Investujeme vlastné
a klientske finančné prostriedky
do kvalitných realitných projektov

Naši klienti si môžu byť istí, že vďaka investícií nášho vlastného kapitálu sú naše záujmy plne zosúladené s ich záujmami.

O nás

Investičná skupina Sympatia je tvorená tímom odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti finančných trhov, projektového riadenia, ekonomického a právneho poradenstva. Na trhu pôsobíme už viac ako 19 rokov a okrem dlhoročných skúseností v oblasti investícií a správy klientskych portfólií, máme za sebou mnoho úspešne zrealizovaných projektov ako v oblasti rezidenčných, tak aj komerčných a priemyselných nehnuteľností.

Sme druhý najstarší licencovaný obchodník s cennými papiermi na Slovensku. Pôvodne sme sa zameriavali výlučne na investície na finančných trhoch. Postupne sme naše zameranie v snahe prinášať našim klientom stabilné a nadštandardné výnosy preorientovali prioritne na investície mimo finančných trhov, vďaka ktorým sme schopní prinášať našim klientom výrazne lepší pomer zhodnotenia investovaných prostriedkov k podstupovanému riziku, ako je tomu v prípade štandardných investičných nástrojov.

Z tohto dôvodu tvoria dnes projekty v oblasti rezidenčného bývania, komerčných nehnuteľností, logistiky a private equity ťažisko našich aktivít a predstavujú hlavný nástroj, prostredníctvom ktorého zhodnocujeme ako naše, tak aj klientske prostriedky. Naši klienti si môžu byť istí, že vďaka investícií nášho vlastného kapitálu sú naše záujmy plne zosúladené s ich záujmami. Takáto investícia predstavuje pre investorov taktiež záruku, že danému projektu veríme, máme dobre zvážené všetky riziká spojené s jeho realizáciou a že počas všetkých fáz pristupujeme ku projektu s maximálnou dôslednosťou a odbornosťou.

Obozretný prístup nás vždy vedie k dôkladnej analýze každého projektu. Investori sa môžu spoľahnúť, že k zvereným prostriedkom pristupujeme ako keby išlo o naše vlastné zdroje. Našou zásadou je vstupovať výhradne do kvalitných projektov, ktoré poskytujú dostatočný “vankúš” na prípadné nečakané udalosti a komplikácie, vďaka čomu sa nám podarilo každoročne dosiahnuť kladné absolútne výnosy vo fonde Polaris Alpha v správe Polaris Finance SICAV od jeho založenia v roku 2011.

Kľúčom k správnemu výberu, efektívnej realizácii a následnému úspešnému ukončeniu projektov je kvalitný projektový tím tvorený skúsenými finančnými analytikmi, projektovými, stavebnými a investičnými manažérmi, s bohatými dlhoročnými skúsenosťami a know-how v oblasti projektového riadenia.

Silné zázemie nám umožňuje veľmi dobre zanalyzovať všetky kľúčové aspekty každého projektu, robiť správne rozhodnutia a vstupovať výlučne do projektov, ktoré poskytujú dostatočnú rezervu a finančný vankúš pre úspešný exit projektu s požadovaným výnosom.

Popri kvalite a bezpečnosti každého jedného projektu dbáme aj na bezpečnosť nášho investičného portfólia ako celku. Naše projektové investície sú diverzifikované z hľadiska typu medzi priemyselné, rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti, ako aj private equity investície. Diverzifikácia je zabezpečená aj z geografického hľadiska. Projekty realizujeme nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku či v Rumunsku.

Naši klienti majú k dispozícii niekoľko možností ako participovať na našich investičných aktivitách a dosahovať tak stabilné a nadštandardné zhodnocovanie svojich prostriedkov. Investori majú na výber konkrétne projektové dlhopisy a diverzifikované riadené portfólio pozostávajúce prevažne z dlhopisov viazaných na naše projekty. Pre najbonitnejších klientov sú k dispozícii fondy kvalifikovaných investorov s atraktívnym portfóliom realitných a private equity investícií.

Výber konkrétneho investičného produktu závisí na osobných preferenciách investora ako aj od výšky vstupnej investície. Všetky naše štandardné investičné produkty však spája jedna vec – dlhodobo stabilné a predikovateľné zhodnotenie, ktoré je podložené viditeľnými a hmatateľnými projektami v reálnej ekonomike.

Práve stabilita a predikovateľnosť našich investícií je kľúčovou výhodou v dnešnom makroekonomickom a trhovom prostredí vyznačujúcom sa nulovými až zápornými úrokovými sadzbami, extrémne nízkymi výnosmi dlhopisov, z historického hľadiska výrazne nadhodnotenými cenami akcií a obavami z nárastu inflácie. Štandardné investičné nástroje na finančných trhoch totiž v tomto prostredí zväčša prinášajú veľmi nízky výnos nepokrývajúci ani infláciu alebo sú spojené s neprimerane vysokým rizikom. Mnohé alternatívne investície môžu byť čistými špekuláciami bez reálneho podkladu.

Investície do nehnuteľností však ťažia práve z prostredia nízkych úrokových sadzieb, prinášajú pravidelné a nadštandardné výnosy, sú dobrou ochranou proti inflácii a ich riziko je pri rozumnom riadení projektov veľmi nízke. Sme preto presvedčení, že naša orientácia na kvalitné realitné projekty v perspektívnych odvetviach je v súčasnom prostredí tou najvhodnejšou investičnou stratégiou.

Vážení klienti, vážení partneri,

ekonomické a podnikateľské prostredie bolo v prvom polroku 2021 naďalej náročné. Začiatok roka sprevádzali pokračujúce prísne obmedzenia v súvislosti so silnou vlnou pandémie Covid-19, kým následné rýchle oživovanie najväčších svetových ekonomík spôsobilo prudký rast cien mnohých komodít vrátane stavebných materiálov. Pre skupinu Sympatia bol však prvý polrok 2021 napriek týmto výzvam úspešný a niesol sa v znamení dynamického rozvoja.

Jedným z kľúčov úspechu skupiny Sympatia je strategické smerovanie investícií do realitných projektov v oblasti logistiky a rezidenčného bývania. Ide totiž o dlhodobo perspektívne odvetvia, ktoré navyše neboli negatívne zasiahnuté pandémiou, ale zo súčasného vývoja dokonca ťažia.

Masívny prechod spotrebiteľov na online nakupovanie vyžadujúce kvalitné logistické zázemie a súčasné zefektívňovania dodávateľských reťazcov viedli po vypuknutí pandémie k ďalšiemu nárastu už i tak silného dopytu po kvalitných logistických nehnuteľnostiach. Prechod na prácu z domu a celkový rast času stráveného doma sa zas podpísali pod posilnenie dopytu po novom bývaní, kým prírastok nových dokončených nehnuteľností poklesol v dôsledku spomalenia či dokonca pozastavenia viacerých stavieb. Tento vývoj viedol k ďalšiemu prehĺbeniu obrovského previsu dopytu nad ponukou, ktorý na Slovensku dlhodobo tlačí nahor ceny rezidenčných nehnuteľností.

Projekty v oblasti logistických a rezidenčných nehnuteľností tvoriace väčšinu nášho investičného portfólia sa tak dnes tešia mimoriadne silnému dopytu a nám sa ich darí úspešne realizovať.

Jednou z našich najväčších investícií je v súčasnosti projekt výstavby špičkového logistického centra v chorvátskom Záhrebe. Tento projekt s výbornou polohou v blízkosti letiska sa už od svojho zahájenia teší veľkému záujmu zo strany potenciálnych nájomcov. Jeho výstavba sa úspešne začala vo februári tohto roku, pričom k dnešnému dňu je už viac ako 70% plánovanej plochy prenajatej silným medzinárodným firmám z oblasti logistiky a maloobchodu. Projekt výrobno-skladovej haly v Slovinsku, ktorý je momentálne vo fáze povoľovacích procesov, bol už dokonca celý zazmluvnený renomovanej nadnárodnej spoločnosti.

Výborne napredujú aj naše domáce projekty výskumných a vývojových centier nadväzujúcich na výrobno-skladové priestory. R&D centrum s plochou takmer 2 000 m2 v Dubnici bolo v uplynulých mesiacoch úspešne skolaudované a odovzdané klientovi na dlhodobý nájom, zatiaľ čo R&D centrum v Senici je v súčasnosti vo finálnej fáze výstavby s očakávanou kolaudáciou a odovzdaním klientovi v horizonte ďalšieho štvrťroka.

Práce na našich rezidenčných projektoch pokračovali rovnako ako v minulom roku bez prerušení či výraznejších zdržaní napriek značným obmedzeniam hospodárskeho života v prvom štvrťroku. V našom vlajkovom projekte Vajnorská 21, dokončenom v závere minulého roka, si už noví majitelia prevzali všetky byty a v komerčných priestoroch budovy otvorili svoje prevádzky noví nájomcovia – potraviny Delia, remeselná pekáreň Kruh a kaviareň La Putika. Ďalšie naše rezidenčné projekty takisto úspešne napredujú v súlade so stanoveným plánom a časovým harmonogramom.

Sme pritom hrdí, že kvalitu našich stavieb oceňujú nielen ich obyvatelia a nájomcovia, ale aj odborná verejnosť. Nami financovaný projekt luxusných viladomov Roličky získal ocenenie v medzinárodnej architektonickej súťaži BIG SEE Awards a postúpil do finále prestížnych súťaží CE ZA AR, BigMat Award a Grand Prix. Projekt Vajnorská 21 bol zaradený medzi TOP 50 stavieb Slovenska 2020/2021.

Súčasné makroekonomické a trhové prostredie sa vyznačuje nulovými až zápornými úrokovými sadzbami, extrémne nízkymi výnosmi dlhopisov, z historického hľadiska mimoriadne nadhodnotenými cenami akcií a obavami z nárastu inflácie. Štandardné investičné nástroje na finančných trhoch v tomto prostredí zväčša prinášajú veľmi nízky výnos nepokrývajúci ani infláciu alebo sú spojené s neprimerane vysokým rizikom. Investície do nehnuteľností však ťažia práve z prostredia nízkych úrokových sadzieb, prinášajú pravidelné a nadštandardné výnosy, a sú dobrou ochranou proti inflácii. Ich riziko je navyše pri rozumnom riadení projektov veľmi nízke.

Sme preto presvedčení, že orientácia na kvalitné realitné projekty v perspektívnych odvetviach je v súčasnom prostredí tou najvhodnejšou investičnou stratégiou, ktorá nám umožní prinášať Vám aj naďalej stabilné a nadštandardné výnosy pri minimálnom riziku.

S úctou

Branislav Habán | CEO

Sympatia Group®

Branislav Habán 2Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 3 Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 4 Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 5Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Postup pri výbere projektov a ich realizácii

1. Potenciálne projekty aktívne vyhľadávame alebo sa nám dostanú „na stôl“ ako ponuka od našich partnerov.

2. Prvým krokom je rýchly prepočet potenciálneho minimálneho zisku z projektu - ide v podstate o rýchlu analýzu, či má zmysel zaoberať sa daným projektom. Ak rýchla kalkulácia spĺňa stanovené investičné kritériá, robíme detailnejšiu analýzu a kalkuláciu projektu.

3. Feasibility study - štúdia uskutočniteľnosti projektu zahŕňa analýzu trhu a trhových cien v danej lokalite, analýzu konkurencie, územného plánu a územných regulatívov ako zastavanosť pozemku, koeficienty podlažnosti a zelených plôch, dostupnosť inžinierskych sietí, ich kapacity a možností na ich napojenie, súvisiacich projektových nákladov, možnosti financovania projektu a odhad časovej dĺžky povoľovacieho procesu a celého projektu. Výsledkom je komplexný finančný a biznis model projektu.

4. Žiadosť o UPI – územno-plánovacia informácia nám potvrdí reálne možnosti výstavby a determinuje prípadné limity vyplývajúce z územia a okolitej zástavby.

5. Hmotová štúdia – nastavenie správneho biznis konceptu projektu je kľúčovým krokom pri developerskom projekte. V tejto fáze určujeme hlavné parametre objektov ako počty a výmery bytov, využiteľnosť vnútorných priestorov, počet komunikačných jadier či organizáciu parkovania. Práve vhodne zvolený koncept projektu veľakrát rozhoduje o tom, či je projekt realizovateľný a ako je profitabilný.

6. Indikatívna ponuka financovania projektu – vďaka indikatívnej ponuke financovania vieme aké prostriedky možno očakávať od banky a akú časť budeme financovať z vlastných zdrojov. Okrem toho na základe ponuky financovania vieme posúdiť ako sa banka sama pozerá na realizovateľnosť nášho investičného zámeru.

7. Rokovania s predávajúcim – v prípade, že projekt je realizovateľný a ekonomicky výhodný, začíname proces transakcie. Transakcia začína indikatívnou ponukou pre predávajúceho, častokrát pred oficiálnym spustením due diligence procesom. Štandardne prebieha s predávajúcim niekoľko kôl vyjednávaní nie len k cene, ale i k ostatným dôležitým podmienkam transakcie. Súčasťou rokovaní je príprava zmluvnej dokumentácie.

8. Due diligence - pri každom projekte robíme dôkladné právne, technické a ekonomicko-finančné due diligence. Dôkladne analyzujeme samotný pozemok či nehnuteľnosti, inžinierske siete a ich kapacity, body napojenia, prístupové cesty a dopravné napojenie, právne vzťahy a ťarchy súvisiace pozemkami.

9. Akvizícia nehnuteľnosti - oficiálny vstup do projektu predstavuje podpis zmluvnej dokumentácie na kúpu pozemku alebo nehnuteľnosti, prípadne kúpa obchodných podielov projektových spoločností.

10. Architektonická súťaž - po úspešnej akvizícii pozemku alebo nehnuteľnosti nasleduje vyhlásenie architektonickej súťaže za účelom získania najlepšieho architektonického návrhu projektu. V tejto fáze procesu si definujeme presné kontúry strategického smerovania a určenie presného biznis konceptu projektu ako aj jeho vizuálnej stránky.

11. Povoľovací proces – zahŕňa realizáciu viacero časovo náročných krokov, od získania záväzného stanoviska magistrátu alebo mestskej časti k investičnému zámeru, proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), získanie územného rozhodnutia, až po získanie stavebného povolenia, prípadne ďalších povolení potrebných pre výstavbu.

12. Financovanie – po získaní všetkých potrebných povolení k výstavbe analyzujeme vhodné formy financovania pre daný projekt. Štandardne využívame okrem našich vlastných zdrojov taktiež úvery od bánk, ktoré nám vďaka nášmu širokému portfólio realizovaných projektov dokážu poskytnúť výhodné podmienky.

13. Marketing – v prípade rezidenčných projektov je od prvotného začiatku projektu kľúčové stanovenie si základného marketingového mixu a teda toho, na koho chceme daný projekt cieliť, akou formou ho chceme prezentovať, definovať značku projektu a kedy chceme spustiť oficiálny predaj nehnuteľností. Pri priemyselných nehnuteľnostiach je hľadanie nájomcu realizované v samotnej príprave projektu a povoľovacom procese, nakoľko nájomcovia majú špecifické kritériá na priestory, ktoré môžu mať dopady na výsledné parametre z povoľovacieho konania.

14. Predaj – v prípade každého jedného z projektov predstavuje predaj nehnuteľností v projekte alebo nájdenie nájomcov kľúčový aspekt úspechu projektu, preto je naň potrebné myslieť ešte pred samotnou akvizíciou pozemku alebo nehnuteľnosti. Jedným z najdôležitejších parametrov je samotná lokalita projektu, na ktorej si vždy dávame špeciálne záležať. Dôležitým faktorom je taktiež správna cenová politika a konkrétne zacielenie projektu na vybranú cieľovú skupinu klientov.

15. Výstavba – výstavbu projektov realizujeme buď prostredníctvom generálneho dodávateľa alebo formou subdodávok podľa jednotlivých stavebných a prevádzkových celkov. Oba prístupy majú svoje výhody, preto pri každom projekte zvažujeme, akou formou sa rozhodneme danú výstavbu uskutočniť.

16. Kolaudácia – získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia predstavuje jeden z najdôležitejších míľnikov v projekte, na ktorý sú pri rezidenčných projektoch naviazané finálne platby budúcich majiteľov nehnuteľností.

17. Odovzdanie priestorov – po úspešnej kolaudácii projektu nasleduje odovzdanie priestorov novým majiteľom a nájomcom. Po prebraní si kľúčov od nových priestorov sa môžu noví majitelia pustiť do zariaďovania. Táto fáza predstavuje jeden z najšťastnejších míľnikov pre majiteľov bytov.

18. Exit – táto fáza predstavuje posledný krok v projekte a jej súčasťou v prípade rezidenčných projektov je splatenie bankového úveru a vyplatenie investícií fondu Polaris. V prípade exitu priemyselných projektov ide o predaj projektovej spoločnosti alebo samotnej nehnuteľnosti kupujúcemu, ktorý je z časového a procesného hľadiska veľmi náročný, ale po podpise posledných zmlúv i príjemný. Následne dochádza k splateniu bankového úveru a investícií investorom.

Skupina Sympatia

V Sympatii pôsobia špičkoví odborníci z finančného a projektového sektora s dlhoročnými skúsenosťami.

Branislav Habán

Branislav Habán CEO

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Vo sfére investícií sa pohybuje od roku 2000. Počas svojej kariéry pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných investičných subjektoch. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na investovanie na medzinárodných finančných trhoch, na realitné, projektové a private equity investície. Má taktiež odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporené praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na derivátovej burze EUREX v Londýne.

Od roku 2009 sa Sympatia pod jeho vedením postupne začala zameriavať aj na investovanie mimo finančných trhov, prevažne do nehnuteľností a oblasti private equity. Za posledných 12 rokov tak Sympatia investovala do desiatok úspešných projektov ako investor, pričom viaceré z nich aj sama realizovala.

Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých tuzemských, ako aj zahraničných realitných a private equity projektoch ako investor alebo poradca. Ako poradca je činný aj pri zahraničných M&A transakciách a pri financovaní a refinancovaní rôznych projektov.

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001 s vyznamenaním a získal cenu VÚB banky za najlepšiu diplomovú prácu.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za investovanie fondov a riadenie realitných a private equity projektov.

Marek Laššák

Marek Laššák Investment Director

Marek Laššák je zodpovedný za tvorbu stratégie, realizáciu a riadenie investícií mimo finančných trhov vrátane private equity investícií a zároveň dohliada na finančné riadenie skupiny. V skupine Sympatia pôsobí ako interný člen tímu od roku 2015, externá projektová spolupráca začala už v roku 2012.

Svoje rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti financií, investícií, investičného manažmentu, podnikového poradenstva a transakčného poradenstva získal počas svojho pôsobenia v medzinárodnej audítorskej a konzultačnej spoločnosti EY a následne v poradenskej spoločnosti ProRate. Počas svojej kariéry od roku 2005 participoval na množstve investícií a transakcií na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, vrátane projektov viacerých lídrov trhu vo svojich odvetviach.

Je absolventom Ekonomicko-správní fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. V minulosti bol členom organizácie ACCA a je kandidátom na tretiu úroveň programu CFA.

Od roku 2015 je zároveň členom dozornej rady.

Jana Habánová

Jana Habánová Managing Partner

Jana Habánová vykonáva prax v advokácii od roku 2003, do zoznamu advokátov je zapísaná od roku 2008. V minulosti pôsobila v advokátskych kanceláriách HMG LEGAL, s.r.o., Noerr s.r.o. a ako vedúca organizačnej zložky a managing partner slovenských pobočiek advokátskych kancelárií Schönherr Rechtsanwälte GmbH a Nemetschke Huber Koloseus Rechtsanwälte GmbH. V roku 2015 založila advokátsku kanceláriu Sympatia Legal, s.r.o..

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2003). Absolvovala taktiež interdisciplinárne postgraduálne štúdium Master of European Studies na Europa Kolleg Hamburg so zameraním na európske podniky a medzinárodné obchodné transakcie, viaceré výmenné študijné pobyty v Rakúskej republike, dve stáže v Spolkovej republike Nemecko a početné domáce a zahraničné odborné semináre.

V súčasnosti spolu s kolegami v tíme Sympatia Legal poskytuje právne poradenstvo pre významné domáce a zahraničné spoločnosti, medzi ktoré patria banky, fondy, obchodníci s cennými papiermi, developeri, maloobchodné reťazce, komerčné spoločnosti a ďalší.

Je autorkou viacerých odborných článkov, ako aj spoluautorom časti komentára od významného vydavateľa právnickej literatúry.

Branislav Habán 2Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 3 Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 4 Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 5Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Míľniky z našich projektov

2021

 • Úspešné ukončenie projektu Vajnorská 21
 • Začiatok výstavby logistického parku Meridian 16 v Chorvátsku
 • Kolaudácia rezidenčného projektu Julianin Dvor
 • Kolaudácia priemyselného projektu Dubnica 3
 • Kolaudácia priemyselného projektu Senica 2

2020

 • Kolaudácia rezidenčného projektu Vajnorská 21
 • Začiatok výstavby projektu rodinných domov na Kolibe
 • Začiatok výstavby projektu rodinných domov Jarná

2019

 • Úspešný exit priemyselného projektu Dubnica 2
 • Úspešný exit priemyselného projektu Brnik 1
 • Kolaudácia rezidenčného projektu Roličky
 • Kolaudácia rezidenčného projektu Elevens
 • Investícia do výroby aktívnych farmaceutických prísad a čistých špeciálnych chemikálií
 • Investícia do spoločnosti v oblasti bio informatiky

2018

 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu Vajnorská 21
 • Úspešný exit priemyselného projektu Dubnica 1
 • Úspešný exit rezidenčného projektu rodinných domov v Kittsee

2017

 • Úspešný exit priemyselného projektu Salonta v Rumunsku
 • Úspešný exit priemyselného projektu Ineu v Rumunsku
 • Úspešný exit priemyselného projektu Senec
 • Úspešný exit rezidenčného projektu rodinných domov v Bratislave
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu Elevens

2016

 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Salonta v Rumunsku
 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Ineu v Rumunsku
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu Roličky

2015

 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Salonta v Rumunsku
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu rodinných domov v Bratislave
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu rodinných domov v Kittsee

2014

 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Dubnica 1
 • Získanie profesionálnych investorov do projektov skupiny
 • Financovanie real estate projektov prostredníctvom domácich a zahraničných emisií dlhopisov

2013

 • Prvé investície do realitných projektov
 • Realizácia emisie dlhopisov pre private equity projekty

Zákonné zverejňovanie

Oznámenia

Týmto by sme radi informovali klientov a obchodných partnerov spoločností v rámci skupiny Sympatia, že s účinnosťou od 1.8.2020 mení spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. ako aj ostatné spoločnosti v skupine svoje sídlo na Vajnorská 21 A, 831 03 Bratislava. Viac informácií nájdete v dokumente.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny