19. augusta 2022 • Správa z trhu

Demografia a jej vplyv na dôchodky

Vývoj pôrodnosti a dĺžka dožitia v krajine je vďačná téma politických debát a zneužívania „rodinnej“ politiky. V realite sa však prijíma málo efektívnych opatrení, ktoré by pomohli zvyšovať pôrodnosť či zlepšili kvalitu a dĺžku života. Na Slovensku ani jedna z týchto tém nepatrí medzi úprimné priority. Treba ale dodať, že svet sa mení a nízka pôrodnosť nie je iba v rukách politikov.

Rozvinuté a rozvojové krajiny

Trendy vo svete ukazujú, že  mladí ľudia si chcú v dnešnom modernom svete budovať kariéru, cestovať, užívať život, a preto plánovanie potomstva odkladajú na vyšší vek. Deje sa tak hlavne v rozvinutých krajinách. Menšia pôrodnosť však prináša tlak na budúcich dôchodcov, ktorí budú mať v prípade zlého demografického vývoja v štáte nízke dôchodky. Okrem toho sa starší ľudia dožívajú stále vyššieho veku, čo vytvára ešte väčší tlak na udržateľnosť dôchodkového systému.

V rozvojových krajinách je stále vyššia pôrodnosť, aj keď aj tu začína akcelerovať postupný pokles, čím sa už celý svet pomaly dostáva do úbytku počtu novo narodených detí. V roku 1960 predstavovala celosvetová pôrodnosť na jednu ženu 5 detí a dnes je to „iba“ 2,4 dieťaťa. Rozdiely medzi rozvinutým a rozvojovým svetom sú stále významné. V EÚ je pôrodnosť v pásme 1,5 dieťaťa a v USA 1,6 dieťaťa, pričom Subsaharská Afrika ju má na úrovni 4,6. Samozrejme aj tu je vidieť klesajúcu trajektóriu, keďže vrchol pôrodnosti na jednu ženu dosahoval v 70-tých rokoch 20.storočia číslo 6,8.

Pôrodnosť v EÚ a na Slovensku

V roku 2020 dosiahla pôrodnosť v EÚ 1,5 dieťaťa na jednu ženu, čo predstavovalo prírastok 4,07 milióna detí. Ide však o pokračovanie postupného poklesu, ktorý začal v roku 2008 po niekoľkoročnom raste od 90-tých rokov. Veľmi podobný trend je aj na Slovensku, no pri pohľade na neustále rastúcu populáciu v EÚ by viacerí spochybňovali znižovanie pôrodnosti. Rast populácie skresľujú dva faktory. Po prvé, do EÚ prichádza mnoho imigrantov a po druhé, dlhodobo sa darilo predlžovať dĺžku života.

Demografia a jej vplyv na dôchodky Sympatia Demografia a jej vplyv na dochodky Porodnost v eu

Infografika: Pôrodnosť na jednu ženu 2001 – 2020 (dáta: Eurostat)

Pri podrobnom pohľade na Úniu zistíme, že najvyššia pôrodnosť na jednu ženu je 1,83 vo Francúzsku a najnižšia 1,13 na Malte. Zaujímavosťou je zvyšujúci sa podiel narodených detí matkám, ktoré pochádzajú z iných členských krajín alebo z krajín mimo EÚ. V roku 2020 sa podiel týchto detí na celkovej pôrodnosti pohyboval na úrovni 21 %. Najmenší počet narodených detí zahraničným matkám bol na Slovensku vo výške 2 %.

Dĺžka dožitia v EÚ a na Slovensku

Do demografického mixu výrazne zasahuje aj dĺžka dožitia, ktorá sa v posledných rokoch v Únii neustále predlžovala, a to vďaka pokrokom v medicíne, blahobytu a mieru. Pozoruhodné je, že stredná dĺžka dožitia u žien je o 5,7 roka dlhšia ako u mužov. V roku 2020 bola stredná dĺžka dožitia u mužov 77,5 roka a u žien až 83,2. Na Slovensku sme dosiahli horšie výsledky a stredné dožitie mužov predstavovalo 73,5 roka a u žien 80,2 roka.

Najviac sa ľudia dožívajú v bohatších regiónoch Európy a v krajinách na juhu s prístupom k moru. Najlepšie je na tom Island, ktorý má strednú dĺžku dožitia nad 83 rokov, podobne sú na tom vybrané regióny v Nórsku, Francúzsku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku, Grécku a vo Švajčiarsku. Najnižšiu dĺžku dožitia má Bulharsko, kde v niektorých častiach krajiny dosahuje iba 72,1 roka. Podobne je na tom aj Rumunsko a východ Maďarska. Zníženou dĺžkou dožitia trpí aj Pobaltie, krajiny V4 a veľká časť Balkánu (75 – 80 rokov).

V roku 2020 dosiahla stredná dĺžka dožitia v EÚ 80,4 roka, čo bolo medziročné zhoršenie o takmer jeden rok. Tento údaj sa pritom od roku 1960 neustále zvyšoval v priemere o 2 roky za každú dekádu. Nepriaznivý trend by mal podľa predbežných údajov pokračovať v približne jednej polovici krajín EÚ aj v roku 2021. Mohla za to hlavne pandémia koronavírusu, ktorá výraznejšie ohrozovala na živote starších ľudí. Najväčší pokles dožitia zaznamenalo Slovensko a Bulharsko na úrovni 2,2 roka.

Demografia a jej vplyv na dôchodky Sympatia Demografia a jej vplyv na dochodky Priemerna dlzka zivota v eu 1

Infografika: Priemerná dĺžka života v EÚ podľa regiónov (dáta: Eurostat)

Demografický dopad na dôchodky

Dôchodkový vek na Slovensku sa neustále zvyšoval a aktuálne vzniká nárok na penziu po splnení zákonom stanovených podmienok, pričom dôchodkový vek je stále zastropovaný na úrovni 64 rokov. Medzi podmienky patrí zápočet odpracovaných rokov na dôchodok (min. 15 rokov) a dosiahnutie veku 63 rokov. Ženy dokonca môžu odísť do dôchodku skôr, ak vychovali jedno a viac detí.

Treba však podotknúť, že spomínané zastropovanie dôchodkového veku je pravdepodobne neudržateľné, a preto v blízkej budúcnosti môže prísť k jeho zrušeniu. Ak by k tomu nedošlo, tak toto opatrenie bude v budúcnosti reálne znižovať výšku dôchodkov. Slovensko už malo spravodlivý systém, ktorý určoval vek odchodu do dôchodku a bol to dôchodkový automat. Ten sa riadil strednou dĺžkou dožitia v krajine. Takýto systém je udržateľný a reaguje na demografické výkyvy.

Ďalším „problémom“ je aj rovnaký čas odchodu do dôchodku pri mužoch a ženách, keď vieme, že ženy sa dožívajú vyššieho veku, a teda spravidla poberajú dôchodok dlhšie. Samozrejme, otváranie tejto témy by vzbudilo veľké vášne a diskusiu o diskriminácii. Preto zmena v rámci pohlavia je určite nereálna. Politici by sa z tohto dôvodu mali zamerať na opatrenia, ktoré zlepšia udržateľnosť a výšku dôchodkov bez kontroverzných riešení.

Demografia a jej vplyv na dôchodky Sympatia Demografia a jej vplyv na dochodky Demografia slovenska 2

Infografika: Zloženie populácie SR (dáta: Štatistický úrad SR)

Napríklad by veľmi pomohlo, keby bol vstup do druhého piliera povinný a automaticky by sporiteľa smeroval do najdynamickejších stratégií. Následne by si sporiteľ mohol meniť túto stratégiu až vo vyššom veku (napr. 55 rokov) alebo vôbec a celý proces by riadili odborníci.

Ďalej je potrebné sa zamyslieť nad faktom, že podľa Inštitútu finančnej politiky pracuje na Slovensku málo ľudí. Aby sme výrazne zvýšili životnú úroveň, a teda aj dôchodky, muselo by na Slovensku pracovať o 500 000 ľudí viac. Avšak, toľko nezamestnaných ľudí hľadajúcich prácu Slovensko ani nemá. Štát by mal teda vytvárať čo najlepšie podnikateľské prostredie, umožniť riadenú imigráciu a investovať do vedy a výskumu (školstvo).

Neudržateľnosť

V neposlednom rade budú mať porevolučné ročníky veľký problém s financovaním ročníkov tzv. Husákových detí. Táto skupina je pomerne veľká, a týka sa najmä osôb vo veku medzi 37 až 52 rokov. Je to nepomerne väčšia skupina ľudí, než ktorá sa po nich narodila. Problémy začnú približne o 20 rokov a neskôr, kedy bude veľká skupina ľudí v dôchodkovom veku a pomerne menšia skupina pracujúcich ako dnes. Pravdepodobne sa teda odohrá najťažší záťažový test pre dôchodkový systém od vzniku Slovenskej republiky.

Okrem toho môže zhoršiť situáciu ohľadne dôchodkov aj automatizácia a robotizácia, ktorá by ešte výraznejšie znížila počet pracovných miest. S týmto problémom sa buď vysporiadame zdaňovaním „robotov“ alebo naozaj vzniknú iné pracovné miesta, ako tomu bolo aj v minulých priemyselných revolúciách. Pri pohľade na všetky skutočnosti sa zdá byť najreálnejšia záchrana pre Slovensko riadená imigrácia, ktorá by vyriešila nízku pôrodnosť a zvýšila by počet pracujúcich ľudí pripadajúcich na dôchodcov. Avšak Slováci nepatria medzi krajiny otvorené imigrantom a tento postoj sa určite nezmení z jedného dňa na druhý.

Prečítajte si predošlé články zo série o dôchodkoch: 1.diel, 2.diel, 3.diel.

 

Upozornenie

Všetky texty, obrázky, grafiky a ostatné objekty umiestnené v tomto dokumente sú chránené autorskými právami a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s. sa obsah tohto dokumentu nesmie kopírovať, šíriť, meniť ani poskytovať tretím osobám. Tento dokument obsahuje iba všeobecné informácie. Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. prostredníctvom tohto dokumentu, neposkytuje žiadne odborné poradenstvo alebo služby a nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek osobou, ktorá sa spolieha na tento dokument.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny