11. apríla 2016 • Legislatíva

Zmeny v občianskom súdnom konaní týkajúce sa zmeniek

Predvianočnou novelou viacerých predpisov civilného práva došlo k zavedeniu zmien, ktorých cieľom je ochrana spotrebiteľa v súdnych konaniach týkajúcich sa nárokov zo zmenky.

Zmenkou rozumieme cenný papier, vydaný v zákonom stanovej forme a obsahu. Plní predovšetkým platobnú a úverovú funkciu, v praxi patrí medzi najpopulárnejšie zabezpečovacie prostriedky, najmä pri poskytovaní úverov bankami. Jedná sa však o pomerne komplikovaný právny inštitút, ktorý sa často využíva práve v spotrebiteľských vzťahoch. Zneužívanie zmenky voči spotrebiteľom volalo už dlhšiu dobu po novelizácii, ktorá by bránila vydávaniu rozsudkov, potvrdzujúcich nároky veriteľov vo výške dosahujúcej úžeru.

Predvianočnou novelou viacerých predpisov civilného práva došlo k zavedeniu zmien, ktorých cieľom je práve spomínaná ochrana spotrebiteľa v súdnych konaniach týkajúcich sa nárokov zo zmenky. V decembri roku 2015 bola schválená novela zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku, novela zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového, a novela zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) – tzv. proti-úžernícky balíček noviel.

Doterajšie znenie ustanovenia § 79 zákona č. 99/1963 (Občiansky súdny poriadok) sa dopĺňa o ďalšie odseky, ktoré stanovujú žalobcovi v konaniach, v ktorých sa uplatňujú nároky zo zmenky alebo šeku, povinnosť, opísať rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa jeho vlastného vzťahu k žalovanému. V prípade, ak nie je dokázaný opak platí, že nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou.

Taktiež sa vypúšťa ustanovenie § 175 Občianskeho súdneho poriadku, doteraz upravujúce zmenkový platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz. S vypustením tohto inštitútu rátal pôvodne až Civilný sporový poriadok, zákonodarca však z dôvodu naliehavosti tohto kroku pristúpil k jeho skoršiemu vypusteniu. K tejto skutočnosti je potrebné pripomenúť aj prechodné ustanovenia, podľa ktorých platí, že konania o zmenkovom platobnom rozkaze a šekovom platobnom rozkaze začaté predo dňom účinnosti zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

V rámci právnej úpravy týkajúcej sa prípravy pojednávania, ustanovenie § 114 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa doplnilo o tzv. poučovaciu povinnosť súdu vo veciach týkajúcich sa nárokov zo zmenky alebo šeku vzniknutých v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou. Súd má za povinnosť poučiť žalovaného o možnosti uplatňovania námietok podľa ustanovení zmenkového zákona.

Upravená je aj prípustnosť mimoriadneho opravného prostriedku – obnovy konania. Právoplatný rozsudok môže byť napadnutý účastníkom aj v prípade, ak bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na jeho podklade sa zamietla alebo exekúcia vykonávaná na jeho podklade bolo zastavená, pretože vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na

1. neprijateľné zmluvné podmienky,
2. obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo
3. rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom.

Súd v prípade návrhu na obnovu konania z uvádzaného nového dôvodu nemusí nariaďovať pojednávanie.

Zdroje:
zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 99/1963 Z. z. Občiansky súdny poriadok),
http://www.najpravo.sk/clanky/co-priniesla-predvianocna-novela-obcianskeho-sudneho-poriadku.html

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny