20. mája 2022 • Správa z trhu

Čo to dôchodok je a prečo je dôležitý?

Dôchodok je štátna sociálna dávka, o ktorú sa spravidla nezaujímame, kým sa nás nezačne týkať. Preto sme sa rozhodli dôchodkovú tému rozobrať komplexne a z každej strany v piatich nasledujúcich príspevkoch.

Dôchodok slúži ako finančné zabezpečenie v prípade, keď jeho poberateľ dosiahol určitý vek alebo nemôže aktívne pracovať. Prioritne teda slúži na finančnú ochranu ľudí v ťažkých životných situáciách ako je strata zamestnania, práceneschopnosť (invalidita), úmrtie blízkej osoby alebo staroba. Všetky tieto dôchodky zabezpečuje štát prostredníctvom sociálneho systému, ktorý riadi Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny cez sociálnu poisťovňu. Sociálna poisťovňa vypláca nasledovné dôchodky: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, vdovecký dôchodok a vdovský dôchodok, invalidný dôchodok a sirotský dôchodok.

Kedy vzniká nárok na dôchodok?

Nárok na dôchodok vzniká individuálne podľa typu dôchodku. Pri starobnom dôchodku po dovŕšení požadovaného veku, pokiaľ bol poberateľ dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov. V prípade predčasného starobného dôchodku je potrebné splniť podmienku, že do dovŕšenia štandardného dôchodkového veku žiadateľovi nechýbajú viac ako 2 roky. Predčasný starobný dôchodok sa zníži z dôvodu predčasného vyplácania. Táto suma však musí dosahovať najmenej 1,2-násobok životného minima (teda 261,7 Eur) pre plnoletú fyzickú osobu. Nárok na invalidný dôchodok vzniká po uznaní invalidity, pokiaľ bol žiadateľ súčasne dôchodkovo poistený počas potrebného počtu rokov. Toto číslo sa určuje podľa dovŕšeného veku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Nárok na vdovský a vdovecký dôchodok vzniká smrťou manžela/manželky, ktorý mal nárok na dôchodok, čiže spĺňal požadovanú dĺžku poistenia. Následne môže pozostalý poberať dôchodok počas jedného roka, resp. dlhšie, ak sa pozostalý stará o jedno nezaopatrené dieťa alebo je poberateľom invalidného dôchodku a schopnosť pracovať bola znížená o viac ako 70 %. Nárok vzniká aj v prípade, ak pozostalý vychoval aspoň tri deti alebo dovŕšil vek 52 rokov a vychoval dve deti. Posledná možnosť pre vznik nároku je dovŕšenie dôchodkového veku pozostalého. Výška dôchodku je v sume 60 % z dôchodku zosnulého.

Nárok na sirotský dôchodok vzniká úmrtím rodiča alebo osvojiteľa, pokiaľ rodič alebo osvojiteľ bol dôchodkovo poistený aspoň 15 rokov alebo už bol poberateľom určitého typu dôchodku. Tento dôchodok je vyplácaný až do dovŕšenia dospelosti alebo do 26 roku (vrátane), ak je dieťa študentom denného štúdia, a to vo výške 40 % dôchodku zosnulého rodiča, respektíve osvojiteľa.

Dôchodcov čaká valorizácia

Sociálne dávky a dôchodky prechádzajú každý rok valorizáciou, ktorá predstavuje zvýšenie dôchodkov o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o vybraný spotrebný kôš, ktorý predstavuje hlavnú spotrebu dôchodcov. Niektoré štáty však okrem valorizácie využívajú aj iné formy podpory dôchodcov. U nás je to tzv. 13. dôchodok. Ide o mimoriadnu dávku na podporu dôchodcov na preklenutie finančne náročného obdobia.

Ako sa vypočítava dôchodok? 

Na výpočet dôchodku slúži matematický vzorec, do ktorého vstupuje POMB (priemerný osobný mzdový bod), ODP (obdobie dôchodkového poistenia) a ADH (aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa upravuje o rast priemernej mzdy za tretí kvartál predchádzajúceho roka). Hodnoty následne vkladáme do vzorca SD = POMB x ODP x ADH a výsledkom je mesačná výška dôchodku. K 31. marcu 2022 bol priemerný starobný dôchodok vo výške 511,63 Eur mesačne. V priemere tvoria aktuálne dôchodky približne 40 % z hrubej mesačnej mzdy.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny