodného registra pri prvozápise prostredníctvom formulára na registráciu novej spoločnosti do obchodného registra. Táto povinnosť sa nevzťahuje na emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Registrácia konečného užívateľa výhod do obchodného registra SR nenahrádza povinnosť podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, registrovať konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora, ak právnická osoba uzatvára zmluvy so Slovenskou republikou alebo sa stane subdodávateľom verejných zákaziek.

Zdroj: Zákon č. 52/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov


English version:

Slovak new law on anti-money laundering transposing the EU Anti-Money Laundering Directive

The Slovak Parliament passed a new law introducing several changes into the Slovakian AML regime, mainly concerning the beneficial owners. The majority of the changes has affected Act No. 297/2008 Coll. on Protection against Legalization of Proceeds from Crime and on Protection against Financing of Terrorism as amended (hereinafter as the “Act”).

Obligation for obliged entities to identify their beneficial owners

As of 15 March 2018, any legal entity registered in the Slovak Commercial Register which is not a subject of the public service or a special-purpose association of assets without legal capacity, is required to identify its beneficial owner and, at the same time, in paper form or electronically, to keep and continually update the identification data on a beneficial owner in the following extent:

– in case of a natural person – name, surname, birth identification number or date of birth (if a birth identification has not been assigned), permanent address or residence address, nationality, information about ID or passport identification number,

– in the case of a natural person-entrepreneur, in addition to the above data – address of the registered seat, identification number (if assigned), name of the official register or other authority in which the entrepreneur is registered and a number of the entry in that register or authority.

At the same time, the obliged entities shall keep the documents or data sheets proving the status of the identified beneficial owner, if such data are not a part of the verification document for the purposes of Register of Public Sector Partners.

All this data shall be retained for as long as the natural person has the status of the beneficial owner and for a further period of five years after termination of that status.

A beneficial owner means (i) any natural person who in fact owns or controls a legal entity, a natural person-entrepreneur or an association of assets, and (ii) any natural person for the benefit of which those entities carry out their business or activities (the Act provides for a demonstrative list of beneficial owners).

Obligation for obliged entities to register their beneficial owners

All legal entities existing and registered in the Slovak Commercial Register prior to 31 October 2018 must submit and register information about their beneficial owner(s) to the Slovak Commercial Register within 31 December 2019, at latest. This information will be a part of non-public part of the Slovak Commercial Register and the Register of Legal Entities. The registration procedure shall not be subject to any legal fee.

As from 01 November 2018 information about the beneficial owner(s) will form a part of the incorporation documents of each newly established legal entity and will have to be registered via an application for registration of such a new-co into the Slovak Commercial Register. This obligation shall not apply to the issuers of securities admitted to trading on a regulated market.

The registration of a beneficial owner in the in the Slovak Commercial Register does not substitute the obligation under Act No. 315/2016 Coll. on the Register of Public Sector Partners as amended, to register a beneficial owner within the Register of Public Sector Partners if a legal entity makes contracts with the Slovak Republic or becomes a subcontractor to public contracts.

Source: Act No. 52/2018 Coll. amending Act No. 297/2008 Coll. on Protection against Legalization of Proceeds from Crime and on Protection against Financing of Terrorism as amended

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny