PROJEKTY

Postup pri výbere projektov a ich realizácii

Ako v praxi prebieha výber projektu a jeho následná realizácia.

1. Potenciálne projekty aktívne vyhľadávame alebo sa nám dostanú „na stôl“ ako ponuka od našich partnerov.

2. Prvým krokom je rýchly prepočet potenciálneho minimálneho zisku z projektu – ide v podstate o rýchlu analýzu, či má zmysel zaoberať sa daným projektom. Ak rýchla kalkulácia spĺňa stanovené investičné kritériá, robíme detailnejšiu analýzu a kalkuláciu projektu.

3. Feasibility study – štúdia uskutočniteľnosti projektu zahŕňa analýzu trhu a trhových cien v danej lokalite, analýzu konkurencie, územného plánu a územných regulatívov ako zastavanosť pozemku, koeficienty podlažnosti a zelených plôch, dostupnosť inžinierskych sietí, ich kapacity a možností na ich napojenie, súvisiacich projektových nákladov, možnosti financovania projektu a odhad časovej dĺžky povoľovacieho procesu a celého projektu. Výsledkom je komplexný finančný a biznis model projektu.

4. Žiadosť o UPI – územno-plánovacia informácia nám potvrdí reálne možnosti výstavby a determinuje prípadné limity vyplývajúce z územia a okolitej zástavby.

5. Hmotová štúdia – nastavenie správneho biznis konceptu projektu je kľúčovým krokom pri developerskom projekte. V tejto fáze určujeme hlavné parametre objektov ako počty a výmery bytov, využiteľnosť vnútorných priestorov, počet komunikačných jadier či organizáciu parkovania. Práve vhodne zvolený koncept projektu veľakrát rozhoduje o tom, či je projekt realizovateľný a ako je profitabilný.

6. Indikatívna ponuka financovania projektu – vďaka indikatívnej ponuke financovania vieme aké prostriedky možno očakávať od banky a akú časť budeme financovať z vlastných zdrojov. Okrem toho na základe ponuky financovania vieme posúdiť ako sa banka sama pozerá na realizovateľnosť nášho investičného zámeru.

7. Rokovania s predávajúcim – v prípade, že projekt je realizovateľný a ekonomicky výhodný, začíname proces transakcie. Transakcia začína indikatívnou ponukou pre predávajúceho, častokrát pred oficiálnym spustením due diligence procesom. Štandardne prebieha s predávajúcim niekoľko kôl vyjednávaní nie len k cene, ale i k ostatným dôležitým podmienkam transakcie. Súčasťou rokovaní je príprava zmluvnej dokumentácie.

8. Due diligence – pri každom projekte robíme dôkladné právne, technické a ekonomicko-finančné due diligence. Dôkladne analyzujeme samotný pozemok či nehnuteľnosti, inžinierske siete a ich kapacity, body napojenia, prístupové cesty a dopravné napojenie, právne vzťahy a ťarchy súvisiace pozemkami.

9. Akvizícia nehnuteľnosti – oficiálny vstup do projektu predstavuje podpis zmluvnej dokumentácie na kúpu pozemku alebo nehnuteľnosti, prípadne kúpa obchodných podielov projektových spoločností.

10. Architektonická súťaž – po úspešnej akvizícii pozemku alebo nehnuteľnosti nasleduje vyhlásenie architektonickej súťaže za účelom získania najlepšieho architektonického návrhu projektu. V tejto fáze procesu si definujeme presné kontúry strategického smerovania a určenie presného biznis konceptu projektu, ako aj jeho vizuálnej stránky.

11. Povoľovací proces – zahŕňa realizáciu viacero časovo náročných krokov, od získania záväzného stanoviska magistrátu alebo mestskej časti k investičnému zámeru, proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), získanie územného rozhodnutia, až po získanie stavebného povolenia, prípadne ďalších povolení potrebných pre výstavbu.

12. Financovanie – po získaní všetkých potrebných povolení k výstavbe analyzujeme vhodné formy financovania pre daný projekt. Štandardne využívame okrem našich vlastných zdrojov taktiež úvery od bánk, ktoré nám vďaka nášmu širokému portfólio realizovaných projektov dokážu poskytnúť výhodné podmienky.

13. Marketing – v prípade rezidenčných projektov je od prvotného začiatku projektu kľúčové stanovenie si základného marketingového mixu a teda toho, na koho chceme daný projekt cieliť, akou formou ho chceme prezentovať, definovať značku projektu a kedy chceme spustiť oficiálny predaj nehnuteľností. Pri priemyselných nehnuteľnostiach je hľadanie nájomcu realizované v samotnej príprave projektu a povoľovacom procese, nakoľko nájomcovia majú špecifické kritériá na priestory, ktoré môžu mať dopady na výsledné parametre z povoľovacieho konania.

14. Predaj – v prípade každého jedného z projektov predstavuje predaj nehnuteľností v projekte alebo nájdenie nájomcov kľúčový aspekt úspechu projektu, preto je naň potrebné myslieť ešte pred samotnou akvizíciou pozemku alebo nehnuteľnosti. Jedným z najdôležitejších parametrov je samotná lokalita projektu, na ktorej si vždy dávame špeciálne záležať. Dôležitým faktorom je taktiež správna cenová politika a konkrétne zacielenie projektu na vybranú cieľovú skupinu klientov.

15. Výstavba – výstavbu projektov realizujeme buď prostredníctvom generálneho dodávateľa alebo formou subdodávok podľa jednotlivých stavebných a prevádzkových celkov. Oba prístupy majú svoje výhody, preto pri každom projekte zvažujeme, akou formou sa rozhodneme danú výstavbu uskutočniť.

16. Kolaudácia – získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia predstavuje jeden z najdôležitejších míľnikov v projekte, na ktorý sú pri rezidenčných projektoch naviazané finálne platby budúcich majiteľov nehnuteľností.

17. Odovzdanie priestorov – po úspešnej kolaudácii projektu nasleduje odovzdanie priestorov novým majiteľom a nájomcom. Po prebraní si kľúčov od nových priestorov sa môžu noví majitelia pustiť do zariaďovania. Táto fáza predstavuje jeden z najšťastnejších míľnikov pre majiteľov bytov.

18. Exit – táto fáza predstavuje posledný krok v projekte a jej súčasťou v prípade rezidenčných projektov je splatenie bankového úveru a vyplatenie investícií fondu Polaris. V prípade exitu priemyselných projektov ide o predaj projektovej spoločnosti alebo samotnej nehnuteľnosti kupujúcemu, ktorý je z časového a procesného hľadiska veľmi náročný, ale po podpise posledných zmlúv i príjemný. Následne dochádza k splateniu bankového úveru a investícií investorom.

Máte záujem?

Spýtajte sa nás na čokoľvek! Nechajte nám telefónne číslo a my Vám zavoláme naspäť.

Naplánujte si hovor

Odoberajte novinky z našich projektov

Prihláste sa na odber noviniek z našich projektov a buďte na pravidelnej báze informovaní o aktuálnom dianí.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny