PRODUKTY

Ako sa stať investorom fondu Polaris Alpha

Máte radi hmatateľné investície?
Využite možnosť investovať s nami do kvalitných rezidenčných a priemyselných projektov s výnimočným pomerom medzi výnosom a podstupovaným rizikom.

Cieľ fondu

Cieľom fondu je dosiahnuť stabilné, pravidelné a dlhodobo udržateľné čisté zhodnotenie na úrovni minimálne 6 % ročne investovaním do realitných projektov v rámci strednej a východnej Európy. Cielený výnos je čistý výnos pre klienta, teda už po odpočítaní všetkých nákladov a poplatkov fondu.

Investičná stratégia

Investičná stratégia fondu je zameraná predovšetkým na realitné projekty v oblasti priemyselných a rezidenčných nehnuteľností v strednej a východnej Európe.

Fungovanie fondu

Fond investuje finančné prostriedky investorov do jednotlivých projektov a riziko investície do fondu je tak rozložené medzi viacero projektov. Výkon fondu, a tým i investície investora nezávisí od úspechu len jedného projektu, ale všetkých projektov ako celku. Prostriedky vo fonde sú vďaka tomu investované bezpečnejšie a stabilnejšie.

Fond investuje do projektov hlavne vo forme dlhopisov s fixných výnosom. Výnosy fondu sú teda úrokové výnosy z dlhopisov a sú vyplácané buď priebežne alebo jednorazovo z výnosov plynúcich z projektov vo forme inkasovaného nájomného, predaja bytov či celých budov alebo exitu projektov. Na zabezpečenie potrebnej likvidity si fond drží časť aktív v podobe krátkodobých cenných papierov alebo peňažných prostriedkov na bankových účtoch.

Investície do konkrétnych projektov

Investícia do fondu Polaris Alpha je investícia do všetkých jeho projektov. Ak má investor záujem o investíciu iba do vybraného projektu, má na výber z projektových dlhopisov konkrétnych projektov.

Organizácia fondu

Investičným manažérom fondu je spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s., ktorá
pôsobí na trhu už 19 rokov a je licencovaným subjektom pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Každej potenciálnej investícii predchádza detailná analýza, valuácia projektu a komplexný due diligence proces. Každá investícia musí byť v súlade s investičnou stratégiou fondu a prebieha podľa postupu popísaného na strane 8 – 9.

Oceňovanie fondu a regulácia

Fond je oceňovaný štvrťročne licencovaným administrátorom Bank of Valetta, Malta. Čistá hodnota aktív fondu sa vypočítava precenením investícií a finančných aktív fondu na základe aktuálnej trhovej hodnoty.

Fond je každoročne auditovaný spoločnosťou Deloitte Malta a spadá pod dohľad Maltského finančného úradu.

Zábezpeka projektov

Investície vo fonde sú zabezpečené fyzickými aktívami projektov alebo podielmi v projektových spoločnostiach. Zároveň máme manažérsku kontrolu vo forme štatutárneho spolurozhodovania a spolukontroly nad bankovými účtami v projektovej spoločnosti, vďaka čomu máme prehľad a kontrolu nad projektom od jeho začiatku až do konca.

Vstup do fondu

Investormi fondu sú fyzické a právnické osoby spĺňajúce kritériá kvalifikovaných investorov. Minimálna investícia do fondu Polaris Alpha je 75 000 EUR. Fond je vedený v mene EUR a oceňovaný na štvrťročnej báze, t.j. k 31.03., 30.06., 30.09. a k 31.12, t.j. kalendárny kvartál. Investícia do fondu je možná len ku koncu kalendárneho kvartálu. Po administratívnej a finančnej stránke je potrebné realizovať investíciu najneskôr 5 pracovných dní pred ukončení kalendárneho kvartálu.

Administratívne náležitosti pri vstupe do fondu

Investor pred realizáciou investície do fondu dokladuje:

  • osobné údaje,
  • preukázanie daňovej rezidencie (napr. účet za energie, od mobilného operátora, výpis z bankového účtu),
  • potvrdenie o pôvode majetku a finančných prostriedkov v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
  • výpis z bankového účtu preukazujúci finančnú investíciu,
  • vyhlásenie, že investor spĺňa kritériá kvalifikovaného investora,
  • vyhlásenie, či investor je alebo nie je politicky exponovaná osoba.

Ideálna dĺžka investície vo fonde

Minimálna dĺžka investície vo fonde je 6 mesiacov. Financované projekty majú životný cyklus zvyčajne 3 až 7 rokov. Odporúčaná dĺžka investície je preto viac ako 3 roky.

Výstup z fondu

Výstup z fondu je možný ku koncu kalendárneho kvartálu. Výpovedná doba z fondu je celý kalendárny štvrťrok a investor musí požiadať o výplatu investície najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením kalendárneho štvrťroka.

Vyplatenie finančných prostriedkov investorovi je realizované do 15 dní od uplynutia výpovednej lehoty.

 

 

Poplatky

Vstupný poplatok – 0 %
Výstupný poplatok – 0 %
Správcovský poplatok – v závislosti od výšky investície, štandardne 1 % p.a.
Poplatok za výkonnosť – v závislosti od výšky investície, štandardne 20 % zo zisku

Máte záujem?

Spýtajte sa nás na čokoľvek! Nechajte nám telefónne číslo a my Vám zavoláme naspäť.

Naplánujte si hovor

Odoberajte novinky z našich projektov

Prihláste sa na odber noviniek z našich projektov a buďte na pravidelnej báze informovaní o aktuálnom dianí.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny