7. novembra 2021 • Legislatíva

Prezidentka podpísala novelu zákona o obchodnom registri, podľa ktorej registrový súd zapíše údaje o spoločníkoch či prokuristoch bezplatne a automaticky

Novela Obchodného zákonníka zavádza povinnosť doplniť identifikačné údaje fyzických osôb do Obchodného registra – uvedené sa týka spoločností založených pred 1. októbrom 2020. Spoločnosti založené po 1. októbri 2020 uvedenú povinnosť nemajú, keďže si ju splnili pri prvozápise.

Novela Obchodného zákonníka zavádza povinnosť doplniť identifikačné údaje fyzických osôb do Obchodného registra – uvedené sa týka spoločností založených pred 1. októbrom 2020. Spoločnosti založené po 1. októbri 2020 uvedenú povinnosť nemajú, keďže si ju splnili pri prvozápise. Cieľom tejto novely je zníženie administratívnej záťaže a automatizované doplnenie identifikačných údajov bez potreby podávania návrhu na zápis zmeny údajov do obchodného registra. Automatizované dopĺňanie sa realizuje iba v prípade, ak o totožnosti nebude pochybnosť. Novela je účinná od 1. decembra 2021.

Identifikačným údajom je rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené (zahraničné fyzické osoby), pridelený spoločníkom (vrátane akcionárov), štatutárnym orgánom (konateľom) a členom štatutárnych orgánov, členom dozorného orgánu, likvidátorom a pod.

Podľa novely Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako správca informačného systému obchodného registra v spolupráci s registrovým súdom vykoná automatizované doplnenie aktuálnych hodnôt identifikačných údajov do obchodného registra bezplatne.

O automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe do elektronickej schránky oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra do 31. mája 2022. 

Ak registrový súd predmetné oznámenie do 31. mája 2022 nezašle, platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať, v takomto prípade zapísaná osoba podá bezplatný návrh na zápis, ktorý sa doplnia potrebné identifikačné údaje do obchodného registra.

Bezplatný návrh je potrebné podať do  30. septembra 2022.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny