11. novembra 2017 • Legislatíva

Zmeny v exekučnom poriadku týkajúce sa notárskej zápisnice

Od 1.4.2017 došlo v nadväznosti na zákon č. 2/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov k viacerým zmenám v exekučných konaniach.

Azda najznámejšou zmenou predmetnej novely je zriadenie výlučnej kauzálnej príslušnosti Okresného súdu Banská Bystrica pre všetky exekučné konania. Medzi ďalšie významné zmeny patrí náhodný výber súdneho exekútora a obmedzenie výšky odmeny súdneho exekútora. Medzi ďalšie významné zmeny patrí aj zakotvenie nových práv povinných, predovšetkým rozšírenie možnosti na odklad exekúcie v zmysle ustanovenia § 61h Exekučného poriadku.

Ďalšie zmeny sa týkajú notárskej zápisnice. V zmysle § 45 ods. 2 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok, je exekučným titulom aj „notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.“

Povaha notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa najnovšou novelou exekučného poriadku nezmenila, avšak, ako aj uvádza dôvodová správa k zákonu č. 2/2017 Z. z., cieľom predmetnej novely je komplexnejšie skúmanie notárskej zápisnice exekučným súdom v exekučných konaniach. V nadväznosti na tento zámer sa doplnilo ustanovenie § 53 ods. 3 o písmeno h), v zmysle ktorého „…súd návrh na vykonanie exekúcie zamietne, ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica, ktorá nespĺňa zákonné náležitosti alebo záväzok v nej obsiahnutý odporuje zákonu alebo je v rozpore s dobrými mravmi.“

Zmena nastala aj v prípadoch posudzovania návrhu na vykonanie exekúcie, pri notárskej zápisnici viac neplatí 15-dňová lehota na vydanie poverenia pre súdneho exekútora. „Návrh na vykonanie exekúcie, jeho prílohy (t.j. aj exekučný titul) po doručení exekučnému súdu podliehajú jeho preskúmaniu (ex ante skúmanie z úradnej povinnosti).

Ak súd nezistí niektorý z dôvodov na zamietnutie návrhu, do 15 dní od doručenia návrhu vydá poverenie pre súdneho exekútora, ktorého vyberie postupom podľa § 54 a doručí mu poverenie elektronickými prostriedkami do dátovej schránky. 15-dňová lehota na vydanie poverenia neplatí, ak je exekučným titulom na vykonanie exekúcie notárska zápisnica, rozhodcovský rozsudok alebo rozhodnutie, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému – fyzickej osobe.“

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny