14. júla 2016 • Legislatíva

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Dňa 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. 11. 2015.

Nová právna úprava reguluje druhy trestov ukladaných právnickým osobám, upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb a postup príslušných orgánov činných v trestnom konaní vedenom proti právnickým osobám.

Nóvum oproti predošlej právnej úprave predstavuje najmä koncept priamej trestnej zodpovednosti právnických osôb, pričom zákonodarca nepristúpil k novelizovaniu doterajších trestnoprávnych predpisov, ale prijal jeden predpis, ktorý spomínanú priamu trestnú zodpovednosť upravuje tak hmotnoprávne, ako aj procesnoprávne.Trestná zodpovednosť sa bude vzťahovať na všetky obchodné spoločnosti, nie však na Slovenskú republiku a jej orgány, iné štáty a ich orgány, medzinárodné organizácie, obce, vyššie územné celky a právnické osoby zriadené zákonom.

Zákon uvádza presný zoznam trestných činov, pri ktorých dochádza k trestnoprávnej zodpovednosti právnickej osoby. V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb:

„(1) Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal

a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
b) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo
c) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.“

Za najprísnejší trest za spáchanie trestného činu pre právnickú osobu zákon ustanovuje trest zrušenia právnickej osoby, v prípade, že kľúčová časť činností vyvíjaná touto právnickou osobou je využívaná na páchanie trestnej činnosti. Medzi ďalšie druhy trestov patrí napríklad trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku a iné.

Záväzok Slovenskej republiky prijať trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb vyplýval z jej postavenia ako zmluvnej strany Dohovoru Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, ako aj z iných medzivládnych záväzkov.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny