12. apríla 2022 • Legislatíva

Schválená novela Obchodného zákonníka prinesie niekoľko zmien, účinné budú od 17. júla 2022

Súhlas správcu dane

Predmetnou novelou dochádza k vypusteniu ustanovení § 115 ods. 6 až 11 Obchodného zákonníka, a teda už nebude naďalej potrebné dokladať k prevodu alebo rozdeleniu väčšinového obchodného podielu súhlas správcu dane, či čestné vyhlásenie.

Vypustením tejto povinnosti sa celý proces značne administratívne zjednodušuje, keďže pri prevodoch, resp. rozdelení  väčšinových obchodných podielov, ku ktorým dôjde po 17. júli 2022 nebude potrebné registrovému súdu prikladať ani súhlas správcu dane a ani čestné vyhlásenie o tom, že sa súhlas správcu dane nevyžaduje.

Prevod väčšinového obchodného podielu

Uvedenou novelou dôjde k zmene znenia ustanovenia § 115 ods. 5 Obchodného zákonníka, čím upraví moment nadobudnutia účinkov prevodu väčšinového obchodného podielu, a tým aj zosúladenie s úpravou nadobudnutia účinkov prevodu menšinového obchodného podielu.

Podľa novelizovaného znenia ustanovenia § 115 ods. 5 Obchodného zákonníka nastávajú účinky prevodu obchodného podielu voči spoločnosti „odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy sa súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.“

Uvedené platí bez ohľadu na to, či sa jedná o prevod väčšinového alebo menšinového obchodného podielu, teda zápis prevodu obchodného podielu v obchodnom registri bude mať len deklaratórny charakter.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny