SLUŽBY

Právne služby

Naše právne služby siahajú od obchodného a korporátneho práva cez bankové a finančné právo až po riešenie konkurzov, reštrukturalizácií, due diligence a sporovej agendy.

Advokátska kancelária Sympatia Legal, s.r.o. je renomovanou advokátskou kanceláriou pôsobiacou na trhu právnych služieb od roku 2015. Našim cieľom je prinášať klientom efektívne riešenia zohľadňujúc ich skutočné potreby. Sme advokátska kancelária s kvalitným tímom právnikov, ktorá sa zameriava na individuálny prístup ku každému klientovi a riešeniu jeho záležitostí. Za naše najvyššie priority považujeme nadštandardnú starostlivosť o klienta a vysokú časovú flexibilitu.

Portfólio našich klientov tvoria významné slovenské a zahraničné spoločnosti, medzi ktoré patria fondy, obchodník s cennými papiermi, developerské spoločnosti, prepravné a logistické spoločnosti, maloobchodné reťazce, komerčné spoločnosti a ďalší.

Sympatia Legal úzko spolupracuje s advokátskymi kanceláriami v jurisdikciách ostatných susediacich krajín. Zároveň kooperujeme s tímom odborníkov zo skupiny Sympatia s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti finančných trhov, projektového riadenia a ekonomického poradenstva.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

 

Právne služby zastrešené advokátskou kanceláriou Sympatia Legal

 

Sporová agenda

Naša advokátska kancelária poskytuje právne zastupovanie v konaniach pred všeobecnými súdmi v občianskych, obchodných, pracovných a správnych veciach, ako aj zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi. Pomáhame klientom vo všetkých fázach vedenia sporu, ako aj v rámci procesu mimosúdneho urovnania sporu, ktorý preferujeme. Náš tím disponuje bohatými skúsenosťami s riešením už vzniknutých sporov zmierlivým spôsobom s cieľom vyjednať pre klienta čo možno najvýhodnejšie podmienky.

Obchodné právo (fúzie a akvizície)

Zaoberáme sa prípravou zmlúv o prevodoch majetkových účastí v obchodných spoločnostiach (prevody obchodných podielov a akcií), pripravujeme a realizujeme predaje podnikov, resp. ich častí. Zabezpečujeme právne kroky v oblasti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia obchodných spoločností, vrátane cezhraničných transakcií. Zúčastňujeme sa rokovaní a realizujeme fúzie a akvizície v mene klienta podľa jeho požiadaviek.

Právo nehnuteľností

Stavebné právo a developerské projekty tvoria kľúčovú oblasť, ktorej naša advokátska kancelária venuje pozornosť a v tejto oblasti nadobudla bohaté odborné skúsenosti. V oblasti práva nehnuteľností poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri developerských projektoch, vrátane poradenstva súvisiaceho s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami. Realizujeme právne audity v oblasti práv k nehnuteľnostiam. Klientom pripravujeme ucelené riešenie prevodných zmlúv k nehnuteľnostiam, ako aj riešenie nájomných a iných právnych vzťahov.

Due dilligence (právne audity)

Vykonávame právne komplexné zhodnotenie a analýzu právneho stavu vybraných obchodných spoločností. Právny audit spočíva v právnom posúdení dokumentácie obchodnej spoločnosti, pričom si kladieme za cieľ posúdiť jej stav, nedostatky a prípadne riziká za účelom ich eliminácie. Závery právnych auditov sú rozhodujúce pre postavenie spoločnosti a jej ďalšie podnikanie v súlade s platnými právnymi predpismi a v neposlednom rade majú výrazný vplyv na kúpnu cenu pri akejkoľvek transakcii. Zameranie právnych auditov závisí od zámerov klienta, ktorými môže byť predaj podniku, akvizícia, reštrukturalizácia a pod.

Bankové a finančné právo, právo cenných papierov

Medzi hlavné činnosti v sfére bankového a finančného práva patria služby súvisiace s financovaním projektov, s úverovými transakciami, bankovými nástrojmi a zárukami, právna pomoc klientom v oblasti získavania potrebných licencií a povolení, ako aj finančné reštrukturalizácie a reorganizácie. Stojíme pri Vás pri príprave a vedení rokovaní pri transakčných dokumentáciách. V našom tíme máme odborníkov, ktorí sa špecializujú na oblasť kapitálových trhov, emisií akcií a dlhopisov a regulácii obchodovania s cennými papiermi, a to pre slovenské aj zahraničné subjekty.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Venujeme sa vypracovávaniu návrhov na vyhlásenie konkurzu a povolenie reštrukturalizácie, zastupovaniu klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, prihlasovaniu pohľadávok, zastupovaniu v konaniach vyvolaných resp. súvisiacich s konkurzom alebo reštrukturalizáciou (incidenčné a excidančné konania). V spolupráci s kolegami zo skupiny Sympatia pripravujeme reštrukturalizačné posudky a reštrukturalizačné plány, protiposudky k nim, ako aj finančné analýzy reštrukturalizačných plánov.

Občianske právo

V oblasti občianskeho práva pomáhame našim klientom pri vypracovaní a posúdení rôznych typov zmlúv, pri majetkových vyporiadaniach (najmä podielové spoluvlastníctvo), ochrane osobnosti a ochrane dobrého mena právnických osôb a v neposlednom rade pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody, či vydanie bezdôvodného obohatenia.

Správne právo

Podnikateľské aktivity našich klientov vyžadujú vydávanie širokej škály súhlasov, licencií, povolení a iných listín vydávaných správnymi orgánmi na rôznych úrovniach verejnej správy. Zastupujeme klientov v konaniach pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, predovšetkým v katastrálnych konaniach, stavebných konaniach a taktiež poskytujeme zastupovanie pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov pred súdmi.

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva sa zaoberáme najmä pracovnými zmluvami a inou pracovnoprávnou dokumentáciou upravujúcou vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, otázkami skončenia pracovných pomerov, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ako aj zodpovednosťou v pracovnoprávnych vzťahoch. Poskytujeme pomoc pri vypracovaní interných predpisov klienta (vnútorné predpisy, pracovné poriadky, štatúty vedúcich zamestnancov).

Máte záujem?

Spýtajte sa nás na čokoľvek! Nechajte nám telefónne číslo a my Vám zavoláme naspäť.

Naplánujte si hovor

Odoberajte novinky z našich projektov

Prihláste sa na odber noviniek z našich projektov a buďte na pravidelnej báze informovaní o aktuálnom dianí.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny