25. októbra 2018 • Legislatíva

Rekodifikácia občianskeho zákonníka

Občiansky zákonník čaká najväčšia zmena od roku 1964. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky začalo prvú etapu rekodifikácie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Cieľom je najmä úprava záväzkového práva a odstránenie dualizmu úpravy záväzkového práva v prospech všeobecnej úpravy Občianskeho zákonníka, pričom v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) sa navrhuje zachovať úprava rýdzo obchodno-právnych zmluvných typov.

Zámerom novely je upraviť premlčanie, keďže práve dualita v právnej úprave spôsobovala množstvo aplikačných problémov a nejasností. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy novela vychádza z pravidla, že premlčaniu nepodlieha subjektívne právo ako také, ale právny nárok. V súlade s doterajšou právnou úpravou sa vymedzuje všeobecná trojročná premlčacia lehota.

Dôraz sa kladie na minimalizáciu absolútnej neplatnosti právnych úkonov, ktorá predstavuje závažný zásah do zmluvnej autonómie. Novela zavádza novú úpravu odporovania právnym úkonom dlžníka, keďže odporovateľnosť je v praxi veľmi problematický inštitút a zavádza funkčný inštitút na ochranu veriteľa.

Novela upravuje komunikáciu elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu. Prezumuje sa, že ak osoba komunikovala z určitej elektronickej adresy alebo ak túto adresu ako svoju uviedla v predchádzajúcom styku, tak komunikácia z tejto adresy je komunikáciou od danej osoby.

K zmenám dochádza aj v oblasti náhrady škody pri zásahu do osobnosti človeka, a to k odstráneniu dvojkoľajnosti satisfakčného nároku vo forme finančného zadosťučinenia za neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti na jednej strane a práva na náhradu nemajetkovej ujmy (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia) z titulu ujmy spôsobenej na zdraví.

Novela zasahuje aj oblasť spotrebiteľských zmlúv, ktorá sa precizuje tak, aby zodpovedala európskej legislatíve. Na rozdiel od doterajšej úpravy sa stanovuje, že predmetom spotrebiteľskej zmluvy musí byť poskytnutie tovaru alebo služby. Za spotrebiteľskú zmluvu sa budú považovať aj zabezpečovacie zmluvy a iné zmluvy, ktorých predmetom síce nie je poskytnutie tovaru alebo služby, ale ktoré upravujú práva a povinnosti zo zmluvy, ktorá takýto predmet má.

Zavádza sa úprava nových zmluvných typov, ktorých zákonná úprava aktuálne chýba napriek ich častému výskytu v praxi, a to leasingová zmluva, zmluva o poskytnutí služieb, zmluva o elektronickom sprostredkovaní služieb, zmluva o franšíze a zmluva o zachovaní mlčanlivosti o dôvernej informácii.

Účinnosť novely sa navrhuje od 01.01.2021, pričom rekodifikačné práce Občianskeho zákonníka budú plynule pokračovať, a to reformou vecných práv a dedičského práva.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny