20. októbra 2016 • Legislatíva

Právny režim nadobúdania nehnuteľností na Slovensku cudzincami

Nadobúdanie nehnuteľností cudzincami v Slovenskej republike nie je podstatne legislatívne obmedzené.

Cudzinci môžu na Slovensku nadobúdať akékoľvek nehnuteľnosti buď priamo alebo prostredníctvom založenia spoločnosti za účelom nadobudnutia nehnuteľného majetku. V zmysle práva Európskej Únie a s ohľadom na zásadu voľného pohybu kapitálu na vnútornom trhu EÚ, členské štáty nesmú obmedzovať príslušníkov iných štátov v nadobúdaní nehnuteľností na ich území.Základ právnej úpravy na poli nadobúdania nehnuteľností cudzincami predstavuje, zákon č. 202/1995 Z.z. (devízový zákon).

V zmysle § 19a tohto zákona si nehnuteľnosť na území SR môže kúpiť ktokoľvek, nehľadiac na občianstvo / miesto pobytu. Od vstupu SR do EÚ uvedené platí aj pre občanov, ktorí nie sú z členského štátu Európskej únie- jedinú výnimku tvorí prípad, keď osobitný zákon ustanovuje inak, v zmysle pravidla Lex Specialis Derogat Legi Generali:

zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Obmedzenia sa teda vzťahujú na poľnohospodársku a lesnú pôdu.

Poľnohospodársky pôdny fond tvoria poľnohospodárske pozemky, ktoré sú v katastri nehnuteľností členené na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady a trvalé trávne porasty. Lesný pôdny fond tvoria lesné pozemky, ktoré sú trvale určené na plnenie funkcií lesov. Sú nimi napríklad pozemky porastené lesnými drevinami, lesné škôlky, ale aj pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach.

Ustanovenie § 7 ods. 3 devízového zákona výslovne stanovuje, že cudzozemec môže v tuzemsku nadobúdať nehnuteľnosti: ,,(3) Cudzozemec môže v tuzemsku nakupovať peňažné prostriedky v cudzej mene, nadobúdať ostatné devízové hodnoty a nehnuteľnosti, dovážať a vyvážať menu euro a cudziu menu, ak tento zákon neustanovuje inak.” Cudzozemcom sa na účely devízového zákona rozumie každý, kto nie je tuzemec, (teda fyzická osoba s trvalým pobytom v SR, alebo právnická osoba so sídlom v SR), teda aj osoba z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny