Investujeme vlastné
a klientske finančné prostriedky
do kvalitných realitných projektov

Naši klienti si môžu byť istí, že vďaka investícií nášho vlastného kapitálu sú naše záujmy plne zosúladené s ich záujmami.

O nás

Investičná skupina Sympatia je tvorená tímom odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti finančných trhov, projektového riadenia, ekonomického a právneho poradenstva. Na trhu pôsobíme už viac ako 20 rokov a okrem dlhoročných skúseností v oblasti investícií a správy klientskych portfólií, máme za sebou mnoho úspešne zrealizovaných projektov ako v oblasti rezidenčných, tak aj komerčných a priemyselných nehnuteľností.

Sme druhý najstarší licencovaný obchodník s cennými papiermi na Slovensku. Pôvodne sme sa zameriavali výlučne na investície na finančných trhoch. Postupne sme naše zameranie v snahe prinášať našim klientom stabilné a nadštandardné výnosy preorientovali prioritne na investície mimo finančných trhov, vďaka ktorým sme schopní prinášať našim klientom výrazne lepší pomer zhodnotenia investovaných prostriedkov k podstupovanému riziku, ako je tomu v prípade štandardných investičných nástrojov.

Z tohto dôvodu tvoria dnes projekty v oblasti rezidenčného bývania, komerčných nehnuteľností, logistiky a private equity ťažisko našich aktivít a predstavujú hlavný nástroj, prostredníctvom ktorého zhodnocujeme ako naše, tak aj klientske prostriedky. Naši klienti si môžu byť istí, že vďaka investícií nášho vlastného kapitálu sú naše záujmy plne zosúladené s ich záujmami. Takáto investícia predstavuje pre investorov taktiež záruku, že danému projektu veríme, máme dobre zvážené všetky riziká spojené s jeho realizáciou a že počas všetkých fáz pristupujeme ku projektu s maximálnou dôslednosťou a odbornosťou.

Obozretný prístup nás vždy vedie k dôkladnej analýze každého projektu. Investori sa môžu spoľahnúť, že k zvereným prostriedkom pristupujeme ako keby išlo o naše vlastné zdroje. Našou zásadou je vstupovať výhradne do kvalitných projektov, ktoré poskytujú dostatočný “vankúš” na prípadné nečakané udalosti a komplikácie, vďaka čomu sa nám podarilo každoročne dosiahnuť kladné absolútne výnosy vo fonde Polaris Alpha v správe Polaris Finance SICAV od jeho založenia v roku 2011.

Kľúčom k správnemu výberu, efektívnej realizácii a následnému úspešnému ukončeniu projektov je kvalitný projektový tím tvorený skúsenými finančnými analytikmi, projektovými, stavebnými a investičnými manažérmi, s bohatými dlhoročnými skúsenosťami a know-how v oblasti projektového riadenia.

Silné zázemie nám umožňuje veľmi dobre zanalyzovať všetky kľúčové aspekty každého projektu, robiť správne rozhodnutia a vstupovať výlučne do projektov, ktoré poskytujú dostatočnú rezervu a finančný vankúš pre úspešný exit projektu s požadovaným výnosom.

Popri kvalite a bezpečnosti každého jedného projektu dbáme aj na bezpečnosť nášho investičného portfólia ako celku. Naše projektové investície sú diverzifikované z hľadiska typu medzi priemyselné, rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti, ako aj private equity investície. Diverzifikácia je zabezpečená aj z geografického hľadiska. Projekty realizujeme nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku či v Rumunsku.

Naši klienti majú k dispozícii niekoľko možností ako participovať na našich investičných aktivitách a dosahovať tak stabilné a nadštandardné zhodnocovanie svojich prostriedkov. Investori majú na výber konkrétne projektové dlhopisy a diverzifikované riadené portfólio pozostávajúce prevažne z dlhopisov viazaných na naše projekty. Pre najbonitnejších klientov sú k dispozícii fondy kvalifikovaných investorov s atraktívnym portfóliom realitných a private equity investícií.

Výber konkrétneho investičného produktu závisí na osobných preferenciách investora, ako aj od výšky vstupnej investície. Všetky naše štandardné investičné produkty však spája jedna vec – dlhodobo stabilné a predikovateľné zhodnotenie, ktoré je podložené viditeľnými a hmatateľnými projektami v reálnej ekonomike.

Práve stabilita a predikovateľnosť našich investícií je kľúčovou výhodou v dnešnom makroekonomickom a trhovom prostredí vyznačujúcom sa nulovými až zápornými úrokovými sadzbami, extrémne nízkymi výnosmi dlhopisov, z historického hľadiska výrazne nadhodnotenými cenami akcií a obavami z nárastu inflácie. Štandardné investičné nástroje na finančných trhoch totiž v tomto prostredí zväčša prinášajú veľmi nízky výnos nepokrývajúci ani infláciu alebo sú spojené s neprimerane vysokým rizikom. Mnohé alternatívne investície môžu byť čistými špekuláciami bez reálneho podkladu.

Investície do nehnuteľností však ťažia práve z prostredia nízkych úrokových sadzieb, prinášajú pravidelné a nadštandardné výnosy, sú dobrou ochranou proti inflácii a ich riziko je pri rozumnom riadení projektov veľmi nízke. Sme preto presvedčení, že naša orientácia na kvalitné realitné projekty v perspektívnych odvetviach je v súčasnom prostredí tou najvhodnejšou investičnou stratégiou.

Príhovor

Vážení klienti, vážení partneri,

prvý polrok 2022 sa vyznačoval ekonomickou neistotou, ktorá bola spôsobená hlavne inváziou Ruska na Ukrajinu. Vojenský konflikt zasiahol hlavne komoditné a kapitálové trhy. Akciové indexy zaznamenali veľké straty, pričom komoditné trhy výrazne rástli. V posledných dňoch však niektoré komodity začali strácať svoje vysoké ocenenie, keďže postupne prichádzajú správy o spomaľovaní globálnej ekonomiky. Naopak, trh s energiami si stále drží vysoké valuácie, a to vďaka rekordným cenám plynu a elektriny.

Nehnuteľnosti, naša hlavná investičná oblasť, ostáva odolná. Reality aj napriek všetkým negatívnym faktorom dokázali opäť rásť na hodnote. Poháňané boli silným dopytom, ktorý bol výsledkom nedostatočnej ponuky na trhu a pomerne nízkymi nákladmi na ich financovanie. Samozrejme, situáciu na trhu s nehnuteľnosťami rovnako ovplyvňujú vysoké ceny vstupov, dopravy a problémy v dodávateľských reťazcoch.

Vďaka obozretnému výberu dodávateľov a zodpovednému rozpočtovaniu sa nám darí obmedziť negatívne dopady vyššie uvedených faktorov. Okrem toho sme mysleli na všetky možné scenáre a máme férovo nastavené zmluvné podmienky, ktoré nám umožňujú premietať zvýšené ceny stavebných materiálov  do predajných cien nehnuteľností, resp. nájmov. Všetky naše projekty sú preto aj naďalej ziskové a úspešne napredujú.

Súbežne s dokončovaním živých projektov neustále vyhľadávame nové investičné príležitosti. Zameriavame sa predovšetkým na lokality, ktoré majú vďaka svojej geografickej polohe, politickej stabilite a neustále sa rozvíjajúcej infraštruktúre najväčší potenciál ťažiť z prebiehajúcich štrukturálnych zmien v tejto dekáde. Presne takouto lokalitou je územie Balkánu, najmä Chorvátsko a Slovinsko. V týchto lokalitách už máme niekoľko existujúcich projektov v rôznych projektových fázach.

Aktuálne má Balkán v hľadáčiku mnoho nadnárodných spoločností, ktoré vnímajú výhody jeho lokácie na svetovej mape. Balkán sa dnes ukazuje aj ako najvhodnejšia alternatíva ku Ukrajine. Členstvo v EÚ a NATO so sebou prináša ešte výraznejší dopyt po skladových a logistických halách, ktorých aktuálne množstvo na Balkáne ešte stále nie je spôsobilé uspokojiť dopyt. Okrem toho, na Balkánskom trhu v súčasnosti nie je dostatok spoločností, ktoré by disponovali potrebnými skúsenosťami a kapacitou na zvládnutie existujúceho dopytu.

V rámci skupiny sa nachádzame v ideálnej pozícii na to, aby sme danú situáciu maximálne využili. Patríme medzi jedných z mála zahraničných investorov v regióne. Náš nedávno zrealizovaný projekt výstavby veľkého logistického parku Záhreb 1 v Chorvátsku s celkovou prenajímateľnou plochou  68 700 m2 je úspešne ukončený a všetky prenajímateľné plochy sú už obsadené veľkými medzinárodnými spoločnosťami.

Nedávno sme tiež spustili výstavbu projektu Brnik 2. Je to druhý projekt pri letisku Brnik – Ľubľana realizovaný na mieru významnému globálnemu klientovi. V máji 2022 sme zahájili výstavbu výrobno-skladových a administratívnych priestorov s celkovou prenajímateľnou plochou 25 000 m2. Súčasne sme uzatvorili zmluvnú dokumentáciu s financujúcou bankou, a tým pádom zabezpečili 100 % – né finančné krytie projektu. Všetky stavebné práce prebiehajú podľa harmonogramu. Odovzdanie priestorov klientovi do predčasného užívania je naplánované na 2. kvartál 2023.

Ďalej sa nám podarilo prenajať 100 % prenajímateľnej plochy v projekte Rijeka 1. Projekt s celkovou prenajímateľnou plochou 17 300 m2 je od mája 2022 plne prenajatý silným medzinárodným logistickým spoločnostiam, pričom jeho výstavbu plánujeme zahájiť v priebehu tohto leta, bezprostredne po získaní právoplatného stavebného povolenia. Vzhľadom na striktný časový plán projektu máme vyrobených už viac ako 50 % prefabrikátov, tak aby sme mohli priestory odovzdať nájomcom do predčasného užívania kvôli montáži vnútorného vybavenia a technologických celkov už na konci decembra 2022. Ukončenie výstavby je naplánované v priebehu 1. kvartálu 2023.

Aktívni sme samozrejme boli aj na domácom trhu, kde sa snažíme rozumne zúročiť skúsenosti z predchádzajúcich projektov. V súčasnosti máme rozpracovaných niekoľko sľubných akvizičných príležitostí, z čoho sa nám na začiatku roka 2022 niekoľko podarilo dotiahnuť do podpisu zmluvnej dokumentácie a tešíme sa na výstavbu. Zrejme neuniklo ani Vašej pozornosti, že náš prvý rezidenčný projekt, Vajnorská 21, ktorý je zároveň našim sídlom, získal nomináciu Ceny Slovenskej komory architektov CE ZA AR 2022.

Veríme, že aj vďaka týmto novým kvalitným projektom s vysokou pridanou hodnotou budeme naďalej schopní napĺňať Vaše očakávania a prinášať Vám stabilné a nadštandardné výnosy pri minimálnom riziku, tak ako ste na to u nás už dlhodobo zvyknutí.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

S úctou

Branislav Habán  |  CEO

Sympatia Group®

Manažment

V Sympatii pôsobia špičkoví odborníci z finančného a projektového sektora s dlhoročnými skúsenosťami.

Branislav Habán

Branislav Habán CEO

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Vo sfére investícií sa pohybuje od roku 2000. Počas svojej kariéry pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných investičných subjektoch. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na investovanie na medzinárodných finančných trhoch, na realitné, projektové a private equity investície. Má taktiež odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporené praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na derivátovej burze EUREX v Londýne.

Od roku 2009 sa Sympatia pod jeho vedením postupne začala zameriavať aj na investovanie mimo finančných trhov, prevažne do nehnuteľností a oblasti private equity. Za posledných 12 rokov tak Sympatia investovala do desiatok úspešných projektov ako investor, pričom viaceré z nich aj sama realizovala.

Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých tuzemských, ako aj zahraničných realitných a private equity projektoch ako investor alebo poradca. Ako poradca je činný aj pri zahraničných M&A transakciách a pri financovaní a refinancovaní rôznych projektov.

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001 s vyznamenaním a získal cenu VÚB banky za najlepšiu diplomovú prácu.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za investovanie fondov a riadenie realitných a private equity projektov.

Marek Laššák

Marek Laššák Investment Director

Marek Laššák je zodpovedný za tvorbu stratégie, realizáciu a riadenie investícií mimo finančných trhov vrátane private equity investícií a zároveň dohliada na finančné riadenie skupiny. V skupine Sympatia pôsobí ako interný člen tímu od roku 2015, externá projektová spolupráca začala už v roku 2012.

Svoje rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti financií, investícií, investičného manažmentu, podnikového poradenstva a transakčného poradenstva získal počas svojho pôsobenia v medzinárodnej audítorskej a konzultačnej spoločnosti EY a následne v poradenskej spoločnosti ProRate. Počas svojej kariéry od roku 2005 participoval na množstve investícií a transakcií na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, vrátane projektov viacerých lídrov trhu vo svojich odvetviach.

Je absolventom Ekonomicko-správní fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. V minulosti bol členom organizácie ACCA a je kandidátom na tretiu úroveň programu CFA.

Od roku 2015 je zároveň členom dozornej rady.

Jana Habánová

Jana Habánová Managing Partner

Jana Habánová vykonáva prax v advokácii od roku 2003, do zoznamu advokátov je zapísaná od roku 2008. V minulosti pôsobila v advokátskych kanceláriách HMG LEGAL, s.r.o., Noerr s.r.o. a ako vedúca organizačnej zložky a managing partner slovenských pobočiek advokátskych kancelárií Schönherr Rechtsanwälte GmbH a Nemetschke Huber Koloseus Rechtsanwälte GmbH. V roku 2015 založila advokátsku kanceláriu Sympatia Legal, s.r.o..

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2003). Absolvovala taktiež interdisciplinárne postgraduálne štúdium Master of European Studies na Europa Kolleg Hamburg so zameraním na európske podniky a medzinárodné obchodné transakcie, viaceré výmenné študijné pobyty v Rakúskej republike, dve stáže v Spolkovej republike Nemecko a početné domáce a zahraničné odborné semináre.

V súčasnosti spolu s kolegami v tíme Sympatia Legal poskytuje právne poradenstvo pre významné domáce a zahraničné spoločnosti, medzi ktoré patria banky, fondy, obchodníci s cennými papiermi, developeri, maloobchodné reťazce, komerčné spoločnosti a ďalší.

Je autorkou viacerých odborných článkov, ako aj spoluautorom časti komentára od významného vydavateľa právnickej literatúry.

Branislav Habán 2Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 3 Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 4 Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 5Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Náš tím

Míľniky z našich projektov

2021

 • Úspešné ukončenie projektu Vajnorská 21
 • Začiatok výstavby logistického parku Meridian 16 v Chorvátsku
 • Kolaudácia rezidenčného projektu Julianin Dvor
 • Kolaudácia priemyselného projektu Dubnica 3
 • Kolaudácia priemyselného projektu Senica 2

2020

 • Kolaudácia rezidenčného projektu Vajnorská 21
 • Začiatok výstavby projektu rodinných domov na Kolibe
 • Začiatok výstavby projektu rodinných domov Jarná

2019

 • Úspešný exit priemyselného projektu Dubnica 2
 • Úspešný exit priemyselného projektu Brnik 1
 • Kolaudácia rezidenčného projektu Roličky
 • Kolaudácia rezidenčného projektu Elevens
 • Investícia do výroby aktívnych farmaceutických prísad a čistých špeciálnych chemikálií
 • Investícia do spoločnosti v oblasti bio informatiky

2018

 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu Vajnorská 21
 • Úspešný exit priemyselného projektu Dubnica 1
 • Úspešný exit rezidenčného projektu rodinných domov v Kittsee

2017

 • Úspešný exit priemyselného projektu Salonta v Rumunsku
 • Úspešný exit priemyselného projektu Ineu v Rumunsku
 • Úspešný exit priemyselného projektu Senec
 • Úspešný exit rezidenčného projektu rodinných domov v Bratislave
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu Elevens

2016

 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Salonta v Rumunsku
 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Ineu v Rumunsku
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu Roličky

2015

 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Salonta v Rumunsku
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu rodinných domov v Bratislave
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu rodinných domov v Kittsee

2014

 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Dubnica 1
 • Získanie profesionálnych investorov do projektov skupiny
 • Financovanie real estate projektov prostredníctvom domácich a zahraničných emisií dlhopisov

2013

 • Prvé investície do realitných projektov
 • Realizácia emisie dlhopisov pre private equity projekty

Buďte súčasťou nášho tímu

Neustále hľadáme do nášho tímu nové posily. V prípade záujmu pošlite vaše CV na profesia@sympatia.sk

Zákonné zverejňovanie

Oznámenia

Týmto by sme radi informovali klientov a obchodných partnerov spoločností v rámci skupiny Sympatia, že s účinnosťou od 1.8.2020 mení spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s., ako aj ostatné spoločnosti v skupine svoje sídlo na Vajnorská 21 A, 831 03 Bratislava. Viac informácií nájdete v dokumente.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny