25. novembra 2019 • Legislatíva

Ukončenie niektorých exekučných konaní

Od 01.01.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých do 01.04.2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31.03.2017 a osobitosti postupu pri opätovnom podaní návrhu na vykonanie exekúcie.

Cieľom Zákona je dosiahnuť stav, kedy o všetkých exekúciách bude rozhodovať jeden špecializovaný súd, Okresný súd Banská Bystrica, podľa režimu zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Starou exekúciou sa rozumie exekúcia začatá pred 1.4.2017 a vedená podľa právnych predpisov do 31.3.2017. V súčasnosti je na súdoch Slovenskej republiky vedených cca 2,6 miliónu Starých exekúcií.

Stará exekúcia sa zastavuje zo Zákona, ak:

 • uplynula rozhodná doba (5 rokov od doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi, pri odklade exekúcie sa táto doba predlžuje o 12 mesiacov od uplynutia doby, na ktorú je stará exekúcia odložená) a súčasne sa nejedná o,
 • oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,
 • zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený,
 • dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie (začaté exekučné konanie sa zastavuje povolením reštrukturalizácie, resp. vyhlásením konkurzu).

Zákon vylučuje zastavenie týchto exekúcií:

 • vymoženie pohľadávky na výživnom,
 • uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,
 • vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov SR a EÚ financovaných z fondov EÚ,
 • vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry EÚ,
 • vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže,
 • starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch dosiahnutý výťažok aspoň vo výške 15 eur,
 • starú exekúciu, v ktorej je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení.

Trovy starej exekúcie pozostávajú z trov exekútora, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z prijatého alebo vymoženého plnenia oprávnene ponechal, a paušálnych trov vo výške 35 eur + DPH (ak je exekútor platiteľom DPH). Paušálne trovy znáša oprávnený.

Proti upovedomeniu o zastavení exekúcie sa môže oprávnený brániť podaním námietok. Námietky proti paušálnym trovám nie sú prípustné. Súd rozhodne o námietkach, avšak na rozhodnutie nemá zákonom stanovenú žiadnu lehotu. Konanie končí buď rozhodnutím súdu o zamietnutí námietok alebo doručením upovedomenia o zastavení exekúcie.

Oprávnený môže podať nový návrh na začatie exekučného konania, ak dôjde k ukončeniu exekučného konania.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny