11. septembra 2018 • Legislatíva

Veľká novela katastrálneho zákona účinná od 1.10.2018

Zmeny týkajúce sa predmetu evidovania v katastri nehnuteľnosti

Novela prináša novú definíciu stavieb, ktoré sa zapisujú do katastra, a to stavby spojené so zemou pevným základom ohraničené obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. V prípade pochybností okresného úradu, či ide o predmet evidovania v katastri, je na návrh okresného úradu oprávnený rozhodovať Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“). Na takéto rozhodovanie sa nebude vzťahovať správny poriadok a rozhodnutie, či ide o predmet evidovania v katastri zverejní aj na svojom webovom sídle ako aj na elektronickej úradnej tabuli.

Inou oprávnenou osobou v zmysle Novely je osoba oprávnená z práva k nehnuteľnosti, a to záložný veriteľ, oprávnený z predkupného práva, oprávnený z vecného bremena, nájomca, správca majetku štátu, správca majetku vyššieho územného celku, správca majetku obce, Slovenský pozemkový fond a správca lesného pozemku, ak nakladajú s pozemkami nezistených vlastníkov podľa osobitného predpisu.

Obsahom evidencie katastra bude po novom aj údaj o cene nehnuteľnosti, avšak ten sa nebude zverejňovať, ale bude sa poskytovať na požiadanie len vlastníkovi nehnuteľnosti a iným subjektom za účelom plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov (napr. súdy, prokuratúra, daňový úrad a pod.). Súbor popisných informácií katastra bude doplnený aj o iný identifikátor, ak ide o cudzinca. Iným identifikátorom sa rozumie napr. číslo pasu alebo ID karty. Tento údaj bude aj obligatórnou náležitosťou návrhu na začatie katastrálneho konania.

Zmeny týkajúce sa katastrálneho konania

Širokej verejnosti sa podstatným spôsobom dotkne Novela v časti úpravy náležitosti návrhu na katastrálne konanie (napr. konania o vklade práva do katastra nehnuteľností, záznamového konania, konania o oprave chyby). Novela podstatne rozšírila podstatné náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania v porovnaní s doterajšou právnou úpravou a upravila spôsob doručovania. Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov SR a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie písomností v tuzemsku, a to oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresnému úradu.

Zmeny týkajúce sa vkladového konania

Pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe môže účastník konania vyplniť oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe. Ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa neprihliada.

Novela rozšírila prílohy, ktoré je potrebné predkladať k návrhu na vklad. Týmito sú:

  1. čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú,
  2. poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická osoba, ktorá písomne poverí svojho zamestnanca v rámci svojej podnikateľskej činnosti podaním návrhu na vklad,
  3. listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad.

Podmienky § 59a Obchodného zákonníka sa vzťahujú iba na akciovú spoločnosť, a preto tieto čestné vyhlásenia bude nutné predkladať len v prípade, ak účastníkom právneho úkonu bude akciová spoločnosť.

Zmeny týkajúce sa záznamového konania

Podľa novej právnej úpravy prílohou k návrhu na vykonanie záznamu je (i) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti; ak ide o zápis záložného práva, ktoré vzniká zo zákona, listinu preukazujúcu existenciu pohľadávky nie je potrebné prikladať, (ii) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané v liste vlastníctva, a (iii) iné listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie.

Zmeny týkajúce sa konania o oprave chýb

Novelou pribudla definícia konania o oprave chyby, t.j. konanie, v ktorom okresný úrad opravuje chybné údaje katastra. Oprava chyby sa vykoná zápisom do katastra na základe rozhodnutia o oprave chyby alebo protokolu o oprave chyby. Novelou sa výrazne rozšírili možnosti opravy chybných zápisov okresných úradov. Konanie o oprave chyby možno začať návrhom toho, koho práva sú údajmi katastra dotknuté alebo bez návrhu. Ak sú podmienky na opravu chyby splnené, okresný úrad rozhodne o oprave chyby rozhodnutím v prípade konania vedenom podľa správneho poriadku alebo vyhotoví protokol o oprave chyby v prípade konania nepodliehajúceho správnemu poriadku.

Zmeny týkajúce sa poskytovania údajov katastra

Napriek tomu, že deklaratórne ustanovenie o verejnosti katastrálneho operátu bolo Novelou vypustené, katastrálny operát bude naďalej verejný. Obmedzenie verejnosti katastrálneho operátu sa vzťahuje na rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o cudzinca, údaj o cene nehnuteľnosti a zbierku listín. Verejnosť zbierky listín je obmedzená a prístup k listinám uloženým v zbierke listín sa umožňuje len vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe, ich právnym predchodcom a právnym nástupcom a ďalším subjektom na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov. Podoba poskytovania údajov katastra je listinná a elektronická, ak sú požadované údaje vedené v elektronickej podobe. Dôsledkom zavedenia centrálneho systému katastra spracovaného Úradom je poskytovanie údajov Okresným úradom v mene Úradu. Po novom bude ktorýkoľvek okresný úrad poskytovať údaje katastra, ktoré sú evidované v elektronickej forme, zo všetkých katastrálnych území. Úrad prostredníctvom integrovaného obslužného miesta poskytuje výpis z listu vlastníctva, kópiu z listu vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy alebo kópiu z mapy určeného operátu a to pod podmienkou, že požadované údaje sú vedené v elektronickej podobe.

Novelou sa zavádza nový výstup z katastra nehnuteľností, ktorým je súpis nehnuteľností. Jeho obsahom budú údaje o všetkých nehnuteľnostiach vlastnených, resp. spravovaných jednou osobou, a to v rámci celého územia SR, požadovaného kraja, okresu alebo katastrálneho územia.

Zdroj: Zákon č. 212/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny