Investujeme vlastné
a klientske finančné prostriedky
do kvalitných realitných projektov

Naši klienti si môžu byť istí, že vďaka investícií nášho vlastného kapitálu sú naše záujmy plne zosúladené s ich záujmami.

O nás

Investičná skupina Sympatia je tvorená tímom odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti finančných trhov, projektového riadenia, ekonomického a právneho poradenstva. Na trhu pôsobíme už viac ako 19 rokov a okrem dlhoročných skúseností v oblasti investícií a správy klientskych portfólií, máme za sebou mnoho úspešne zrealizovaných projektov ako v oblasti rezidenčných, tak aj komerčných a priemyselných nehnuteľností.

Sme druhý najstarší licencovaný obchodník s cennými papiermi na Slovensku. Pôvodne sme sa zameriavali výlučne na investície na finančných trhoch. Postupne sme naše zameranie v snahe prinášať našim klientom stabilné a nadštandardné výnosy preorientovali prioritne na investície mimo finančných trhov, vďaka ktorým sme schopní prinášať našim klientom výrazne lepší pomer zhodnotenia investovaných prostriedkov k podstupovanému riziku, ako je tomu v prípade štandardných investičných nástrojov.

Z tohto dôvodu tvoria dnes projekty v oblasti rezidenčného bývania, komerčných nehnuteľností, logistiky a private equity ťažisko našich aktivít a predstavujú hlavný nástroj, prostredníctvom ktorého zhodnocujeme ako naše, tak aj klientske prostriedky. Naši klienti si môžu byť istí, že vďaka investícií nášho vlastného kapitálu sú naše záujmy plne zosúladené s ich záujmami. Takáto investícia predstavuje pre investorov taktiež záruku, že danému projektu veríme, máme dobre zvážené všetky riziká spojené s jeho realizáciou a že počas všetkých fáz pristupujeme ku projektu s maximálnou dôslednosťou a odbornosťou.

Obozretný prístup nás vždy vedie k dôkladnej analýze každého projektu. Investori sa môžu spoľahnúť, že k zvereným prostriedkom pristupujeme ako keby išlo o naše vlastné zdroje. Našou zásadou je vstupovať výhradne do kvalitných projektov, ktoré poskytujú dostatočný “vankúš” na prípadné nečakané udalosti a komplikácie, vďaka čomu sa nám podarilo každoročne dosiahnuť kladné absolútne výnosy vo fonde Polaris Alpha v správe Polaris Finance SICAV od jeho založenia v roku 2011.

Kľúčom k správnemu výberu, efektívnej realizácii a následnému úspešnému ukončeniu projektov je kvalitný projektový tím tvorený skúsenými finančnými analytikmi, projektovými, stavebnými a investičnými manažérmi, s bohatými dlhoročnými skúsenosťami a know-how v oblasti projektového riadenia.

Silné zázemie nám umožňuje veľmi dobre zanalyzovať všetky kľúčové aspekty každého projektu, robiť správne rozhodnutia a vstupovať výlučne do projektov, ktoré poskytujú dostatočnú rezervu a finančný vankúš pre úspešný exit projektu s požadovaným výnosom.

Popri kvalite a bezpečnosti každého jedného projektu dbáme aj na bezpečnosť nášho investičného portfólia ako celku. Naše projektové investície sú diverzifikované z hľadiska typu medzi priemyselné, rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti, ako aj private equity investície. Diverzifikácia je zabezpečená aj z geografického hľadiska. Projekty realizujeme nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku či v Rumunsku.

Naši klienti majú k dispozícii niekoľko možností ako participovať na našich investičných aktivitách a dosahovať tak stabilné a nadštandardné zhodnocovanie svojich prostriedkov. Investori majú na výber konkrétne projektové dlhopisy a diverzifikované riadené portfólio pozostávajúce prevažne z dlhopisov viazaných na naše projekty. Pre najbonitnejších klientov sú k dispozícii fondy kvalifikovaných investorov s atraktívnym portfóliom realitných a private equity investícií.

Výber konkrétneho investičného produktu závisí na osobných preferenciách investora ako aj od výšky vstupnej investície. Všetky naše štandardné investičné produkty však spája jedna vec – dlhodobo stabilné a predikovateľné zhodnotenie, ktoré je podložené viditeľnými a hmatateľnými projektami v reálnej ekonomike.

Práve stabilita a predikovateľnosť našich investícií je kľúčovou výhodou v dnešnom makroekonomickom a trhovom prostredí vyznačujúcom sa nulovými až zápornými úrokovými sadzbami, extrémne nízkymi výnosmi dlhopisov, z historického hľadiska výrazne nadhodnotenými cenami akcií a obavami z nárastu inflácie. Štandardné investičné nástroje na finančných trhoch totiž v tomto prostredí zväčša prinášajú veľmi nízky výnos nepokrývajúci ani infláciu alebo sú spojené s neprimerane vysokým rizikom. Mnohé alternatívne investície môžu byť čistými špekuláciami bez reálneho podkladu.

Investície do nehnuteľností však ťažia práve z prostredia nízkych úrokových sadzieb, prinášajú pravidelné a nadštandardné výnosy, sú dobrou ochranou proti inflácii a ich riziko je pri rozumnom riadení projektov veľmi nízke. Sme preto presvedčení, že naša orientácia na kvalitné realitné projekty v perspektívnych odvetviach je v súčasnom prostredí tou najvhodnejšou investičnou stratégiou.

Príhovor

Vážení klienti, vážení partneri,

ekonomické a podnikateľské prostredie bolo v prvom polroku 2021 naďalej náročné. Začiatok roka sprevádzali pokračujúce prísne obmedzenia v súvislosti so silnou vlnou pandémie Covid-19, kým následné rýchle oživovanie najväčších svetových ekonomík spôsobilo prudký rast cien mnohých komodít vrátane stavebných materiálov. Pre skupinu Sympatia bol však prvý polrok 2021 napriek týmto výzvam úspešný a niesol sa v znamení dynamického rozvoja.

Jedným z kľúčov úspechu skupiny Sympatia je strategické smerovanie investícií do realitných projektov v oblasti logistiky a rezidenčného bývania. Ide totiž o dlhodobo perspektívne odvetvia, ktoré navyše neboli negatívne zasiahnuté pandémiou, ale zo súčasného vývoja dokonca ťažia.

Masívny prechod spotrebiteľov na online nakupovanie vyžadujúce kvalitné logistické zázemie a súčasné zefektívňovania dodávateľských reťazcov viedli po vypuknutí pandémie k ďalšiemu nárastu už i tak silného dopytu po kvalitných logistických nehnuteľnostiach. Prechod na prácu z domu a celkový rast času stráveného doma sa zas podpísali pod posilnenie dopytu po novom bývaní, kým prírastok nových dokončených nehnuteľností poklesol v dôsledku spomalenia či dokonca pozastavenia viacerých stavieb. Tento vývoj viedol k ďalšiemu prehĺbeniu obrovského previsu dopytu nad ponukou, ktorý na Slovensku dlhodobo tlačí nahor ceny rezidenčných nehnuteľností.

Projekty v oblasti logistických a rezidenčných nehnuteľností tvoriace väčšinu nášho investičného portfólia sa tak dnes tešia mimoriadne silnému dopytu a nám sa ich darí úspešne realizovať.

Jednou z našich najväčších investícií je v súčasnosti projekt výstavby špičkového logistického centra v chorvátskom Záhrebe. Tento projekt s výbornou polohou v blízkosti letiska sa už od svojho zahájenia teší veľkému záujmu zo strany potenciálnych nájomcov. Jeho výstavba sa úspešne začala vo februári tohto roku, pričom k dnešnému dňu je už viac ako 70% plánovanej plochy prenajatej silným medzinárodným firmám z oblasti logistiky a maloobchodu. Projekt výrobno-skladovej haly v Slovinsku, ktorý je momentálne vo fáze povoľovacích procesov, bol už dokonca celý zazmluvnený renomovanej nadnárodnej spoločnosti.

Výborne napredujú aj naše domáce projekty výskumných a vývojových centier nadväzujúcich na výrobno-skladové priestory. R&D centrum s plochou takmer 2 000 m2 v Dubnici bolo v uplynulých mesiacoch úspešne skolaudované a odovzdané klientovi na dlhodobý nájom, zatiaľ čo R&D centrum v Senici je v súčasnosti vo finálnej fáze výstavby s očakávanou kolaudáciou a odovzdaním klientovi v horizonte ďalšieho štvrťroka.

Práce na našich rezidenčných projektoch pokračovali rovnako ako v minulom roku bez prerušení či výraznejších zdržaní napriek značným obmedzeniam hospodárskeho života v prvom štvrťroku. V našom vlajkovom projekte Vajnorská 21, dokončenom v závere minulého roka, si už noví majitelia prevzali všetky byty a v komerčných priestoroch budovy otvorili svoje prevádzky noví nájomcovia – potraviny Delia, remeselná pekáreň Kruh a kaviareň La Putika. Ďalšie naše rezidenčné projekty takisto úspešne napredujú v súlade so stanoveným plánom a časovým harmonogramom.

Sme pritom hrdí, že kvalitu našich stavieb oceňujú nielen ich obyvatelia a nájomcovia, ale aj odborná verejnosť. Nami financovaný projekt luxusných viladomov Roličky získal ocenenie v medzinárodnej architektonickej súťaži BIG SEE Awards a postúpil do finále prestížnych súťaží CE ZA AR, BigMat Award a Grand Prix. Projekt Vajnorská 21 bol zaradený medzi TOP 50 stavieb Slovenska 2020/2021.

Súčasné makroekonomické a trhové prostredie sa vyznačuje nulovými až zápornými úrokovými sadzbami, extrémne nízkymi výnosmi dlhopisov, z historického hľadiska mimoriadne nadhodnotenými cenami akcií a obavami z nárastu inflácie. Štandardné investičné nástroje na finančných trhoch v tomto prostredí zväčša prinášajú veľmi nízky výnos nepokrývajúci ani infláciu alebo sú spojené s neprimerane vysokým rizikom. Investície do nehnuteľností však ťažia práve z prostredia nízkych úrokových sadzieb, prinášajú pravidelné a nadštandardné výnosy, a sú dobrou ochranou proti inflácii. Ich riziko je navyše pri rozumnom riadení projektov veľmi nízke.

Sme preto presvedčení, že orientácia na kvalitné realitné projekty v perspektívnych odvetviach je v súčasnom prostredí tou najvhodnejšou investičnou stratégiou, ktorá nám umožní prinášať Vám aj naďalej stabilné a nadštandardné výnosy pri minimálnom riziku.

S úctou

Branislav Habán | CEO

Sympatia Group®

Manažment

V Sympatii pôsobia špičkoví odborníci z finančného a projektového sektora s dlhoročnými skúsenosťami.

Branislav Habán

Branislav Habán CEO

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Vo sfére investícií sa pohybuje od roku 2000. Počas svojej kariéry pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných investičných subjektoch. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na investovanie na medzinárodných finančných trhoch, na realitné, projektové a private equity investície. Má taktiež odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporené praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na derivátovej burze EUREX v Londýne.

Od roku 2009 sa Sympatia pod jeho vedením postupne začala zameriavať aj na investovanie mimo finančných trhov, prevažne do nehnuteľností a oblasti private equity. Za posledných 12 rokov tak Sympatia investovala do desiatok úspešných projektov ako investor, pričom viaceré z nich aj sama realizovala.

Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých tuzemských ako aj zahraničných realitných a private equity projektoch ako investor alebo poradca. Ako poradca je činný aj pri zahraničných M&A transakciách a pri financovaní a refinancovaní rôznych projektov.

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001 s vyznamenaním a získal cenu VÚB banky za najlepšiu diplomovú prácu.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za investovanie fondov a riadenie realitných a private equity projektov.

Marek Laššák

Marek Laššák Investment Director

Marek Laššák je zodpovedný za tvorbu stratégie, realizáciu a riadenie investícií mimo finančných trhov vrátane private equity investícií a zároveň dohliada na finančné riadenie skupiny. V skupine Sympatia pôsobí ako interný člen tímu od roku 2015, externá projektová spolupráca začala už v roku 2012.

Svoje rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti financií, investícií, investičného manažmentu, podnikového poradenstva a transakčného poradenstva získal počas svojho pôsobenia v medzinárodnej audítorskej a konzultačnej spoločnosti EY a následne v poradenskej spoločnosti ProRate. Počas svojej kariéry od roku 2005 participoval na množstve investícií a transakcií na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, vrátane projektov viacerých lídrov trhu vo svojich odvetviach.

Je absolventom Ekonomicko-správní fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. V minulosti bol členom organizácie ACCA a je kandidátom na tretiu úroveň programu CFA.

Od roku 2015 je zároveň členom dozornej rady.

Jana Habánová

Jana Habánová Managing Partner

Jana Habánová vykonáva prax v advokácii od roku 2003, do zoznamu advokátov je zapísaná od roku 2008. V minulosti pôsobila v advokátskych kanceláriách HMG LEGAL, s.r.o., Noerr s.r.o. a ako vedúca organizačnej zložky a managing partner slovenských pobočiek advokátskych kancelárií Schönherr Rechtsanwälte GmbH a Nemetschke Huber Koloseus Rechtsanwälte GmbH. V roku 2015 založila advokátsku kanceláriu Sympatia Legal, s.r.o..

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2003). Absolvovala taktiež interdisciplinárne postgraduálne štúdium Master of European Studies na Europa Kolleg Hamburg so zameraním na európske podniky a medzinárodné obchodné transakcie, viaceré výmenné študijné pobyty v Rakúskej republike, dve stáže v Spolkovej republike Nemecko a početné domáce a zahraničné odborné semináre.

V súčasnosti spolu s kolegami v tíme Sympatia Legal poskytuje právne poradenstvo pre významné domáce a zahraničné spoločnosti, medzi ktoré patria banky, fondy, obchodníci s cennými papiermi, developeri, maloobchodné reťazce, komerčné spoločnosti a ďalší.

Je autorkou viacerých odborných článkov ako aj spoluautorom časti komentára od významného vydavateľa právnickej literatúry.

Branislav Habán 2Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 3 Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 4 Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 5Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Náš tím

Míľniky z našich projektov

2021

 • Úspešné ukončenie projektu Vajnorská 21
 • Začiatok výstavby logistického parku Meridian 16 v Chorvátsku
 • Kolaudácia rezidenčného projektu Julianin Dvor
 • Kolaudácia priemyselného projektu Dubnica 3
 • Kolaudácia priemyselného projektu Senica 2

2020

 • Kolaudácia rezidenčného projektu Vajnorská 21
 • Začiatok výstavby projektu rodinných domov na Kolibe
 • Začiatok výstavby projektu rodinných domov Jarná

2019

 • Úspešný exit priemyselného projektu Dubnica 2
 • Úspešný exit priemyselného projektu Brnik 1
 • Kolaudácia rezidenčného projektu Roličky
 • Kolaudácia rezidenčného projektu Elevens
 • Investícia do výroby aktívnych farmaceutických prísad a čistých špeciálnych chemikálií
 • Investícia do spoločnosti v oblasti bio informatiky

2018

 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu Vajnorská 21
 • Úspešný exit priemyselného projektu Dubnica 1
 • Úspešný exit rezidenčného projektu rodinných domov v Kittsee

2017

 • Úspešný exit priemyselného projektu Salonta v Rumunsku
 • Úspešný exit priemyselného projektu Ineu v Rumunsku
 • Úspešný exit priemyselného projektu Senec
 • Úspešný exit rezidenčného projektu rodinných domov v Bratislave
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu Elevens

2016

 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Salonta v Rumunsku
 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Ineu v Rumunsku
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu Roličky

2015

 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Salonta v Rumunsku
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu rodinných domov v Bratislave
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu rodinných domov v Kittsee

2014

 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Dubnica 1
 • Získanie profesionálnych investorov do projektov skupiny
 • Financovanie real estate projektov prostredníctvom domácich a zahraničných emisií dlhopisov

2013

 • Prvé investície do realitných projektov
 • Realizácia emisie dlhopisov pre private equity projekty

Buďte súčasťou nášho tímu

Neustále hľadáme do nášho tímu nové posily. V prípade záujmu pošlite vaše CV na profesia@sympatia.sk

Zákonné zverejňovanie

Oznámenia

Týmto by sme radi informovali klientov a obchodných partnerov spoločností v rámci skupiny Sympatia, že s účinnosťou od 1.8.2020 mení spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. ako aj ostatné spoločnosti v skupine svoje sídlo na Vajnorská 21 A, 831 03 Bratislava. Viac informácií nájdete v dokumente.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny