2. júla 2021 • Správa z trhu

Začína sa nový komoditný supercyklus?

Zotavovanie ekonomiky z pandémie, pretrvávajúce výpadky v produkcii a dodávkach niektorých komodít, záplava likvidity od centrálnych bánk, expanzívna fiškálna politika, riziko nárastu inflácie, výkyvy počasia, rastúci dopyt po alternatívnych zdrojoch energie pri nedostatočných investíciách do tradičných zdrojov – to sú všetko faktory, ktoré v posledných mesiacoch tlačia ceny komodít prudko nahor. Začína sa nový komoditný supercyklus?

Ceny väčšiny komodít už od apríla minulého roka prudko rastú.  Index S&P GSCI, ktorý sleduje vývoj cien koša 23 najobchodovanejších svetových komodít, vzrástol za posledných 12 mesiacov o viac ako 60%.

Silný, dvoj- a dokonca až trojciferný rast ceny pritom zaznamenávajú takmer všetky typy komodít – od ropy cez drevo a priemyselné kovy až po poľnohospodárske plodiny. Jedinou zaujímavou výnimkou je zlato. Cena tohto drahého kovu v posledných mesiacoch vôbec nenarástla, ale naopak, mierne poklesla.

Tento prudký a rozsiahly nárast cien všetkých typov komodít priťahuje čoraz väčší záujem investorov, analytikov aj ekonómov. Hovorí sa dokonca o začiatku komoditného supercyklu. Stojíme skutočne na prahu nového supercyklu alebo ide iba o krátkodobý výkyv?

Komoditné supercykly

Komoditné supercykly možno definovať ako niekoľko rokov až desiatok rokov trvajúce obdobia súčasného rastu cien mnohých typov komodít, ktoré sú vyvolané štrukturálnymi zmenami v ekonomike a spoločnosti spôsobujúcimi dlhodobú prevahu dopytu nad ponukou.  V modernej histórii sa zatiaľ vyskytli štyri takéto veľké komoditné supercykly.

Prvý z nich začal na konci 19. storočia a s menšími prestávkami trval až do začiatku 30. rokov 20. storočia. Jeho primárnym spúšťačom bola masívna industrializácia a urbanizácia v Spojených štátoch, avšak neskôr ho významne predĺžilo a posilnilo aj vypuknutie prvej svetovej vojny. Ďalšie dva supercykly prebehli v 20. storočí vplyvom mobilizácie pred vypuknutím 2.svetovej vojny a následnej povojnovej obnovy Európy a Japonska.

Posledný, štvrtý supercyklus spôsobil ekonomický boom v Číne a niektorých ďalších rozvíjajúcich sa trhoch. Začal okolo roku 2000 a s jednou krátkou ale prudkou prestávkou v podobe veľkej finančnej krízy trval až do roku 2014.

Súčasný silný rast cien komodít má už na prvý pohľad určité spoločné črty s predošlými komoditnými supercyklami  – začal sa po významnej historickej udalosti spôsobujúcej hlboké štrukturálne zmeny v spoločnosti a ekonomike, ktorou bolo vypuknutie pandémie a vyznačuje sa súčasným nárastom prakticky všetkých typov komodít. Bližší pohľad na jeho príčiny niektoré historické podobnosti ešte zvýrazní, avšak poukáže aj na určité dôležité rozdiely.

Čo dnes ťahá nahor ceny komodít?

Za súčasným nárastom cien komodít stojí zaujímavá kombinácia faktorov. Viaceré z nich možno považovať za krátkodobé a prechodné, avšak niektoré majú dlhodobejší, štrukturálny charakter.

„Zatváranie“ ekonomík a mnohé obmedzenia súvisiace s vypuknutím pandémie Covid-19 vyvolali v marci minulého roku prudký prepad cien mnohých komodít. Keď ekonomika stála, ľudia nechodili von a necestovali, dopyt po priemyselných, energetických aj viacerých spotrebných komoditách prirodzene prudko poklesol. K najzasiahnutejším komoditám patrila ropa. Vplyvom zastavenia letov a výroby v dôsledku pandémie a súčasnej nešťastne načasovanej cenovej vojny medzi Ruskom a Saudskou Arábiou sa jej cena nakrátko dostala až do záporných hodnôt.

Keď sa následne začala svetová ekonomika zotavovať z prvého šoku a opatrenia sa zmierňovali, ceny komodít prirodzene zamierili nahor. Väčšina sa však nezastavila na predkrízových úrovniach ale pokračuje ďalej v raste na mnohoročné až historické maximá. Nejde tak iba o zotavovanie z predošlých prepadov.

V prípade niektorých komodít zohráva rolu dočasné zaostávanie ponuky za dopytom v dôsledku spomalenia výroby či ťažby v súvislosti s pandémiou a rýchleho nárastu dopytu po otvorení najväčších ekonomík. Zmeny v spotrebiteľskom správaní vyvolané pandémiou takisto vyvolali nečakane prudký dopyt po istých typoch komodít, ktorým sa ponuka nevie rýchlo prispôsobiť.

Ide napríklad o drevenú guľatinu, ktorá bola v posledných mesiacoch najrýchlejšie rastúcou komoditou. Masívny prechod na prácu z domu vyvolal obrovský rast dopytu po domoch, pričom dopyt po stavebnom dreve súčasne prichádzal aj od reštaurácii stavajúcich terasy či ľudí, ktorí sa rozhodli využiť lockdown na realizáciu rôznych  svojpomocných stavieb vo svojich záhradách. Produkcia dreva sa takému rýchlemu nárastu dopytu prirodzene nevedela rýchlo prispôsobiť, takže cena guľatiny vystrelila krátkodobo strmo nahor.

Rast ceny niektorých komodít podporuje aj pokles ponuky v dôsledku faktorov nesúvisiacich s pandémiou ako sú napr. výkyvy počasia (napr. sucho a následný mráz v Brazílii, ktorý má negatívny vplyv na produkciu kávy a tlačí nahor jej cenu) či umelé obmedzenia (zámerné obmedzenie produkcie prijaté ropným kartelom OPEC+ za účelom podpory rastu ceny ropy).

Dlhodobé faktory

Nesúlad medzi ponukou a dopytom vyvolaný spomalením produkcie v dôsledku pandémie a súčasným či následným rýchlym rastom dopytu možno považovať iba za dočasný faktor, ktorý do niekoľkých mesiacov pominie. Na ceny komodít však dnes súčasne tlačia aj niektoré dlhodobejšie faktory. Ide hlavne o fiškálnu & monetárnu politiku a dlhodobý trend posunu k zelenej ekonomike.

Centrálne banky a vlády po celom svete zareagovali na vypuknutie pandémie bezprecedentným objemom monetárnych  a fiškálnych stimulov. Centrálne banky „naliali“ do ekonomiky stovky miliárd v rámci programov kvantitatívneho uvoľňovania, kým mnohé vlády prijali programy masívnych štátnych výdavkov na podporu ekonomického zotavenia. Oba tieto faktory pritom podporujú rast cien komodít.

Štátne výdavky na podporu ekonomického zotavenia sa v mnohých krajinách sústreďujú najmä na mnohoročné plány budovania či obnovy infraštruktúry, čím zvyšujú dopyt po stavebných a priemyselných komoditách na roky dopredu. Záplava likvidity od centrálnych bánk súčasne prudko zosilňuje dopyt po všetkých aktívach, ktoré sú akurát „v móde“. A to sú dnes aj komodity, keďže práve kombinácia masívnych stimulov od vlád aj centrálnych bánk vyvoláva obavy z nárastu inflácie, čím zvyšuje dopyt po aktívach, ktoré tradične fungujú ako dobrá zábezpeka proti rastúcej inflácii –  teda aj po komoditách.

Dlhodobý trend smerom k udržateľnosti a tzv. zelenej ekonomike zároveň podporuje rast cien komodít hneď dvoma spôsobmi – na jednej strane vedie k rastu dopytu po kovoch ako meď, lítium či kobalt, ktoré sú využívané v elektromobiloch a ďalších zelených technológiách a súčasne má za následok výrazný pokles investícií do ťažby a produkcie (stále potrebných) tradičných zdrojov energie a kovov s negatívnym dopadom na životné prostredie.

Piaty supercyklus?

Súčasný výrazný nárast cien komodít je tak výsledkom kombinácie viacerých faktorov. Mnohé z nich majú iba prechodný charakter a do pár mesiacov odoznejú, iné sú náhodné a nepredvídateľné, avšak niektoré – najmä fiškálna & monetárna politika a prechod na zelenú ekonomiku – majú dlhodobý, štrukturálny charakter a budú zrejme tlačiť na rast cien vybraných komodít po mnoho rokov.

Či ide alebo nejde o začiatok nového supercyklu sa dnes ešte nedá s určitosťou povedať. Supercykly sa dajú s presnosťou určiť až spätne, potom ako prebehnú. Vtedy však už samozrejme takáto klasifikácia nemá veľkú praktickú hodnotu a do určitej miery je ajtak iba vecou definície.

Čo sa však dnes dá povedať, je, že viaceré komodity majú v súčasnosti výborné predpoklady na pokračujúci nárast ceny a sú tak zaujímavou investičnou príležitosťou. Dobrým príkladom je meď, ktorá sa využíva v tradičných priemyselných odvetviach aj v tzv. zelených technológiách. Vďaka tomu ťaží súčasne z prirodzeného zotavovania ekonomiky po pandémii, štátnych výdavkov na obnovu infraštruktúry aj prechodu na zelenú ekonomiku.

Investovanie do komodít má svoje špecifiká a úskalia. Komodity nie sú vhodné na priamy nákup a menej skúsení investori často presne nerozumejú charakteru a vlastnostiam jednotlivých finančných nástrojov, cez ktoré do komodít investujú. Reálna výkonnosť ich investícií sa tak často môže výrazne líšiť od očakávanej výkonnosti ako aj od reálnej výkonnosti samotného podkladového aktíva.

Sympatii Vám radi pomôžeme s investovaním do komodít či iných investičných nástrojov zodpovedajúcich Vašim potrebám a cieľom.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny