21. marca 2016 • Legislatíva

Zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie

Dňa 21.03.2016 nadobudol účinnosť Zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o úveroch na bývanie“)...

Dňa 21.03.2016 nadobudol účinnosť Zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o úveroch na bývanie“), ktorého predmetom úpravy sú práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním úveru na bývanie na základe zmluvy o úvere na bývanie, podmienky poskytovania úveru na bývanie, zmluvy o úvere na bývanie a spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním úveru na bývanie, ako aj ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa týkajúce sa poskytovania úveru na bývanie.

Cieľom úpravy je, aby mal spotrebiteľ už v čase rozhodovania sa o ponuke úveru na bývanie čo najúplnejšie a najpresnejšie informácie, preto zákon zavádza povinnosť uviesť v každej reklame alebo v každej ponuke, ktorá obsahuje úrokovú sadzbu alebo akýkoľvek údaj týkajúci sa nákladov spotrebiteľa spojených s úverom na bývanie, tzv. štandardné informácie. Ide predovšetkým o informácie týkajúce sa úrokovej sadzby, podrobnostiach o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom na bývanie, celkovej výšky úveru na bývanie, ročnej percentuálnej miery nákladov, dobe splatnosti úveru na bývanie, celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť a výške splátok či o povinnosti uzavrieť zmluvu o doplnkovej službe súvisiacej s úverom na bývanie. Ďalším nástrojom ochrany spotrebiteľa má byť zákaz viazania produktov, a to najmä poistenia úveru.

Veriteľ má povinnosť bezplatne poskytnúť informácie spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy o úvere na bývanie alebo pri jej zmene, o postupe poskytovania úverov na bývanie, postupe správy úveru na bývanie na účely kontroly schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie a poskytnutí informácie o príslušných orgánoch vykonávajúcich dohľad nad veriteľom poskytujúcim úvery na bývanie a informácie o pôsobnosti spotrebiteľských združení a informovať spotrebiteľa o každej zmene súvisiacej s postupom poskytovania úveru na bývanie a s postupom správy úveru na bývanie na účely kontroly schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie, najmenej 60 dní pred nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny.

Veriteľ má povinnosť veriteľa posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať úver na bývanie na základe relevantných a aktuálnych informácií získaných z interných alebo hodnoverných externých zdrojov, od spotrebiteľa a finančného agenta a overovať informácie prostredníctvom registrov, ako aj povinnosť implementovať interné limity pre maximálnu hodnotu ukazovateľa podielu výšky úveru k hodnote zabezpečenia (tzv. loan-to-value, LTV) a tiež povinnosť obozretného prístupu k oceneniu založenej nehnuteľnosti.

Zmluva o úvere na bývanie písomnú formu, pričom zákon dáva spotrebiteľovi možnosť premyslieť si uzavretie zmluvy o úvere na bývanie alebo odstúpiť od zmluvy o úvere na bývanie bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní.

Ak spotrebiteľ splatí úver na bývanie pred uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie, veriteľ môže požadovať od spotrebiteľa úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením úveru na bývanie alebo jeho časti na podnet spotrebiteľa, ak je takáto náhrada odôvodnená a nemôže prekračovať finančnú stratu veriteľa. Zároveň sa zakazuje veriteľovi požadovať od spotrebiteľa pokutu a iné sankcie alebo plnenia v súvislosti s predčasným splatením úveru na bývanie.

Ak je spotrebiteľ v omeškaní so splácaním dlhu alebo inej povinnosti voči veriteľovi aj napriek písomnej výzve veriteľa dlhšie ako 90 kalendárnych dní alebo ak spotrebiteľ obdobným spôsobom opakovane porušuje svoje povinnosti voči veriteľovi, veriteľ je oprávnený po predchádzajúcom upozornení spotrebiteľa aj bez jeho súhlasu informovať ostatných veriteľov prostredníctvom registra o tom, že spotrebiteľ porušil svoje povinnosti.

Nové povinnosti sa stanovujú aj finančným agentom a finančným poradcom. povinnosť veriteľom pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie alebo pri jej zmene, oznámiť spotrebiteľovi postup pri podávaní reklamácií, miesto, kde možno uplatniť reklamáciu a informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o úvere na bývanie, ako aj informáciu o osobitných predpisoch upravujúcich mimosúdne vyrovnanie sporov.

Dohľad nad dodržiavaním povinností stanovených týmto zákonom vykonáva Národná banka Slovenska.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny