Investujeme vlastné
a klientske finančné prostriedky
do kvalitných realitných projektov

Naši klienti si môžu byť istí, že vďaka investícií nášho vlastného kapitálu sú naše záujmy plne zosúladené s ich záujmami.

O nás

Investičná skupina Sympatia je tvorená tímom odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti finančných trhov, projektového riadenia, ekonomického a právneho poradenstva. Na trhu pôsobíme už viac ako 19 rokov a okrem dlhoročných skúseností v oblasti investícií a správy klientskych portfólií, máme za sebou mnoho úspešne zrealizovaných projektov ako v oblasti rezidenčných, tak aj komerčných a priemyselných nehnuteľností.

Sme druhý najstarší licencovaný obchodník s cennými papiermi na Slovensku. Pôvodne sme sa zameriavali výlučne na investície na finančných trhoch. Postupne sme naše zameranie v snahe prinášať našim klientom stabilné a nadštandardné výnosy preorientovali prioritne na investície mimo finančných trhov, vďaka ktorým sme schopní prinášať našim klientom výrazne lepší pomer zhodnotenia investovaných prostriedkov k podstupovanému riziku, ako je tomu v prípade štandardných investičných nástrojov.

Z tohto dôvodu tvoria dnes projekty v oblasti rezidenčného bývania, komerčných nehnuteľností, logistiky a private equity ťažisko našich aktivít a predstavujú hlavný nástroj, prostredníctvom ktorého zhodnocujeme ako naše, tak aj klientske prostriedky. Naši klienti si môžu byť istí, že vďaka investícií nášho vlastného kapitálu sú naše záujmy plne zosúladené s ich záujmami. Takáto investícia predstavuje pre investorov taktiež záruku, že danému projektu veríme, máme dobre zvážené všetky riziká spojené s jeho realizáciou a že počas všetkých fáz pristupujeme ku projektu s maximálnou dôslednosťou a odbornosťou.

Obozretný prístup nás vždy vedie k dôkladnej analýze každého projektu. Investori sa môžu spoľahnúť, že k zvereným prostriedkom pristupujeme ako keby išlo o naše vlastné zdroje. Našou zásadou je vstupovať výhradne do kvalitných projektov, ktoré poskytujú dostatočný “vankúš” na prípadné nečakané udalosti a komplikácie, vďaka čomu sa nám podarilo každoročne dosiahnuť kladné absolútne výnosy vo fonde Polaris Alpha v správe Polaris Finance SICAV od jeho založenia v roku 2011.

Kľúčom k správnemu výberu, efektívnej realizácii a následnému úspešnému ukončeniu projektov je kvalitný projektový tím tvorený skúsenými finančnými analytikmi, projektovými, stavebnými a investičnými manažérmi, s bohatými dlhoročnými skúsenosťami a know-how v oblasti projektového riadenia.

Silné zázemie nám umožňuje veľmi dobre zanalyzovať všetky kľúčové aspekty každého projektu, robiť správne rozhodnutia a vstupovať výlučne do projektov, ktoré poskytujú dostatočnú rezervu a finančný vankúš pre úspešný exit projektu s požadovaným výnosom.

Popri kvalite a bezpečnosti každého jedného projektu dbáme aj na bezpečnosť nášho investičného portfólia ako celku. Naše projektové investície sú diverzifikované z hľadiska typu medzi priemyselné, rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti, ako aj private equity investície. Diverzifikácia je zabezpečená aj z geografického hľadiska. Projekty realizujeme nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku či v Rumunsku.

Naši klienti majú k dispozícii niekoľko možností ako participovať na našich investičných aktivitách a dosahovať tak stabilné a nadštandardné zhodnocovanie svojich prostriedkov. Investori majú na výber konkrétne projektové dlhopisy a diverzifikované riadené portfólio pozostávajúce prevažne z dlhopisov viazaných na naše projekty. Pre najbonitnejších klientov sú k dispozícii fondy kvalifikovaných investorov s atraktívnym portfóliom realitných a private equity investícií.

Výber konkrétneho investičného produktu závisí na osobných preferenciách investora, ako aj od výšky vstupnej investície. Všetky naše štandardné investičné produkty však spája jedna vec – dlhodobo stabilné a predikovateľné zhodnotenie, ktoré je podložené viditeľnými a hmatateľnými projektami v reálnej ekonomike.

Práve stabilita a predikovateľnosť našich investícií je kľúčovou výhodou v dnešnom makroekonomickom a trhovom prostredí vyznačujúcom sa nulovými až zápornými úrokovými sadzbami, extrémne nízkymi výnosmi dlhopisov, z historického hľadiska výrazne nadhodnotenými cenami akcií a obavami z nárastu inflácie. Štandardné investičné nástroje na finančných trhoch totiž v tomto prostredí zväčša prinášajú veľmi nízky výnos nepokrývajúci ani infláciu alebo sú spojené s neprimerane vysokým rizikom. Mnohé alternatívne investície môžu byť čistými špekuláciami bez reálneho podkladu.

Investície do nehnuteľností však ťažia práve z prostredia nízkych úrokových sadzieb, prinášajú pravidelné a nadštandardné výnosy, sú dobrou ochranou proti inflácii a ich riziko je pri rozumnom riadení projektov veľmi nízke. Sme preto presvedčení, že naša orientácia na kvalitné realitné projekty v perspektívnych odvetviach je v súčasnom prostredí tou najvhodnejšou investičnou stratégiou.

Príhovor

Vážení klienti, vážení partneri,

druhý polrok 2021 sa na Slovensku aj v okolitých európskych krajinách vyznačoval pokračujúcim ekonomickým zotavovaním, ktoré však sprevádza vytrvalý nárast inflácie. Rezidenčné aj priemyselné nehnuteľnosti sa v tomto prostredí naďalej tešia silnému dopytu poháňanému štrukturálnymi faktormi, ako aj stále rekordne nízkymi úrokovými sadzbami. Situáciu na trhu nehnuteľností však v súčasnosti komplikujú rastúce ceny stavebných materiálov, prepravy a výpadky v globálnych dodávateľských reťazcoch.

Skupine Sympatia sa naďalej darí výrazne obmedzovať dopady týchto negatívnych faktorov, a to vďaka dôkladnému výberu dodávateľov, obozretnému rozpočtovaniu, ako aj vhodne nastaveným zmluvným podmienkam umožňujúcim premietať zvýšené stavebné náklady do konečných predajných cien. Všetky naše projekty vo fáze realizácie sú tak naďalej ziskové a úspešne napredujú.

Popri dôkladnom riadení a kontrole všetkých aspektov realizácie existujúcich projektov neustále pracujeme aj na vyhľadávaní a vyhodnocovaní nových atraktívnych investičných príležitostí. Zameriavame sa predovšetkým na projekty, ktoré majú vďaka svojej sektorovej a geografickej orientácii najväčší potenciál ťažiť z priaznivých dlhodobých štrukturálnych trendov a súčasne ukazujú vysokú odolnosť voči spomínaným negatívnym faktorom.

Niekoľko atraktívnych investičných príležitostí s takouto charakteristikou sme v uplynulých mesiacoch identifikovali v Chorvátsku a Slovinsku v oblasti skladových a logistických priestorov. Vďaka svojej geografickej polohe a neustále sa rozvíjajúcej infraštruktúre ťaží Chorvátsko v súčasnosti zo snahy výrobcov a dodávateľov zefektívniť dodávateľské reťazce a priblížiť ich cieľovým európskym trhom. Tento vývoj vytvára prirodzene silný dopyt po skladovacích a logistických halách, ktorých je aktuálne v tejto oblasti nedostatok. Na chorvátskom trhu navyše v súčasnosti nie je dostatok spoločností, ktoré majú potrebné skúsenosti a kapacitu na ich realizáciu.

Skupina Sympatia je v ideálnej pozícii na to, aby danú situáciu maximálne využila. Ako jeden z mála zahraničných investorov v regióne realizujeme v súčasnosti v Chorvátsku výstavbu veľkého samostatného logistického parku Záhreb 1 s celkovou prenajímateľnou plochou až 67 500 m2. Výstavba tohto parku plynule napreduje a aktuálne už bolo 80 % prenajímateľných plôch zazmluvnených veľkými medzinárodnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti logistiky a maloobchodu.

Práve úspešne pokračujúca realizácia tohto veľkého projektu a silný dopyt firiem po ďalších priestoroch obdobného typu vyústil v ostatných mesiacoch do nových investičných príležitostí. V Chorvátsku sme tak v uplynulých mesiacoch zahájili tri nové projekty, ktoré sú aktuálne v prípravnej fáze.

Prvým z nich je rozšírenie spomenutého logistického parku Záhreb 1 o ďalších 40 000 m2. Rozšírením projektu a navýšením jeho celkovej skladovej kapacity reagujeme na silný dopyt nájomcov po ďalších skladových priestoroch najvyššieho štandardu v tejto strategickej lokalite. Túto expanziu preto možno považovať za druhú fázu projektu Záhreb 1. Jej začiatok je naplánovaný na rok 2022. Rovnako ako v prvej fáze projektu, počítame aj pri jeho rozšírení s využitím VRF systému, inštaláciou fotovoltaických panelov na strechu skladu a získaním BREEAM certifikátu.

Neďaleko od projektu Záhreb 1 aktuálne dokončujeme akvizíciu ďalšieho atraktívneho pozemku s rozlohou 25 ha s potenciálom výstavby až 110 000 m2 skladových a výrobných priestorov. Pozemok sa nachádza iba 30 km od Záhrebu v strategickej lokalite, kde majú umiestnené svoje regionálne distribučné centrá viaceré silné európske spoločnosti pôsobiace v oblasti maloobchodu.

K jeho výhodám patrí tiež priame napojenie na hlavný diaľničný ťah medzi Záhrebom a Rijekou. Pozemok má vyhovujúci územný plán a dostupné všetky inžinierske siete. Očakávame preto, že povoľovací proces prebehne rýchlo a prvú etapu výstavby zahájime už v priebehu roka 2022.

S cieľom pokryť hlavné logistické huby v Chorvátsku, v súčasnosti nadobúdame aj pozemok v priemyselnej zóne v Rijeke v blízkosti colného terminálu. Projekt ponúkne 10 000 m2 prenajímateľnej plochy a bude spĺňať najvyššie štandardy vrátane BREEAM certifikácie. Nájomcami budú spoločnosti využívajúce prístav a colný terminál v Rijeke. Začiatok výstavby je naplánovaný takisto na rok 2022.

Silný dopyt po výrobných a skladovacích priestoroch v súčasnosti pozorujeme popri Chorvátsku aj v susednom Slovinsku. Vďaka predchádzajúcim investičným aktivitám v tomto regióne a znalosti miestneho trhu ho vieme využiť a pretaviť do atraktívneho projektu s minimálnym rizikom.

Náš nový pripravovaný projekt v Slovinsku je už tretím v strategickej lokalite Ľubľana-Brnik v blízkosti letiska. Nadväzuje takna úspešne ukončený projekt Brnik 1 zahŕňajúci výstavbu najväčšieho skladu v strednej Európe spĺňajúceho prísne medzinárodné GPM štandardy pre skladovanie a manipuláciu s farmaceutickými látkami, ako aj jeho následné rozšírenie vo forme ďalšej priľahlej logistickej haly Brnik 2, ktorej výstavba začne v roku 2022.

Projekt Brnik 3 počíta s výstavbou 60 000 – 70 000 m2 skladových a výrobných priestorov na pozemkoch s rozlohou 16 ha a získaním BREEAM certifikácie. Nachádza sa v tesnej blízkosti projektu Brnik 2 v strategickej lokalite, kde je vzhľadom na aktuálny územný plán a dostupnosť pozemkov takmer vyčerpaný potenciál novej výstavby. Projekt je aktuálne vo fáze prípravy a povoľovacích konaní. Začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2024.

Veríme, že aj vďaka týmto novým kvalitným projektom s vysokou pridanou hodnotou budeme naďalej schopní napĺňať Vaše očakávania a prinášať Vám stabilné a nadštandardné výnosy pri minimálnom riziku.

S úctou

Branislav Habán | CEO

Sympatia Group®

Manažment

V Sympatii pôsobia špičkoví odborníci z finančného a projektového sektora s dlhoročnými skúsenosťami.

Branislav Habán

Branislav Habán CEO

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Vo sfére investícií sa pohybuje od roku 2000. Počas svojej kariéry pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných investičných subjektoch. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na investovanie na medzinárodných finančných trhoch, na realitné, projektové a private equity investície. Má taktiež odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporené praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na derivátovej burze EUREX v Londýne.

Od roku 2009 sa Sympatia pod jeho vedením postupne začala zameriavať aj na investovanie mimo finančných trhov, prevažne do nehnuteľností a oblasti private equity. Za posledných 12 rokov tak Sympatia investovala do desiatok úspešných projektov ako investor, pričom viaceré z nich aj sama realizovala.

Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých tuzemských, ako aj zahraničných realitných a private equity projektoch ako investor alebo poradca. Ako poradca je činný aj pri zahraničných M&A transakciách a pri financovaní a refinancovaní rôznych projektov.

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001 s vyznamenaním a získal cenu VÚB banky za najlepšiu diplomovú prácu.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za investovanie fondov a riadenie realitných a private equity projektov.

Marek Laššák

Marek Laššák Investment Director

Marek Laššák je zodpovedný za tvorbu stratégie, realizáciu a riadenie investícií mimo finančných trhov vrátane private equity investícií a zároveň dohliada na finančné riadenie skupiny. V skupine Sympatia pôsobí ako interný člen tímu od roku 2015, externá projektová spolupráca začala už v roku 2012.

Svoje rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti financií, investícií, investičného manažmentu, podnikového poradenstva a transakčného poradenstva získal počas svojho pôsobenia v medzinárodnej audítorskej a konzultačnej spoločnosti EY a následne v poradenskej spoločnosti ProRate. Počas svojej kariéry od roku 2005 participoval na množstve investícií a transakcií na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, vrátane projektov viacerých lídrov trhu vo svojich odvetviach.

Je absolventom Ekonomicko-správní fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. V minulosti bol členom organizácie ACCA a je kandidátom na tretiu úroveň programu CFA.

Od roku 2015 je zároveň členom dozornej rady.

Jana Habánová

Jana Habánová Managing Partner

Jana Habánová vykonáva prax v advokácii od roku 2003, do zoznamu advokátov je zapísaná od roku 2008. V minulosti pôsobila v advokátskych kanceláriách HMG LEGAL, s.r.o., Noerr s.r.o. a ako vedúca organizačnej zložky a managing partner slovenských pobočiek advokátskych kancelárií Schönherr Rechtsanwälte GmbH a Nemetschke Huber Koloseus Rechtsanwälte GmbH. V roku 2015 založila advokátsku kanceláriu Sympatia Legal, s.r.o..

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2003). Absolvovala taktiež interdisciplinárne postgraduálne štúdium Master of European Studies na Europa Kolleg Hamburg so zameraním na európske podniky a medzinárodné obchodné transakcie, viaceré výmenné študijné pobyty v Rakúskej republike, dve stáže v Spolkovej republike Nemecko a početné domáce a zahraničné odborné semináre.

V súčasnosti spolu s kolegami v tíme Sympatia Legal poskytuje právne poradenstvo pre významné domáce a zahraničné spoločnosti, medzi ktoré patria banky, fondy, obchodníci s cennými papiermi, developeri, maloobchodné reťazce, komerčné spoločnosti a ďalší.

Je autorkou viacerých odborných článkov, ako aj spoluautorom časti komentára od významného vydavateľa právnickej literatúry.

Branislav Habán 2Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 3 Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 4 Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 5Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Náš tím

Míľniky z našich projektov

2021

 • Úspešné ukončenie projektu Vajnorská 21
 • Začiatok výstavby logistického parku Meridian 16 v Chorvátsku
 • Kolaudácia rezidenčného projektu Julianin Dvor
 • Kolaudácia priemyselného projektu Dubnica 3
 • Kolaudácia priemyselného projektu Senica 2

2020

 • Kolaudácia rezidenčného projektu Vajnorská 21
 • Začiatok výstavby projektu rodinných domov na Kolibe
 • Začiatok výstavby projektu rodinných domov Jarná

2019

 • Úspešný exit priemyselného projektu Dubnica 2
 • Úspešný exit priemyselného projektu Brnik 1
 • Kolaudácia rezidenčného projektu Roličky
 • Kolaudácia rezidenčného projektu Elevens
 • Investícia do výroby aktívnych farmaceutických prísad a čistých špeciálnych chemikálií
 • Investícia do spoločnosti v oblasti bio informatiky

2018

 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu Vajnorská 21
 • Úspešný exit priemyselného projektu Dubnica 1
 • Úspešný exit rezidenčného projektu rodinných domov v Kittsee

2017

 • Úspešný exit priemyselného projektu Salonta v Rumunsku
 • Úspešný exit priemyselného projektu Ineu v Rumunsku
 • Úspešný exit priemyselného projektu Senec
 • Úspešný exit rezidenčného projektu rodinných domov v Bratislave
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu Elevens

2016

 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Salonta v Rumunsku
 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Ineu v Rumunsku
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu Roličky

2015

 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Salonta v Rumunsku
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu rodinných domov v Bratislave
 • Začiatok realizácie rezidenčného projektu rodinných domov v Kittsee

2014

 • Začiatok realizácie priemyselného projektu Dubnica 1
 • Získanie profesionálnych investorov do projektov skupiny
 • Financovanie real estate projektov prostredníctvom domácich a zahraničných emisií dlhopisov

2013

 • Prvé investície do realitných projektov
 • Realizácia emisie dlhopisov pre private equity projekty

Buďte súčasťou nášho tímu

Neustále hľadáme do nášho tímu nové posily. V prípade záujmu pošlite vaše CV na profesia@sympatia.sk

Zákonné zverejňovanie

Oznámenia

Týmto by sme radi informovali klientov a obchodných partnerov spoločností v rámci skupiny Sympatia, že s účinnosťou od 1.8.2020 mení spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s., ako aj ostatné spoločnosti v skupine svoje sídlo na Vajnorská 21 A, 831 03 Bratislava. Viac informácií nájdete v dokumente.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny