6. apríla 2016 • Legislatíva

Záväznosť reklamačného poriadku pre spotrebiteľa

Termín reklamačný poriadok používa zákon o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého „predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

Zákon ustanovuje, že reklamačný poriadok má byť umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi – bližšie ale neupravuje jeho obsahové náležitosti. Jeho záväznosť môže byť založená len zákonom alebo dohodou zmluvných strán, zo zákona však záväznosť reklamačného poriadku nevyplýva.

Napr. kúpna zmluva je v kamennom obchode uzatvorená najčastejšie v ústnej forme, pričom predmetom zmluvy sú len základné náležitosti (predmet kúpy a kúpna cena), pričom ostatné náležitosti rieši zákonná úprava. V internetovom obchode, kde objednávky prebiehajú prostredníctvom e-mailu alebo webových formulárov sú zvyčajne zmluvné podmienky dojednané podrobnejšie, keďže súčasťou zmluvy sú aj všeobecné obchodné podmienky a podmienky reklamácie (väčšinou ako súčasť všeobecných obchodných podmienok); spotrebiteľ s týmito zmluvnými podmienkami vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred dokončením objednávky s požiadavkou na ich akceptovanie, čím dochádza k ich inkorporácii do zmluvy.

Reklamačný poriadok nemôže bez dohody účastníkov nadobudnúť záväznosť – povinnosti a podmienky nad rámec zákona možno prostredníctvom reklamačného poriadku ukladať len v tom prípade, ak sa reklamačný poriadok stane neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu.

Zákon o ochrane spotrebiteľa ale zároveň zakazuje predávajúcemu, aby spotrebiteľovi ukladal povinnosti bez právneho dôvodu (zákona alebo zmluvy), preto ak reklamačný poriadok ukladá spotrebiteľovi povinnosti alebo podmienky nad rámec zákona, budú pre spotrebiteľa záväzné, iba ak s nimi vyslovil súhlas a reklamačný poriadok sa stal súčasťou zmluvy. Navyše treba mať na zreteli to, či nejde o neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú ex lege absolútne neplatné.

Reklamačný poriadok má vo všeobecnosti informatívnu funkciu, deklaratórny charakter, spresňuje a vykladá zákonné ustanovenia (tzv. základný reklamačný poriadok), kopíruje zákonný text upravujúci reklamačný proces, t.j. nekreuje povinnosti a podmienky nad rámec právnej úpravy. O konštitutívny reklamačný poriadok by išlo v prípade inkorporovania reklamačného poriadku do zmluvy (tzv. rozširujúci reklamačný poriadok), ktorý upravuje podmienky a povinnosti nad rámec zákonnej úpravy, a to ich začlenením do zmluvy osobitným dojednaním medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Takéto reklamačné podmienky sa nemôžu odchýliť od zákona v neprospech spotrebiteľa.

Základný reklamačný poriadok nie je záväzným – ide o prevzatie textu právnej úpravy, ktorá je zaväzujúca (informovanie o znení právnej úpravy). Pri extenzívnom reklamačnom poriadku možno hovoriť za splnenia určitých podmienok o jeho záväznosti, a to vtedy, ak je (i) inkorporovaný do spotrebiteľskej zmluvy, (ii) podmienky a povinnosti v ňom obsiahnuté prešli testom prijateľnosti a (iii) tieto podmienky nie sú formulované odchylne od zákona v neprospech spotrebiteľa.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny