15. marca 2016 • Legislatíva

Rekodifikácia občianskeho súdneho konania

Trojica nových kódexov občianskeho práva procesného znamená zásadnú zmenu v doterajšom modeli súdnictva a nahradí v súčasnosti platný, a viac ako 80-krát novelizovaný Občiansky súdny poriadok z roku 1963.

Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015), Civilný mimosporový poriadok (zákon č. 161/2015) a Správny súdny poriadok (zákon č. 162/2015), boli publikované v Zbierke zákonov SR 17. júla 2015 a účinnosť nadobudnú 1. júla 2016. Nové kódexy používajú namiesto doterajšieho pojmu občianske súdne konanie pojem civilný proces, ktorý je štandardným pojmom aj v ostatných európskych krajinách.

Zmeny v súvislosti s novými predpismi však nie sú len rýdzo terminologického a technického charakteru, ale majú za cieľ predovšetkým priklonenie sa ku klasickým európskym úpravám a ideálu efektívnej, rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chráneným záujmov procesných strán. Dôvodová správa uvádza, že nová právna úprava má za cieľ vytvorenie nových právnych inštitútov, ktoré dajú subjektom civilného procesu do rúk nástroje prispievajúce ku kvalitnejším a spravodlivejším súdnym rozhodnutiam.

Pre vymožiteľnosť práva v bežných civilných sporoch (teda v takých, v ktorých sporové strany tvrdia opak), je kľúčovou súčasťou rekodifikácie Civilný sporový poriadok. Skladá sa z piatich častí, pričom paragrafovému zneniu predchádza vymedzenie základných princípov, ktoré predstavujú nosnú konštrukciu nového zákona a základné výkladové pravidlá, v súlade s ktorými má dochádzať k aplikácii nových noriem.

Jednou z najdiskutovanejších a najpodstatnejších zmien je zavedenie tzv. koncentrácie sporového konania, ktorá si kladie za úlohu viesť subjekty civilného procesu k zodpovednejšiemu prístupu k súdnemu konaniu. Zmena spočíva v oprávnení sudcu stanoviť stranám v konaní povinnosť predložiť všetky dôkazy v určitej lehote a na dôkazy predložené po tejto lehote sa nebude prihliadať. Zo zavedenia zásady koncentrácie vyplýva snaha zákonodarcu o odstránenie súdnych prieťahov, čo by v prípade pozitívneho výsledku malo za následok najdôležitejší posun oproti doterajšej právnej úprave. Prieťahom majú taktiež zamedziť zmeny v doručovaní súdnych zásielok, a to využívanie elektronickej pošty, telefonickej komunikácie, webovej stránky a pod.

Právne normy v civilnom mimosporovom poriadku sú určené pre špecifickú skupinu vzťahov, v ktorých sa síce vyžaduje ingerencia štátu, avšak spor o právo sa primárne nepredpokladá. Upravujú napríklad rozhodovaciu činnosť súdov v prípade statusových otázok, otázok spôsobilosti na právne úkony a pod., kde existuje právny záujem na ochrane rodiny či záujmu maloletého. Oddelená právna úprava sporových a mimosporových konaní je odôvodnená potrebou nastolenia rôznych procesných pravidiel pre súdne konania rôzneho druhu.

Zásadné zmeny sa dotknú aj správneho súdnictva, keďže zavedením nových zákonov dochádza k oddeleniu úpravy procesného postupu pri verejnom práve do samostatného kódexu. Správny poriadok sa bude využívať v prípadoch preskúmavania rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy. Novinku v správnom súdnictve bude predstavovať pojem správny súd, ktorý bude zaradený do sústavy všeobecného súdnictva. Rekodifikácia ovplyvní aj určovanie miestnej príslušnosti súdov a zavedie osobitnú úpravu niektorých typov konaní v správnom súdnictve.

Zdroje:

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok)
Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015 Z. z. (Civilný mimosporový poriadok)
Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok)

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny