17. januára 2017 • Legislatíva

Upomínacie konanie

Počnúc dňom 01.02.2017 bude možné využívať nový spôsob pri uplatňovaní peňažných nárokov na súde a to tzv. upomínacie konanie.

Toto konanie je upravené v zákone č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o upomínacom konaní“), a predstavuje alternatívu k postupom pri uplatňovaní peňažných nárokov podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „CSP“).

Okresný súd v Banskej Bystrici je jediným súdom na Slovensku, ktorý bude na toto konanie kauzálne príslušným. Konanie sa začne podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu výhradne prostredníctvom elektronického formulára, pričom všetky potrebné listiny a vyhlásenia tvoriace prílohy návrhu musia byť priložené obdobne v elektronickej podobe. Obligatórnou súčasťou návrhu je údaj o bankovom účte, na ktorý má žalovaný plniť resp. na ktorý sa vráti súdny poplatok.

Spolu s podaním je splatný súdny poplatok za podanie návrhu, a to vo výške 50% z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku súdnych poplatkov, t.j. 3 % z istiny (v porovnaní so 6 % z istiny v konaní podľa CSP), prčom súd na zaplatenie súdneho poplatku v upomínacom konaní poplatníka nevyzýva. V prípade, že je žalobca spotrebiteľom, k návrhu sa pripája spotrebiteľská zmluva so všetkými jej prílohami.

Prípustný nie je návrh nepodaný elektronickými prostriedkami na určenom elektronickom formulári, ak žalobca alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, návrh podaný viacerými žalobcami bez spoločného zástupcu a taký návrh, ktorý predpokladá doručenie platobného rozkazu žalovanému do cudziny.

Upomínacie konanie bude vhodným riešením v prípadoch, kedy možno nárok odôvodnene predpokladať. V prípade, že žalobca a žalovaný sú podnikateľmi (účtovnými jednotkami), na preukázanie uplatneného nároku stačí predložiť faktúru alebo výzvu, ktorou sa domáhalo splnenie uplatňovaného nároku spolu s vyhlásením žalobcu o evidencii pohľadávky v účtovníctve. Ak príslušný súd vyhodnotí, že uplatňovaný nárok nemožno odôvodnene predpokladať, takýto návrh odmietne a žalobca môže podať sťažnosť alebo opätovne uplatniť nárok podľa zákona o upomínacom konaní alebo podľa CSP.

Ak nie sú dôvody na odmietnutie návrhu, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do 10 pracovných dní od splnenia procesných podmienok vrátane poplatkovej povinnosti. V platobnom rozkaze súd žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Súd odošle žalobcovi a žalovanému platobný rozkaz ako elektronický úradný dokument. Žalovanému sa odošle spolu aj s tlačivom na podanie odporu. V prípade, že súd nemôže takto odoslať platobný rozkaz, odošle ho na adresu uvedenú žalobcom.

Ak platobný rozkaz nebude možné doručiť žalovanému do vlastných rúk, súd o tom žalobcu upovedomí a vyzve ho, aby v lehote 15 dní navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa CSP. Ak žalobca podal v lehote návrh na pokračovanie v konaní súd postúpi vec do piatich pracovných dní príslušnému súdu. Márnym uplynutím lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní sa platobný rozkaz zrušuje a konanie zastavuje a žiadna zo sporových strán nemá právo na náhradu trov konania.

Platobný rozkaz proti ktorému nebol podaný odpor, má účinky právoplatného rozsudku.

Podaním vecne odôvodneného odporu sa platobný rozkaz zrušuje, ak nebol odpor odmietnutý. Podaný odpor nemožno vziať späť. Odpor sa považuje bez vecného odôvodnenia, ak v ňom nie sú uvedené také skutočnosti, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok a sú osvedčené listinnými dôkazmi.

Žalovaný môže v lehote na podanie odporu podať žiadosť o povolenie plnenia v splátkach. Súd o tom žalovaného v platobnom rozkaze poučí. Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, pričom ak je žiadosť prípustná súd určí podmienky plnenia jednotlivých splátok. Nesplnenie čo i len jednej zo splátok včas má za následok stratu výhody splátok. Proti uzneseniu, ktorým sa žiadosti vyhovelo, je prípustná sťažnosť.

Odpor, ktorý nebol odmietnutý, súd odošle žalobcovi bez zbytočného odkladu spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde. Návrh na pokračovanie v konaní postúpi súd do 5 pracovných dní a strany o tom upovedomí. Márnym uplynutím lehoty sa konanie zastavuje. O náhrade trov konania rozhodne súd na návrh.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny