21. augusta 2019 • Správa z trhu

MOL sa chystá vytesniť minoritných akcionárov SLOVNAFT, a.s.

Maďarská spoločnosť MOL, majoritný vlastník Slovnaftu, vyhlásila 10.mája 2019 dobrovoľnú ponuku na odkúpenie zvyšných 1,44% akcií od malých akcionárov s cieľom navýšiť svoj podiel na 100% za účelom zjednodušenia vlastníckej štruktúry.

Základné informácie

 • Maďarská spoločnosť MOL, majoritný vlastník Slovnaftu, vyhlásila 10.mája 2019 dobrovoľnú ponuku na odkúpenie zvyšných 1,44% akcií od malých akcionárov s cieľom navýšiť svoj podiel na 100% za účelom zjednodušenia vlastníckej štruktúry. Ponuka trvala 70 dní (do18 .júla) a ponúkaná cena bola 84 EUR za akciu.
 • Počas trvania tejto ponuky sa však MOL-u podarilo odkúpiť iba 32-tisíc kusov akcií, čím zvýšil svoj podiel iba o 0,16% z 98,56% na 98,72%.
 • Dôvodom prečo viac malých akcionárov nevyužilo ponuku na odkup je predovšetkým nízka ponúknutá cena. Cena 84 EUR za akciu bola síce nad 12-mesačným priemerom ceny ale zároveň o 17% ako aktuálna cena akcií v čase vyhlásenia ponuky. Túto cenu považujeme taktiež za príliš nízku a nevýhodnú.
 • Keďže dobrovoľná ponuka neviedla k žiadanému navýšeniu vlastníckeho podielu, MOL oznámil minulý týždeň, že má záujem uplatniť si právo výkupu. Ako majoritný akcionár s viac ako 95% podielom má podľa § 118i (Právo výkupu) Zákona o cenných papieroch na takéto konanie právo, ak dostane súhlas od NBS.
 • Ak NBS udelí MOL-u súhlas na uplatnenie práva výkupu, minoritní akcionári nemajú inú možnosť ako tento nútený odkup akceptovať. Ak však majú podozrenie, že majoritný akcionár porušil pri odkupe zákon (napr. ponúknutím neprimerane nízkeho peňažného protiplnenia), môžu takéto rozhodnutie napadnúť na súde.
 • Spôsob určenia výšky primeraného peňažného protiplnenia pri nútenom odkupe upravujú odseky 5 až 7 §118g Zákona o cenných papieroch. V zásade sa určuje znaleckým posudkom, ktorí bude realizovaný až po udelení súhlasu NBS.
 • Minoritní akcionári Slovnaftu sa obávajú, že stanovená cena pri nútenom odkupe bude príliš nízka a preto časť z nich založila občianske združenie OZ – Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. Združenie si za účelom ochrany práv akcionárov najalo advokátsku kanceláriu VIVID LEGAL., ktorá už v mene združenia podala podnet na Burzu cenných papierov v Bratislave a NBS v súvislosti s podozrením, že v rámci dobrovoľnej ponuky na prevzatie sa na burze vyskytlo niekoľko podozrivých obchodov, ktorých účelom mohlo byť manipuláciu ceny akcií smerom nadol.
 • Valné zhromaždenie Slovnaftu bolo zvolané na 22.augusta 2019. OZ Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti SLOVNAFT má podozrenie, že valné zhromaždenie bolo zvolané na neskorší termín ako prikazujú stanovy spoločnosti, čím mohlo dôjsť k porušeniu práva malých akcionárov a zároveň považuje za znepokojivé, že predstavenstvo Slovnaftu zatiaľ neprijalo žiadny návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku, v dôsledku čoho ho dozorná rada nemohla preskúmať a vyjadriť sa k nemu. Existuje teda podozrenie, že MOL ako majoritný akcionár rozhodne nevyplatiť žiadne dividendy, pokiaľ nebude 100% vlastníkom.

Odporúčanie

 • Minoritní akcionári Slovnaftu v súčasnosti prakticky nemajú inú možnosť ako počkať na rozhodnutie NBS o udelení súhlasu MOL-u na právo výkupu a následné stanovanie ceny peňažného protiplnenia v prípade súhlasu NBS. Ak bude znalecky stanovené peňažné protiplnenie výrazne nevýhodné, bude na mieste zvážiť právne kroky príp. sa pripojiť k ďalším minoritným akcionárom združeným v OZ – Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, ktorí by v prípade výrazne nevýhodnej ceny takéto rozhodnutie zrejme napadnú

  OZ – Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti SLOVNAFT v súčasnosti združuje akcionárov spoločnosti Slovnaft, ktorí sú majiteľmi viac ako 40 000 kusov akcií Slovnaftu.
  Webstránka OZ: www.opmas.sk
  Emailový kontakt: info@opmas.sk

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny