SLUŽBY

Právne služby

Naše právne služby siahajú od obchodného a korporátneho práva cez bankové a finančné právo až po riešenie konkurzov, reštrukturalizácií, due diligence a sporovej agendy.

Naša advokátska kancelária Sympatia Legal poskytuje široký rozsah právnych služieb pre zahraničné a slovenské spoločnosti, ktoré zahŕňajú zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, tvorbu zmlúv a právnych podaní, ako aj prípravu právnych analýz a stanovísk a to ako v slovenskom, tak aj nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku.

Všetky právne služby sú zastrešené prostredníctvom tímu právnikov s vynikajúcou kvalifikáciou, osobnými kvalitami a zahraničnými skúsenosťami a v spolupráci s renomovanými odborníkmi z oblasti bankovníctva, účtovníctva, auditu, exekučnej činnosti a jurisdikcie.

Právne služby zastrešené advokátskou kanceláriou Sympatia Legal


Obchodné právo a korporátne právo (vrátane fúzií a akvizícií – M&A)

Agenda zakladania obchodných spoločností zahŕňa analýzu podnikateľského prostredia a identifikáciu potenciálnych rizík a príležitostí, pričom robíme všetko pre to, aby zakladanie nových subjektov prebehlo rýchlo a bez komplikácii.

Popri zakladaní nových spoločností a zápise zmien do obchodného registra pomáhame našim klientom v každodennej činnosti, pripravujeme priebeh valných zhromaždení a riešime úpravy interných dokumentov.

Našim lokálnym ako aj zahraničným klientom sme asistovali pri viacerých projektoch zlučovania spoločností, splynutí ako aj rozdelení spoločností.

Bankové a finančné právo, právo cenných papierov

Medzi hlavné činnosti v sfére bankového a finančného práva patria služby súvisiace s úverovými transakciami, právna pomoc klientom v oblasti získavania potrebných licencií a povolení, ako aj finančné reštrukturalizácie a reorganizácie.

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo pri uzatváraní úverových zmlúv, zmlúv o postúpení pohľadávok, prevzatí záväzkov a zabezpečovacích inštitútoch. Poskytujeme komplexné vymáhanie pohľadávok a iných nárokov z úverových a obdobných zmlúv a komplexné zabezpečenie prevodov cenných papierov.

Hospodárska súťaž

Zameriavame sa na poradenstvo klientom v oblasti protimonopolného schvaľovania domácich a zahraničných transakcií a zmlúv obmedzujúcich hospodársku súťaž.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Venujeme sa vypracovávaniu návrhov na vyhlásenie konkurzu a povolenie reštrukturalizácie, zastupovaniu klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, zastupovaniu v konaniach vyvolaných resp. súvisiacich s konkurzom alebo reštrukturalizáciou (incidenčné a excidančné konania). V spolupráci s kolegami zo Sympatia Advisors pripravujeme reštrukturalizačné posudky a reštrukturalizačné plány, tzv. protiposudky ako aj finančné analýzy reštrukturalizačných plánov.

Právo nehnuteľností

V oblasti práva nehnuteľností sa zaoberáme odborným poradenstvom pri akvizíciách, financovaní, výstavbe, prenájme a predaji nehnuteľností, ako aj vyjednávaním zmluvných podmienok počas jednotlivých fáz developerských projektov.

Due Diligence

Vykonávame právne zhodnotenie a analýzu právneho stavu vybraných obchodných spoločností. Táto činnosť zahŕňa právne zhodnotenie dokumentáciu spoločnosti za účelom zistenia a odstránenia rizík súvisiacich s už realizovanou agendou spoločnosti.

Závery právnych auditov majú obvykle významné postavenie pre spoločnosť a jej podnikanie v súlade s platným právnym poriadkom, ako aj prípravou na možnú fúziu alebo akvizíciu.

Občianske právo

V oblasti občianskeho práva pomáhame našim klientom pri vypracovaní a posúdení zmlúv, vyporiadaní spoluvlastníctva, spísaní žalôb a iných podaní v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi vo všetkých druhoch konaní.

Sporová agenda

Poskytujeme právne služby v obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a občianskoprávnych sporoch, ako aj právnu pomoc pri uskutočňovaní výkonu rozhodnutia vrátane uznávania a výkonu cudzích súdnych rozhodnutí a rozhodcovských nálezov. V súvislosti s vyššie spomínanými službami zastupujeme klientov v súdnych ako aj v rozhodcovských konaniach. Zároveň našim klientom odporúčame ako predchádzať súdnym sporom a zastupujeme ich pri vyjednávaní čo najvýhodnejších podmienok v prípade mimosúdnych riešení.

Správne právo

Podnikateľské aktivity našich klientov vyžadujú vydávanie širokej škály súhlasov, licencií, povolení a iných listín vydávaných štátnymi orgánmi na rôznych úrovniach štátnej a verejnej správy. Komplexné právne poradenstvo poskytujeme i v oblasti zastupovania klientov v katastrálnych konaniach, v stavebných konaniach, v priestupkových konaniach či pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi.

Pracovné právo

Poskytujeme komplexné právne služby v oblasti pracovného práva, pričom sa zameriavame najmä na pracovné zmluvy, otázky ukončenia pracovného pomeru, zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch, kolektívne vyjednávanie a zamestnanecké rady, vzťahy pred vznikom pracovného pomeru, diskrimináciu, ochranu osobných údajov zamestnancov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zamestnanecké výhody.

Máte záujem?

Spýtajte sa nás na čokoľvek! Nechajte nám telefónne číslo a my Vám zavoláme naspäť.

Naplánujte si hovor

Rok 2019 na finančných trhoch

Pripravili sme pre vás správu za rok 2019, kde nájdete množstvo zaujímavých informácií zo sveta financií a investícií.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny